Gå til indhold

Almen praksis

Almen praksis er borgenes primære indgang til det danske sundhedsvæsen.

Almen praksis er indgangen for langt de fleste til sundhedsvæsenet. Det gør de praktiserende læger til gatekeeper, der sikrer at borgerne får den rette behandling.

Almen praksis er i tæt samarbejde med det specialiserede sundhedsvæsen på hospitalerne, og med kommunerne. De varetager en stor opgave som tovholder for borgernes kontakt med sundhedsvæsenet og samarbejdet mellem region, kommune og almen praksis er derfor nødvendigt.

I fremtidens sundhedsvæsen er det væsentligt at videreudvikle almen praksis som en integreret del af sundhedsvæsenet.

Fremtidens almen praksis skal være kendetegnet ved høj faglighed, dokumenteret kvalitet, optimal service og effektiv ressourceudnyttelse.

 

Overenskomstforhandlinger vedr. almen praksis 2024-2025

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) forhandler fra april 2024 med Praktiserende Lægers Organisation om en ny Overenskomst for almen praksis.

En ny overenskomstaftale skal sikre fortsat fokus på, at almen praksis rustes til at kunne løse opgaver, som bidrager til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

RLTN’s forhandlingsoplæg kan findes her Forhandlingsoplæg til OK-25 RLTN (pdf)

 

Faglig vejledning vedr. styrket opfølgningsindsats i almen praksis efter sygehusindlæggelse

I overenskomstaftalen som blev indgået med PLO i 2017, og som trådte i kraft 1. januar 2018, blev en indsats for styrket opfølgning i almen praksis aftalt.

Indsatsen gælder to forhold:

  • Behov for akut opfølgningsindsats indenfor 1-2 hverdage (rødmarkeret epikrise).
  • Behov for opsøgende indsats i almen praksis overfor særligt sårbare patienter, som ikke af egen drift henvender sig almen praksis (gulmarkeret epikrise).

Til brug for implementeringen er der udarbejdet en faglig vejledning af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra samtlige regioner og en repræsentant fra almen praksis. Vejledningen er godkendt i Danske Regioners Sundhedsdirektørkreds og Psykiatridirektørkreds. Formålet med vejledningen er at sikre en ensartet anvendelse af de nye muligheder i epikrisen (som i praktiserende læges system vil vises som rød, gul, grøn eller uden markering).

Program for kvalitetsudvikling i almen praksis

I den tre-årige overenskomst for almen praksis, der trådte i kraft pr. 1. januar 2018, indgår etablering af et Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis. Programmet indeholder fem projektspor med bl.a. øget fokus på databaseret kvalitetsudvikling.

Læs mere om KiAP på programmets hjemmeside:

Ordning for differentieret basishonorar til praktiserende læger

Overenskomst om almen praksis som trådte i kraft den 1. januar 2018 beskriver et differentieret basishonorar. Udover det faste basishonorar udbetales årligt 60 mio. kr. (okt. 16-priser) med henblik på at tilgodese praksis med en stor arbejdsbelastning og/eller beliggenhed i et lægedækningstruet område.

40 % af ordningen svarende til 24 mio. kr. årligt allokeres til praktiserende læger med konsultationsadresse i lægedækningstruede områder og skal fordeles ligeligt pr. patient.

60 % svarende til 36 mio. kr. årligt allokeres til praktiserende læger, hvis patienter bruger almen praksis mere end gennemsnittet i henhold til en statistisk model.

De lægedækningstruede områder er fastlagt af regionerne på baggrund af en objektiv model med på forhånd fastlagte kriterier for, hvad der udgør et lægedækningstruet område.
Områderne låses fast i overenskomstperiodens tre år.

Udbetaling af det differentierede basishonorar sker på baggrund af den praktiserende lægers patientsammensætning og antal patienter den 1. januar. Det differentierede basishonorar udbetales herefter i to rater pr. 1. juli og pr. 1. december.

Læs mere:

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Gregers Bjørneboe
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jane Holm,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 4020 2763
E jho@regioner.dk
Billede af JHO
relaterede nyheder

Læs mere