Gå til indhold

Prioritering

Stigende udgifter til øget aktivitet og nye behandlingsmuligheder er en udfordring for vores sundhedsvæsen. Regionerne vil derfor sikre den bedste anvendelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.

Nye og dyrere behandlingsmuligheder kombineret med lavere vækstrater i samfundet og en befolkning, som bliver ældre og mere behandlingskrævende, er med til at presse vores sundhedsvæsen.

Vi har ikke uanede ressourcer, og et tilvalg et sted i sundhedsvæsnet vil som oftest betyde et fravalg et andet sted. Det er vigtigt at sikre, at prioriteringen sker på et oplyst og afbalanceret grundlag i samspil med patienter og andre relevante parter.

Hidtil har debatten om prioritering primært fokuseret på lægemidler. Spørgsmålet om prioritering er imidlertid relevant for hele sundhedsvæsenet. 

 

Medicinrådet - model for vurdering af medicin

På lægemiddelområdet har Danske Regioners bestyrelse fra d. 1. januar 2017 besluttet at etablere ét samlet medicinråd - det såkaldte Medicinråd, der som noget nyt har mulighed for at inddrage lægemidlers omkostninger i beslutningen om, hvorvidt og hvordan de skal anvendes i det danske sundhedsvæsen.

Medicinrådet skal konkret ud fra en vurdering af nye lægemidlers værdi i form af længere levetid, færre bivirkninger og øget livskvalitet indplacere lægemidlerne i én af seks kategorier for merværdi sammenlignet med nuværende standardbehandling. Placeringen får betydning for prisforhandlingerne med lægemiddelvirksomhederne. Jo højere kategori, desto mere er regionerne villige til at betale for et nyt produkt. 

Medicinrådet skal også vurdere ny og eksisterende medicin i forhold til, hvordan forskellige lægemidler inden for samme terapiområde skal placeres i behandlingsvejledninger.

Ny medicin vurderes i løbet af 12-16 uger, mens Medicinrådet udarbejder nye behandlingsvejledninger på 6 til 8 måneder.

Danske Regioners bestyrelse har i forbindelse med, at man har etableret Medicinrådet haft fokus på Folketingets 7 overordnede principper for prioritering af sygehusmedicin:

  • Ny medicin skal have en gavnlig effekt for patienterne i forhold til eksisterende medicin
  • Fortsat hurtig ibrugtagning af lægemidler i Danmark
  • Armslængdeprincip til det politiske system
  • Åbenhed og transparens omkring vurderinger og beslutninger
  • Inddragelse af omkostninger i beslutninger om ibrugtagning af medicin
  • Fokus på dokumentation og effekt
  • Lige adgang for patienter til medicin
  • Patientinddragelse

Medicinrådet har en selvstændig hjemmeside: www.medicinraadet.dk

Evaluering og høring over ændringer af Medicinrådet

Der er i 2019 gennemført en ekstern evaluering af Medicinrådet. Overordnet viser evalueringen, at Medicinrådet har haft effekt og lever op til sit formål og de politiske rammebetingelser, der er opstillet for arbejdet i Medicinrådet. Der udpeges i evalueringen dog også enkelte forbedringspotentialer. Evalueringen kan læses her: Evaluering af Medicinrådet

Danske Regioner ønsker bl.a. på baggrund af den eksterne evaluering at gennemføre en række ændringer af Medicinrådet. I den forbindelse er der fremsendt høring over ændringerne til Medicinrådets interessenter. Høringen kan læses her: Høring vedrørende ændring af Medicinrådet

De indkomne høringssvar fra Medicinrådets interessenter kan læses her:

Lægeforeningen høringssvar

Lægevidenskabelige Selskaber høringssvar

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi høringssvar

Danske Patienter høringssvar

Sjældne Diagnoser høringssvar

Danske Handicaporganisationer høringssvar

Lægemiddelindustriforeningen høringssvar

Sundhedsstyrelsen høringssvar

Medicinrådet høringssvar

Amgros høringssvar

Ny procesvejledning og metodevejledning for Medicinrådets vurdering af nye lægemidler 

Danske Regioners bestyrelse besluttede i november 2019 på baggrund af en ekstern evaluering af Medicinrådet at ændre Medicinrådets metodegrundlag, så vurderinger af nye lægemidler fremover som udgangspunkt skal ske ved brug af kvalitetsjusterede leveår (QALY).

Der foreligger nu et udkast til ny metodevejledning og procesvejledning for Medicinrådets vurdering af nye lægemidler, som er sendt i høring.

Høringsbrev

Procesvejledning 

Metodevejledning

De indkomne høringssvar fra Medicinrådets interessenter kan læses her:

Zealth høringssvar

Sundhedsstyrelsen høringssvar 

Lægemiddelindustriforeningen høringssvar 

Sjældne Diagnoser høringssvar 

Dansk Nefrologisk Selskab høringssvar 

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi høringssvar 

Danske Patienter høringssvar 

Amgros høringssvar 

Muskelsvindfonden høringssvar 

Medicinrådet høringssvar 

Medicinrådet supplerende høringssvar 

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af TAD