Gå til indhold

Høringssvar vedrørende lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag

Beskæftigelsesministeriet har den 12. januar 2023 anmodet om Danske Regioners bemærkninger til forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar.

Beskæftigelsesministeriet har den 12. januar 2023 anmodet Danske Regioner om bemærkninger til forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag med frist for bemærkninger til den 19. januar 2023. 

Danske Regioner noterer sig, at Regeringen med forslaget vil sikre, at store bededag bliver en almindelig ekstra arbejdsdag, når dagen afskaffes ved kgl. resolution i forbindelse med lovforslaget. Forslaget sikrer desuden, at de lønmodtagere, der skal arbejde mere, får løn for ekstra arbejde. 

At skaffe den nødvendige arbejdskraft er en aktuel og voksende udfordring på de regionale arbejdspladser. Danske Regioner ser derfor generelt positivt på tiltag, der kan øge arbejdsudbuddet. Lovforslaget regulerer imidlertid vilkårene på det danske arbejdsmarked ved at ændre reglerne om arbejdstid og løn på store bededag. Samtidig ændrer lovforslaget i kollektive overenskomster og aftaler, ved at man ikke længere kan støtte ret på overenskomsternes bestemmelser vedrørende helligdage for så vidt angår store bededag. Danske Regioner er af den opfattelse, at grundlæggende ændringer på arbejdsmarkedet, som fx afskaffelse af store  bededag, bør ske i samarbejde med arbejdsmarkedets parter for at værne om den danske model og sikre et godt og stabilt arbejdsmarked.

Opsparingsprocenter og fritvalgsordninger

Det fremgår af § 2, stk. 2, at lovforslaget ikke berører bestemmelser m.v. i kollektive overenskomster om opsparing til søgnehelligdage, herunder om opsparingsprocenter og frit valgsordninger. På det regionale område er helligdagsbetalingen for timelønnede på nogle overenskomster afhængig af ansættelse op til helligdagen, og der er ikke tale om en opsparingsordning. Det bør derfor præciseres i bemærkningerne, at såfremt der ikke er aftalt opsparing til søgnehelligdage i form af opsparingsprocenter, frit valgsordninger eller tilsvarende, modtager timelønnede almindelig løn jf. § 4.

Løntillæg

Løntillægget ydes ”når den aftalte arbejdstid forøges...”. Danske Regioner lægger til grund, at der kun ydes løntillæg i de tilfælde, hvor normen øges, som følge af lovforslaget. På det regionale område er der overenskomster, hvor arbejdstidsnormen er fastsat uden hensyn til søgnehelligdage. Det er derfor vurderingen, at lovforslaget ikke øger arbejdstiden for disse grupper, og at de derfor ikke skal have løntillægget på 0,45%. For at præcisere dette kan formuleringen med fordel ændres til: ”Hvis den aftalte arbejdstid forøges…”. Det vil tydeliggøre, at der kun skal ydes løntillæg i de tilfælde, hvor lovforslaget medfører en ændring i arbejdstiden. Formuleringen bør ligeledes ændres i § 4 vedrørende timelønnede.

Henset til den korte høringsfrist tages der forbehold for behandling af høringssvaret i Danske Regioners bestyrelse den 2. februar 2023.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: