Gå til indhold

Forebyggelse

Forebyggelse er nøglen til en sund befolkning i trivsel, mere lighed i sundhed og et bæredygtigt sundhedsvæsen. En styrket forebyggelsesindsats indebærer et fælles ansvar og systematisk samarbejde på tværs af samfundet.

Det går på mange måder den forkerte vej med folkesundheden i dag. Flere og flere lider af kroniske sygdomme, som kunne forebygges, og næsten halvdelen af danskerne er meget generede af smerter eller ubehag i hverdagen. Samtidig ser vi, at mistrivsel er et voksende problem hos vores børn og unge. Fremskrivninger viser, at den stigende forekomst af kroniske sygdomme vil fortsætte, og at flere også vil udvikle psykiske sygdomme. Samtidig ved vi, at sundhed og sygdom er skævt fordelt. Det koster menneskeliv, livskvalitet og samfundskroner.

Den voksende sygdoms- og trivselsbyrde kalder på en styrket og fælles forebyggelsesindsats. Det handler både om at forebygge, at sygdom og mistrivsel opstår, men også at det ikke forværres. Hvis vi skal sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen i fremtiden, skal vi styrke forebyggelsesindsatsen nu, så vi kan mindske behovet for behandling og rehabilitering. Det kræver et tæt samarbejde mellem regioner, kommuner, civilsamfundet, m.fl.

Regionerne har en vigtig rolle i forebyggelsesindsatsen. Vores rolle er blandt andet at forske, rådgive, stille data og analyser til rådighed for samarbejdspartnere, sikre en systematisk forebyggelsesindsats ved patientkontakter samt facilitere og indgå i partnerskaber.

Hvis vi for alvor skal forbedre folkesundheden i Danmark kræver det, at vi på tværs af samfundet samarbejder og tager ansvaret på os. Vores sundhed og trivsel påvirkes af mange forskellige faktorer. Vi påvirkes af de vilkår, vi vokser op under, de ressourcer vi har til rådighed, de relationer vi indgår i, og de steder vi færdes. Derfor har rigtig mange politikområder og aktører afgørende betydning for danskernes sundhed og social ulighed i sundhed.

Folkesundhedslov

Danske Regioner opfordrer sammen med 71 andre organisationer Folketinget til at vedtage en folkesundhedslov. En folkesundhedslov kan være en politisk ramme og løftestang til at skabe mere sundhed, bedre trivsel og et mere bæredygtigt Danmark.

En folkesundhedslov skal være en politisk ramme for et mere forpligtende, systematisk, langsigtet og i sidste ende mere effektfuldt samarbejde om forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af politikområder, sektorer, og velfærdsområder. En folkesundhedslov skal blandt andet forpligte kommuner, regioner og statslige myndigheder til at involvere flere parter, herunder civilsamfundet, systematisk i arbejdet med at skabe sundhed for alle.

Med en folkesundhedslov sker en aktiv stillingtagen på tværs af stat, regioner og kommuner med fokus på, hvordan vi gør sunde valg til nemme valg, understøtter mental sundhedsfremme og skaber gode rammer for fysisk og psykisk trivsel og fællesskaber – uanset om det gælder byplanlægning, transport, kultur og fritid, fødevarer, tobak, alkohol, uddannelse, sociale indsatser eller beskæftigelse.

Læs mere her

Forebyggelse er nøglen til en sundere fremtid

Sundhed for børn & unge

Plakat fra Danske Regioner omkring sundhed for alle børn og unge

”Sundhed for alle børn og unge” indeholder en række forslag og initiativer til, hvordan vi øger ambitionerne for en fælles forebyggelsesindsats målrettet børn og unge. Forebyggelse er et fælles ansvar, der kræver et bredt og systematisk samarbejde om at skabe rammer, der fremmer og motiverer god trivsel og sundhed. Hvis vi sætter ind tidligt, kan vi forebygge mistrivsel og sygdom blandt børn og unge.

Den Fælles Regionale Pulje til Forskning i Forebyggelse

Mere viden om forebyggelse

Med ”Den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse” vil regionerne løfte folkesundheden, så danskerne får flere sunde leveår. Puljen skal bidrage med viden om, hvad der i praksis virker inden for forebyggelse, og hvad der er effektivt, så regioner og andre parter får bedre mulighed for at koordinere og prioritere indsatser, der fremmer folkesundheden.

Det sektorfri forebyggelseslaboratorium

Partnerskaber bidrager til mere sundhed

Danske Regioner tog i 2018 initiativ til at etablere et sektorfrit forebyggelseslaboratorium. Forebyggelseslaboratoriets mål er at etablere partnerskaber på tværs af samfundet og producere viden, så færre rammes af sygdomme, som kan forebygges og så flere lever et liv med høj livskvalitet.
Laboratoriet inspirerer til nye tilgange i forebyggelse og sundhedsfremme, rådgiver om forskningsmetoder, hjælper med fondsansøgninger, understøtter partnerskabsprojekter og producerer viden om effektive forebyggelsesindsatser.

AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPEN OM MENTAL SUNDHED

Bedre mental sundhed for børn og unge

Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om mental sundhed har fremlagt anbefalinger til regionernes videre arbejde med at styrke den mentale sundhed blandt børn og unge. Styrkelse af mental sundhed er et fælles ansvar, der kræver gode indsatser dér, hvor børn og unge har brug for det. I regionerne har vi derfor et særligt ansvar dér, hvor vi i forvejen møder børn og unge, som har større sandsynlighed for at opleve mental mistrivsel. Arbejdsgruppen har bl.a. anbefalinger til regionernes arbejde med børn og unge som pårørende til psykisk sygdom, børn og unge med udviklingsforstyrrelser og til en styrkelse af digitale indsatser.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Rikke Gravlev Taageby,
Seniorkonsulent (på barsel)
T
M 4081 8711
E rgp@regioner.dk
Billede af Rikke Gravlev Poulsen
Hvis du vil vide mere

Kontakt