Gå til indhold

Almen praksis

Almen praksis er borgenes primære indgang til det danske sundhedsvæsen.

Almen praksis er indgangen for langt de fleste til sundhedsvæsenet. Det gør de praktiserende læger til gatekeeper, der sikrer at borgerne får den rette behandling.

Almen praksis er i tæt samarbejde med det specialiserede sundhedsvæsen på hospitalerne, og med kommunerne. De varetager en stor opgave som tovholder for borgernes kontakt med sundhedsvæsenet og samarbejdet mellem region, kommune og almen praksis er derfor nødvendigt.

I fremtidens sundhedsvæsen er det væsentligt at videreudvikle almen praksis som en integreret del af sundhedsvæsenet.

Fremtidens almen praksis skal være kendetegnet ved høj faglighed, dokumenteret kvalitet, optimal service og effektiv ressourceudnyttelse.

Faglig vejledning vedr. styrket opfølgningsindsats i almen praksis efter sygehusindlæggelse

I overenskomstaftalen som blev indgået med PLO i 2017, og som trådte i kraft 1. januar 2018, blev en indsats for styrket opfølgning i almen praksis aftalt.

Indsatsen gælder to forhold:

  • Behov for akut opfølgningsindsats indenfor 1-2 hverdage (rødmarkeret epikrise).
  • Behov for opsøgende indsats i almen praksis overfor særligt sårbare patienter, som ikke af egen drift henvender sig almen praksis (gulmarkeret epikrise).

Til brug for implementeringen er der udarbejdet en faglig vejledning af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra samtlige regioner og en repræsentant fra almen praksis. Vejledningen er godkendt i Danske Regioners Sundhedsdirektørkreds og Psykiatridirektørkreds. Formålet med vejledningen er at sikre en ensartet anvendelse af de nye muligheder i epikrisen (som i praktiserende læges system vil vises som rød, gul, grøn eller uden markering).

Program for kvalitetsudvikling i almen praksis

I den tre-årige overenskomst for almen praksis, der trådte i kraft pr. 1. januar 2018, indgår etablering af et Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis. Programmet indeholder fem projektspor med bl.a. øget fokus på databaseret kvalitetsudvikling.

Læs mere om KiAP på programmets hjemmeside:

Ordning for differentieret basishonorar til praktiserende læger

Overenskomst om almen praksis som trådte i kraft den 1. januar 2018 beskriver et differentieret basishonorar. Udover det faste basishonorar udbetales årligt 60 mio. kr. (okt. 16-priser) med henblik på at tilgodese praksis med en stor arbejdsbelastning og/eller beliggenhed i et lægedækningstruet område.

40 % af ordningen svarende til 24 mio. kr. årligt allokeres til praktiserende læger med konsultationsadresse i lægedækningstruede områder og skal fordeles ligeligt pr. patient.

60 % svarende til 36 mio. kr. årligt allokeres til praktiserende læger, hvis patienter bruger almen praksis mere end gennemsnittet i henhold til en statistisk model.

De lægedækningstruede områder er fastlagt af regionerne på baggrund af en objektiv model med på forhånd fastlagte kriterier for, hvad der udgør et lægedækningstruet område.
Områderne låses fast i overenskomstperiodens tre år.

Udbetaling af det differentierede basishonorar sker på baggrund af den praktiserende lægers patientsammensætning og antal patienter den 1. januar. Det differentierede basishonorar udbetales herefter i to rater pr. 1. juli og pr. 1. december.

Læs mere:

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Billede af Gregers Bjørneboe
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Jane Holm,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 4020 2763
E jho@regioner.dk
Billede af JHO
relaterede nyheder

Læs mere

KL og Danske Regioner præsenterer fælles pejlemærker for fremtidens sundhedsvæsen

På vitale punkter i udformningen af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen er Danske Regioner og KL helt enige. Sammen præsenterer de to parter derfor nu 12 pejlemærker, som kan danne grundlag for en national sundhedsaftale.

Læs mere

Nu er det nemmere at se dit og dit barns COVID-19 svar

Danske Regioner, Sundhed.dk og Sundheds- og Ældreministeriet lancerer i dag en ny visning af COVID-19 prøvesvar, der skal gøre det lettere at finde og forstå prøvesvaret. Som noget helt nyt bliver det samtidig også muligt for forældre at tjekke deres børns prøvesvar på sundhed.dk.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Fremtidens praktiserende læge – patientens tovholder

Danske Regioner og PLO har sammen udarbejdet en vision for almen praksis frem mod 2030. "Vi er klar over, at arbejdet hen mod visionen vil kræve meget af begge parter, men vores sundhedsvæsen bliver kun bedre, hvis vi løbende opstiller nogle ambitioner for fremtiden", mener Stephanie Lose og Christian Freitag, formænd for hhv. Danske Regioner og PLO.

Læs mere