Gå til indhold

Faktuelt

Regionerne henviser flere patienter til det private

Regionerne bruger private hospitaler og -klinikker mere og mere. På den måde behandles flest muligt hurtigst muligt, når der er mangel på kapacitet på de offentlige hospitaler.

Opsummering

  • I 2021 var der mere end 180.000 henvisninger på patienter til privathospitalerne fra regionerne. I 2020 var tallet knap 148.000. Det svarer til en stigning på 24 pct.
  • Antallet af henvisninger begyndte allerede at stige i midten af 2020 efter den første bølge af COVID-19. Denne tendens er fortsat og alene i november 2021 var der knap 20.000 henvisninger.
  • I alt var der i 2021 ca. 135.000 henvisninger indenfor radiologi, ortopædisk kirurgi, øre, næse, hals, øjensygdomme og urinvejssygdomme. Derudover var der henvist patienter indenfor mere end 18 andre specialer.

Baggrund

Regionerne har et samarbejde med privathospitaler og -klinikker for at sikre hurtig og effektiv udredning og behandling af patienter, hvis kapaciteten i det offentlige ikke kan følge med. Samarbejdet med privathospitaler omfatter bl.a. lokale aftaler som udbudsaftaler, partnerskabsaftaler samt centrale aftaler om ret til hurtig udredning og aftaler om det udvidet frie sygehusvalg.

COVID-19 epidemien og senere sygeplejerskestrejken har betydet, at mange patienter har fået længere ventetider til behandling på de offentlige hospitaler og fået udsat deres behandling. Regionerne har søgt at opretholde planlagt aktivitet på de områder, hvor det har været muligt på trods af ressourcer allokeret til COVID-19-indsatsen. Der er således ikke flere patienter, der har fået udskudt deres udredning og behandling, end højst nødvendigt. Udskydelse af udredning og behandling sker altid ud fra en individuel lægefaglig vurdering og med fokus på at varetage patienter med akutte, livs- og førlighedstruende tilstande samt overholdelse af de maksimale ventetider for kræft og visse hjertesygdomme.

For at sikre patienterne hurtigere behandling har regionerne siden sommeren 2020 øget brugen af ledig kapacitet hos privathospitaler og -klinikker.

Antal henvisninger til privathospitaler og -klinikker

Fra 2020 til 2021 er der ske en stigning i antallet af patienter, som regionerne henviser til privathospitaler og -klinikker. I 2020 blev der således lavet 147.645 henvisninger mens der i 2021 182.574 henvisninger. Det er en stigning på 24 pct. flere henvisninger. Henvisning sker enten gennem regionernes egne aftaler eller gennem Danske Regioners centrale aftaler om ret til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg. De bliver aktuelle, hvis patientens udredning eller behandling ikke kan ske inden for de første 30 dage.

 

Figur 1 – Antal henvisninger i alt

 

 

Antallet af henvisninger begyndte allerede at stige i midten af 2020 efter den første bølge af COVID-19, hvor der skete en stor nedlukning af bl.a. sundhedsvæsenet i foråret 2020. Her blev en række behandlinger udskudt, hvorfor patienterne måtte vente længere tid på behandling. Samtidigt blev flere patientrettigheder midlertidig suspenderet herunder patienternes ret til udredning og behandling indenfor 30 dage.

Det betød, at antallet af henvisninger til privathospitaler og -klinikker faldt i marts, april og maj måned 2020. I de tre måneder blev der henvist tilsammen ca. 20.000 patienter til privathospitaler og -klinikker. Da samfundet og sundhedsvæsenet åbnede op igen, blev der henvist flere patienter til privathospitaler og -klinikker for at nedbringe patienternes ventetid. Allerede i de tre følgende måneder juni, juli og august blev der henvist dobbelt så mange. Denne tendens er fortsat og alene i november 2021 blev der henvist knap 20.000 patienter.

Tendensen med et stigende antal henvisninger til privathospitaler og -klinikker forventes at fortsætte i 2022 grundet et markant efterslæb af behandlinger fra COVID-19 og sygeplejerskestrejken i sommeren 2021.

 

Figur 2 – Udvikling i antal henvisninger

Hvilke sygdomme henvises patienterne med til det private?

Regionerne henviser patienter til privathospitaler og -klinikker indenfor en række forskellige specialer. Nedenstående figur viser fordelingen af henvisninger. I alt blev der henvist ca. 135.000 patienter indenfor radiologi, ortopædisk kirurgi, øre, næse, hals, øjensygdomme og urinvejssygdomme. Derudover er der henvist patienter indenfor mere end 18 andre specialer.

 

Figur 3 – Henvisning af patienter fordelt på specialer (total)

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jesper Eriksen, Chefrådgiver/Teamleder
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler

E: jre@regioner.dk
T: 2870 9707