Gå til indhold

Høringssvar vedr. tilskud til regionsrådets oprensning af generationsforureninger

Miljøministeriet har den 11. maj 2021 sendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til regionsrådets oprensning af generationsforureninger i høring.

Miljøministeriet har den 11. maj 2021 sendt udkast til ovennævnte bekendtgørelse i høring. Vores bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen fremgår nedenfor samt i den vedhæftede bekendtgørelsen med indsatte bemærkninger og ændringsforslag.

Generelle bemærkninger

Bekendtgørelsen har ikke en helt stringent anvendelse af ”regionsrådet” og ”Danske Regioner” i bekendtgørelsen. Vi giver forslag til præcisering i den vedhæftede kommenterede bekendtgørelse. Vi savner en definition af de begreber, der anvendes i bekendtgørelsen:

  • Generationsforurening: I denne sammenhæng vel de lokaliteter, der fremgår af bilag 1. Danske
    Regioner definerer en generationsforurening således: En forurening, som er i offentlig indsats efter jordforureningsloven, og hvor udgifterne fremadrettet beløber sig til mere end 50 mio. kr.
  • Projekt: Definitionen kan f.eks. være ”Det undersøgelses- eller oprydningsprojekt regionsrådet har ansøgt om”. Vi forstår det således, at der vil være flere projekter i forlængelse af hinanden, evt. med overlap, på den enkelte generationsforurening. Et undersøgelsesforløb eller en afværgeforanstaltning godt kan bestå af flere projekter.

Vi ønsker desuden en bekræftelse af, at tilskud jf. § 5 også kan dække udgifter til bistand fra forskningsinstitutioner i forbindelse med test og dokumentation af nye teknologi, der anvendes til oprensning.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

§2, stk. 3
Det er Danske Regioners hensigt, at planen opdateres ved væsentlige ændringer i forudsætningerne, f.eks. hvis et konkret undersøgelses – eller oprydningsprojekt bliver billigere eller dyrere end forventet, eller projektet modtager medfinansiering fra andre aktører. Det kan imidlertid skabe ekstra smidighed, at Miljøstyrelsen har mulighed for at fravige planen, hvis den ikke er fuldt opdateret.

§ 2, stk. 5
Det fremgår, at regionsrådet skal sende en opdatering af det årlige finansieringsbehov til den enkelte generationsforurening – bør det ikke være finansieringsbehovet til det aktuelle projekt, som der gives tilskud til? Det er uklart, om opdateringen alene gælder indeværende års budget, eller om det er samlet for hele projektet. Det opdaterede, samlede finansieringsbehov for de enkelte generationsforureninger vil fremgå af den opdaterede plan, som sendes ved årets udgang. Måske kan § 2, stk. 5 og stk. 6 med fordel flyttes til § 7 om tilsagn og udbetaling.

§ 3
Vi finder formuleringen meget bred og ønsker en opstramning, f.eks. ”i ganske særlige tilfælde”.

§ 5, nr. 5)
Regionens administrative omkostninger omfatter ikke kun løn, men drifts- og personaleomkostninger – f.eks. it-udstyr, kørsel, beskyttelses- og måleudstyr. Vi foreslår derfor at ændre ”lønudgifter” til ”driftsudgifter og personaleomkostninger”.

§ 6
Der er ikke angivet en frist for indsendelse af ansøgninger. Betyder det, at ansøgninger kan indsendes løbende? Ad nr. 1) formuleringen ”det fulde projekt” skaber tvetydighed, så vi foreslår at bruge ”projektet” med henvisning til ovenstående bemærkning om definitioner.

§ 7
Der er et ønske om tilkendegivelse af, hvornår tilsagn fra Miljøstyrelsen kan forventes.

§ 9
Vi foreslår at ændre forpligtelsen til at underrette Miljøstyrelsen fra ”ethvert” til ”væsentlige” forhold.

Tag gerne kontakt, hvis der er spørgsmål til bemærkningerne.

Vi ser frem til det videre samarbejde.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: