Gå til indhold

Politisk repræsentation i europæiske fora

Regionernes opgaver er i høj grad påvirket af EU-lovgivning og overordnede politiske signaler fra EU’s institutioner. Regionerne er derfor repræsenteret i europæiske organisationer og beslutningsfora, som indgår i den europæiske beslutningsproces

Danske Regioner er repræsenteret i en række internationale forsamlinger for at koordinere politiske synspunkter og udveksle erfaringer med andre lande, regioner og repræsentative organisationer.

Klik på de enkelte forsamlinger herunder og læs deres rolle i europæiske beslutninger samt hvilke regionale politikere, der repræsenterer Danmark i dem.

Fakta

Internationale forsamlinger med regionale repræsentanter

Det Europæiske Regionsudvalg (CoR) er regioners og byers talerør i Den Europæiske Union. 

Regionsudvalget skal sikre regionale og lokale repræsentanter i EU-landene indflydelse på udformningen af ny EU-lovgivning.

Europa-Kommissionen har pligt til at høre Regionsudvalget i både den lovforberedende fase, og når et lovforslag er fremlagt, hvis forslaget omfatter et af de mange politikområder, der direkte berører de regionale og lokale myndigheder. Regionsudvalget udarbejder politiske udtalelser og afholder møder, konferencer og seminarer.

Regionale repræsentanter

Danmark har ni faste pladser og ni suppleantpladser i Det Europæiske Regionsudvalg. Danske Regioner udpeger tre medlemmer og tre suppleanter; KL udpeger de øvrige medlemmer og suppleanter.

De regionalt udpegede medlemmer er:

 • Karsten Uno Petersen (A), Danske Regioners internationale talsmand, regionsrådsmedlem, Region Syddanmark
 • Hanne Roed (B), regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
 • Bent Graversen (V), regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
 • Suppleant: Flemming Knudsen (A), regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
 • Suppleant: Thomas Rohden (B), regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
 • Suppleant: Tage Leegaard (C), regionsrådsmedlem, Region Nordjylland

Fakta

 • 329 medlemmer - regionale og lokal valgte repræsentanter fra 27 EU-lande
 • 6 underudvalg med kompetence inden for forskellige politikområder
 • 6 plenarforsamlinger årligt
 • Mere end 40 høringer af aktører årligt
 • Mere end 75 politiske udtalelser årligt
 • Mere end 300 arrangementer årligt

Underudvalg

Seks underudvalg udarbejder forslag til Regionsudvalgets udtalelser som reaktion på Kommissionens forslag til ny lovgivning. Underudvalgene sender forslagene til udtalelse eller resolution til behandling og vedtagelse på plenarforsamlingen. Udtalelserne danner grundlag for Regionsudvalgets holdning til lokale og regionale reaktioner på de pågældende emner.

De enkelte underudvalgs ansvarsområder afspejler Regionsudvalgets nøglepolitikker, der er nøje afstemt med Kommissionens og Europa-Parlamentets prioriteter. Underudvalgenes sammensætning afspejler den politiske og nationale fordeling blandt Regionsudvalgets medlemmer.

De seks underudvalg er:

 • CIVEX: Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser
 • COTER: Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget
 • ECON: Underudvalget for Økonomisk Politik
 • ENVE: Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi
 • NAT: Underudvalget for Naturressourcer
 • SEDEC: Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur

 

Council of European Municipalities and Regions (CEMR) er den største europæiske interesseorganisation for lokale og regionale myndigheder. Organisationen arbejder for et Europa baseret på lokalt og regionalt selvstyre. Danske Regioner interessevaretager sammen med CEMR direkte i forhold til relevant EU-lovgivning. Gennem CEMR deltager medarbejdere i en række faglige arbejdsgrupper med henblik på vidensdeling og interessevaretagelse.

Medlemmer af CEMR er nationale organisationer for lokale og regionale myndigheder fra 41 lande i Europa. CEMR deler kontorbygning med mange af de nationale repræsentative organisationer for regionale og lokale myndigheder, herunder Danske Regioner i Bruxelles.

Regionale repræsentanter

De regionalt udpegede medlemmer til CEMR er:

 • Per Kjeldsen (A), regionsrådsmedlem, Region Nordjylland
 • Anny Winther (V), regionsrådsmedlem, Region Nordjylland
 • Suppleant: Kirsten Morild Andersen (A), regionsrådsmedlem, Region Nordjylland
 • Suppleant: Jess V. Laursen (V), regionrådsmedlem, Regions Nordjylland

Europarådets kongres for lokale og regionale myndigheder arbejder for lokalt og regionalt samarbejde og for at fremme demokrati blandt de lokale og regionale myndigheder. Kongressen har 318 udpegede folkevalgte politikere fra kommuner og regioner i alle Europarådets medlemslande.

Kongressen arbejder for tre prioriteter:

 1. Kvaliteten af det lokale og regionale demokrati og menneskerettigheder i Europa
 2. De nye udfordringer som følge af den økonomiske og finansielle krise
 3. Partnerskabet inden for og uden for Europarådet.

Kongressen overvåger desuden, om de lande, der har underskrevet og ratificeret Europarådets Charter for Lokalt Selvstyre, efterlever principperne heri.

Arbejdet sker bl.a. gennem udarbejdelsen af overvågningsrapporter, som udgør et vigtigt redskab til at indgå i en politisk dialog med medlemslandene om forhold, der påvirker det lokale og regionale demokrati. Der udarbejdes en overvågningsrapport for det enkelte medlemsland cirka hvert femte år.

Læs mere:

Regionale repræsentanter

Danmark har fem medlemmer og fem suppleanter i Europarådets kongres for lokale og regionale myndigheder. De er udpeget af Danske Regioner og KL.

 

De regionale politikere i kongressen er:

 • Randi Mondorf (V), Formand for den danske delegation, regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
 • Dennis Alex Jørgensen (A), regionsrådsmedlem, Region Sjælland
 • Suppleant: Kirsten Morild Andersen (A), regionsrådsmedlem, Region Nordjylland
 • Suppleant: Bo Jensen (C), regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
 • Suppleant: Carsten Scheibye (V), regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

Services of General Interest (SGI Europe) er den samlende og koordinerende organisation for offentlige arbejdsgivere på tværs af EU. SGI varetager blandt andet dialogen med EU's institutioner, analyserer relevante problemstillinger og afgiver høringssvar i forhold til diverse udkast til forordninger og direktiver med videre, der har betydning for SGI's medlemmer.

Gennem medlemskab af SGI samarbejder, diskuterer og koordinerer Danske Regioner med andre arbejdsgiverorganisationer om EU-tiltag med relevans for regionerne. Det europæiske samarbejde er en platform for indflydelse og gennemslagskraft i forhold til EU.

Den tværsektorielle sociale dialog er en traktatfæstet del af EU's arbejde med arbejdsmarkeds- og socialpolitik. SGI deltager som én af tre parter i den tværsektorielle sociale dialog. Kommissionen er forpligtiget til at høre arbejdsmarkedets parter på europæisk plan: SGI, de private arbejdsgivere (Business Europe) og de europæiske arbejdstagere (ETUC) om tiltag i relation til arbejdsmarkeds- og socialpolitikken.

Regionale repræsentanter

SGI's medlemsorganisationer er organiseret i nationale sektioner. Den danske sektion består af Danske Regioner, KL og Personalestyrelsen.

European Hospital and Healthcare Employers’ Association (HOSPEEM) er en vigtig kilde til information og udøvelse af interessevaretagelse for regionerne på sundhedsområdet.

Som medlem af HOSPEEM har Danske Regioner mulighed for at influere på de områder, der arbejdes med i den sociale dialog, og være med, når aftalerne indgås. Samtidig giver det løbende arbejde indblik i og adgang til tidlige informationer om, hvad der sker på sundsområdet i EU og i de øvrige medlemslande.

Europæiske arbejdstagere inden for hospitalssektoren (EPSU) er den sociale modpart, hvis danske medlemmer er Dansk Sygeplejeråd, FOA og Lægeforeningen.

European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) udvikler og formidler information om organisering af medlemsstaternes sundhedsvæsen. Endvidere iværksætter og indgår HOPE i en række projekter på sundhedsområdet og udøver lobbyvirksomhed over for de europæiske institutioner i relation til sundhedspolitiske emner.

HOPE har via organisationens ekspertise og brede medlemskab opnået en væsentlig position i EU og indgår i flere af EU-Kommissionens arbejdsgrupper.

HOPE's udvekslingsprogram

HOPE har et udvekslingsprogram, der henvender sig til ansatte, som har ledelseskompetence inden for det administrative og/eller kliniske område på sygehuse og i sygehusforvaltninger.

Udvekslingsprogrammet giver gode muligheder for at opnå inspiration og kendskab til andre landes sundhedsvæsener - herunder organisering, finansiering, kvalitetssikring, ressourceanvendelse m.v.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
Billede af Asger
Kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere