Transport

Brug for mere sammenhæng i den kollektive trafik

Et regionalt passagerråd vil kunne sætte fokus på de problemstillinger, der går på tværs af transportformer og kommunegrænser - og inddrage passagererne i beslutningerne. Sådan skriver næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman, i et fælles debatindlæg med formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip.

Af Ulla Astman og Anja Philip, hhv. næstformand i Danske Regioner og formand for Forbrugerrådet Tænk. Bragt i Altinget den 30. oktober 2019.

Vi har generelt en god kollektiv transport i Danmark. Det er vigtigt både for sammenhængskraften i vores samfund og for de ambitiøse klimamålsætninger, som den nye regering har sat. Alligevel oplever de fleste danske trafikselskaber og operatører et enten stagnerende eller faldende passagertal.

Undersøgelser viser samtidig, at tilfredsheden med den kollektive transport i Danmark flere steder er lavere end i de lande, vi ofte sammenligner os med. Det er en vigtig opgave for den nye transportminister at få vendt denne tendens.

Én af de store udfordringer, som passagererne oplever, er, at der mangler sammenhæng mellem de forskellige former for transport. Mange af vores rejser sker med både bus, tog, bil og cykel, og så er det vigtigt, at vi f.eks. kan parkere cyklen ved stationen og køreplanerne passer sammen mellem bus og tog. En undersøgelse, som trafikselskaberne fik gennemført i 2018, viste dog, at kun 39 procent af passagererne er enige i, at sammenhængen i den kollektive transport er god.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk udgav i maj 2019 en undersøgelse, der peger på, at der er brug for bedre sammenhæng på tværs af bus, tog, metro og letbane, blandt andet når det gælder køreplaner, information, billetter og passagerrettigheder. Det skal desuden være nemmere for passagererne at kombinere den kollektive transport med andre private transportformer såsom cyklen eller delebilen.

I sidste folketingsperiode var der livlige diskussioner om, hvorvidt den nuværende organisering af den kollektive transport i tilstrækkelig grad understøtter sammenhængen. En vigtig opgave for den nye transportminister er at fortsætte arbejdet for bedre sammenhæng og dermed forbedre oplevelser med den kollektive transport, der giver flere lyst til at vælge bus, tog, metro og letbane til. Og både regionerne og passagererne kan spille en afgørende rolle heri.

Brug for sammenhæng og enkelthed

Et oplagt sted at lade sig inspirere, er dér, hvor tendensen til faldende passagertal er blevet brudt. Det gælder for eksempel i Region Nordjylland.

Region Nordjylland overtog i sommeren 2017 driften af regionaltogene i Vendsyssel sammen med Nordjyske Jernbaner. Den regionale togdrift er nu regionens ansvar i stedet for statens, og det har betydet en række nye tiltag, såsom bedre overgange fra tog til bus og omvendt, og en rejsetidsgaranti, der dækker på tværs af transportmidler. Det har øget tilgangen af passagerer - der er kommet 10 procent flere passagerer og 30 procent flere afgange end tidligere for den samme økonomi, som staten havde.

Region Nordjyllands stigende tilgang i passagerer afspejler også de rejsendes tilfredshed, når det drejer sig om sammenhæng og muligheden for at kombinere kollektiv transport med andre transportformer. Passagerpulsens nationale passagertilfredshedsundersøgelse fra sommeren 2018 viste, at 77 procent af passagererne på Nordjyske Jernbaner er tilfredse med forbindelserne til og fra andre kollektive transportmidler.

Region Nordjyllands vision og resultater viser, at regionerne kan spille en positiv rolle og sikre en tæt og sammenhængende koordinering mellem bus og tog til gavn og glæde for passagererne.

Inddrag hverdagens eksperter

Nogle af de største eksperter på, hvordan man skaber sammenhæng i den kollektive transport, er dem, der oplever den på egen krop hver dag – nemlig passagererne. Derfor er det helt centralt, at passagererne inddrages og får indflydelse på de beslutninger, der træffes af operatører og trafikselskaber.

En særlig gruppe er de unge, der udgør en stor andel af passagererne i dag, og som samtidig repræsenterer fremtidens brugere. Desværre fravælger flere og flere unge den kollektive transport i disse år. Kun i tæt dialog med de unge kan der sikres gode, sammenhængende mobilitetstilbud uanset, hvor i landet deres uddannelse befinder sig, og hvilket landdistrikt eller by de, eller deres forældre, vælger at bosætte sig i.

Det er masser at viden at hente om både unge og øvrige passagerers ønsker og behov i Passagerpulsens undersøgelser, hvor det er passagererne, der sætter emnerne på dagsordenen. Men hvis vi skal udvikle den kollektive transport, så den i fremtiden kan sikre bæredygtig mobilitet til flere danskere, er det tid til at tage næste skridt og sikre en mere systematisk involvering af passagerernes perspektiv.

Der er inspiration at finde flere steder i udlandet, f.eks. i Hamborg. Her har man oprettet et Passagerråd bestående af både personlige repræsentanter og en række foreninger for bl.a. unge, mennesker med handicap og pendlere, der rådgiver Hamburger Verkehrsverbund i kundevendte beslutninger i hele Hamborgregionen.

Et sådant regionalt passagerråd giver mulighed for at sætte fokus på problemstillinger, der går på tværs af transportformer og kommunegrænser - og inddrage passagererne i de beslutninger, som trafikselskaber, operatører og politiske aktører træffer.

Der er rigtigt meget at vinde for passagerne i bus og tog og for den grønne omstilling, hvis der bliver sat mere fokus på en sammenhængende og gennemskuelig kollektiv trafik og på inddragelse af passagererne i beslutningerne. Budskabet herfra er derfor ligeså kort, som det er enkelt: Lad os komme i gang! 

Læs mere

Relaterede nyheder

Aftale om fuld COVID-19 kompensation til trafikselskaberne i 2020

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at trafikselskaberne får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af COVID-19 i hele 2020.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere