Gå til indhold

Faktuelt

Færre danskere bliver diagnosticeret med KOL

Antallet af patienter, der diagnosticeres med lungesygdommen KOL, er faldet markant siden årtusindskiftet. Udviklingen er sket samtidig med, at andelen af storrygere i befolkningen er faldet.

Opsummering

  • Færre danskere lever i dag med diagnosen KOL. I 2007 havde 3.700 ud af 100.000 danskere en KOL-diagnose. Et tal, der dækkede over en markant kønsforskel, hvor tallet for kvinder var ca. 4.000, mens tallet for mænd var ca. 3.400.
  • Siden 2007 er forekomsten af KOL faldet, og i 2021 var forekomsten af KOL på sit laveste niveau siden årtusindeskiftet.
  • Antallet af nye KOL-tilfælde er faldet fra 225 per 100.000 danskere i 2007 til 50 nye tilfælde pr. 100.000 danskere i 2020.
  • Danskernes rygevaner har over tid ændret sig. Hvor ca. hver 10. dansker i 2010 røg 15 eller flere cigaretter om dagen, er tallet i 2021 næsten halveret. Nu er det blot seks procent af befolkningen, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen.
  • På langt sigt kan man formentlig forvente, at faldet i storrygere og den lavere forekomst af KOL samt de færre nye tilfælde vil slå igennem på indlæggelsestallene. Foreløbigt er det dog kun mellem 2017 og 2018, at der ses et reelt fald i antal indlæggelser. Perioden fra 2019 og fremefter er præget af først overgang til et nyt landspatientregister og siden corona. Særligt sidstnævnte påvirkede den samlede sygehusaktivitet i nedadgående retning.

Baggrund

Stadig færre danskere af rammes kronisk obstruktiv lungesygdom – kendt som KOL. KOL er en kronisk sygdom i lungerne, hvor luftvejene bliver forsnævret og lungevævet ødelagt. Det er en sygdom, der udvikler sig gennem en årrække, og hvor langt størstedelen af dem, der får stillet diagnosen KOL, enten er rygere eller tidligere rygere (1). Både den generelle forekomst af sygdommen KOL og nye tilfælde af sygdommen er siden 2007 faldet. Samtidig viser Sundhedsstyrelsens nyeste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil om danskernes sundhed, at antallet af storrygere, der dagligt ryger mere end 15 cigaretter om dagen er faldet fra at tælle omkring 11 procent af befolkningen i 2010 til nu kun at udgøre 6 procent af befolkningen i 2021 (2).

Lavere forekomst af KOL blandt danskerne

Frem til 2007 steg forekomsten af KOL i den danske befolkning. I 2007 nåede forekomsten af KOL-tilfælde sit højeste, hvor ca. 3.700 ud 100.000 danskere i en aldersstandardiseret opgørelse havde fået diagnosen KOL. Aldersstandardisering betyder, at tallene er justeret for forskelle i alder – både tværs af kommuner og på tværs af år. En aldersstandardiseret rate er et vægtet gennemsnit af f.eks. aldersspecifikke rater. Standardiseringen muliggør sammen-ligning på tværs af år for faktorer, der kan variere fra år til år, og som har en betydning for risikoen for at få en sygdom, for at dø af den, eller for operationer. Det kan fx være aldersgruppernes andel af den samlede befolkning eller kønnenes andel af den samlede befolkning.


Forekomsten af KOL har traditionelt været større blandt kvinder end blandt mænd. For kvinders vedkommende var der ca. 4.000 KOL-forekomster blandt 100.000 kvinder i 2007, mens det for mænd var ca. 3.400 ud af 100.000 mænd. Over årene er den samlede forekomst af KOL dog faldet væsentligt. Niveauet mellem kønnene er med årene også blevet udvisket, og i 2021 er der stort set lige mange mænd og kvinder med diagnosen KOL.

 

Figur 1: Forekomst af KOL i den danske befolkning siden 2000

Kilde: Sundhedsdatastyrelsens esundhed.dk – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. 

 

Færre nye tilfælde af KOL

Figur 2 viser udviklingen i nye KOL-tilfælde i perioden 2000-2020.  I 2000 konstaterede man årligt 275 tilfælde pr. 100.000 danskere. Et tal, der over årene er dalet. Særligt efter 2010 ses en markant nedgang, således at der i 2020 ”kun” blev konstateret 50 nye tilfælde af KOL pr. 100.000 danskere. 2020-data kan dog være påvirket af corona-epidemien, men udviklingen i nye tilfælde af KOL peger på, at der er nogle faktorer, der har ændret sig gennem de sidste 20 år.

Figur 2: Nye KOL-tilfælde siden 2000

Kilde: Sundhedsdatastyrelsens esundhed.dk – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser.

 

Ændrede rygevaner

Rygning koster hvert år mange menneskeliv og er årsag til næsten alle tilfælde af lungekræft og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Det øger kraftigt risikoen for mange sygdomme, såsom kræftsygdomme og hjertekarsygdomme samt forværrer prognosen for en lang række sygdomme. Rygning og udsættelse for tobaksrøg har derfor store omkostninger for den enkelte og for pårørende i forhold til sygdom og død (3).

Der er fra politisk side de seneste år igangsat en række tiltag for at reducere antallet af danskere, der ryger. Effekten har bl.a. været en faldende rygeprævalens og antallet af storrygere faldet. I 2010 røg mere end hver tiende dansker over 15 cigaretter om dagen, hvor andelen her 11 år senere er omtrent halveret.

 

Figur 3: Andelen af Danmarks befolkning, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen

 

Kilde: Danskernes sundhed – den nationale Sundhedsprofil (sst.dk)

 

I perioden mellem 2013 og 2017 stagnerede det ellers nedadgående niveau på omkring 8 procent af befolkningen, hvorefter udviklingen igen gik i nedadgående retning. De seneste års fald er sket i en periode, hvor der er indført restriktioner, og hvor prisen på cigaretter er steget pga. højere afgifter. 

Fald i KOL-indlæggelser

Figur 4 viser udviklingen i primærindlæggelser vedrørende KOL fra 2014 til 2021. Fra 2014 til 2017 ses en let stigning i antallet af primærindlæggelser vedrørende KOL, mens der til gengæld ses et let fald fra 2017 til 2018. I 2019 overgår regionerne til det nye Landspatientregister, og man kan formentlig tilskrive en del af ændringen i antal indlæggelser i 2019 til denne ændring.  Fra 2019 til 2020 ses et fald på næsten 4.000 indlæggelser. Indlæggelsestallet kommer på baggrund af en lang udvikling med fald i forekomsten af KOL, fald i antal nye tilfælde af sygdommen samt en nedgang i antal borgere, der ryger mindst 15 cigaretter om dagen. Men en mere sandsynlig forklaring på det bratte fald skal nok findes i coronapandemien, hvor der i 2020 generelt sås et fald i KOL-patienters kontakter til sygehusene.

Figur 4: Udvikling i antal KOL-relaterede primærindlæggelser fra 2014-2021

 

 

Kilde: Sundhedsdatastyrelsens esundhed.dk – tal for indlæggelser og genindlæggelser i somatik og psykiatri. 

Noter:

(1) Om KOL - Patienthåndbogen på sundhed.dk

(2) Danskerne sundhed - Den nationale sundhedsprofil 2021 (sst.dk)

(3) Danskernes Rygevaner 2020. Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jesper Eriksen, chefrådgiver/teamleder
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler
E: jre@regioner.dk
M: 2870 9707