Mål om mindre tvang i psykiatrien

Regionerne arbejder målrettet på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Indsatsen har resulteret i, at færre psykiatriske patienter fastspændes med bælte. Regionerne er allerede godt i gang med at halvere i brugen af bæltefikseringer i psykiatrien inden 2020. Målsætningen er stadfæstet i finanslovsaftalen 2014

Danske Regioner har sammen med regionerne sat som mål at nedbringe tvang i psykiatrien. Med aftalen om finansloven 2014 er det sat som mål, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal reduceres frem mod 2020. Finanslovsaftalens målsætning er konkretiseret i en principaftale mellem Danske Regioner og Sundhedsministeren.

Principaftalen sætter som overordnet mål, at andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres. Principaftalen danner rammen for fem regionale partnerskabsaftaler.

Regionerne arbejder meget målrettet på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Det sker eksempelvis ved:

  • Indførelse af safe wards-koncept
  • Indsats i Sikker Psykiatri med at reducere bæltefikseringer
  • Audit fællesregionalt på børne- og ungeområdet
  • Fællesregional videndeling som f. eks. fællesregionale midtvejskonferencer

Læs mere:

Sundhedsstyrelsen offentliggør monitoreringstal hvert halve år. Den seneste opgørelse fra oktober 2018 viser, at for to indikatorer (Andelen af personer, der bæltefikseres af antal indlagte og Totale antal bæltefikseringer over 48 timer), nærmer regionerne sig på landsplan mål for nedbringelse af bæltefikseringer, hvor der skal være en halvering fra 2014-2020.

Resultaterne viser samtidig, at det ikke er lykkedes at nedbringe antallet af personer, der udsættes for tvang og at tvangsforanstaltningerne overordnet set er ændret til mindre indgribende tvangsformer. Det vil sige, at brugen af tvang indtil videre er omlagt fremfor nedbragt – og dermed er brugen af beroligende medicinering steget en anelse.

Læs mere:

Partnerskabsaftaler

De enkelte regioner har i 2014 indgået partnerskabsaftaler med Sundhedsministeriet, om at halvere brugen af tvangsfikseringer på de psykiatriske afdelinger og reducere brugen af øvrig tvang inden 2020.

De regionale partnerskabsaftaler sætter fokus på, hvordan brugen af tvang på psykiatriske afdelinger kan bringes ned. Partnerskabsaftalerne særligt fokus på at halvere brugen af bæltefiksering der dels er meget indgribende, dels er ganske særlig i dansk psykiatri.

Partnerskabsaftalerne beskriver hver enkelt regions plan for – frem mod 2020 – at reducere anvendelsen af tvang baseret på de overordnede principper og konkretiseret ved milepæle og tiltag. Se regionernes partnerskabsaftaler her:

- Region Hovedstaden

- Region Sjælland

- Region Syddanmark

- Region Midtjylland

- Region Nordjylland

Partnerskabsaftalerne følges Task Force for psykiatriområdet.

Task Force

I regi af Sundhedsstyrelsen er der nedsat en Task Force for psykiatri, der har til opgave at monitorere og følge udviklingen i anvendelsen af tvang. Monitoreringen tager afsæt i 15 indikatorer, der måles op mod en baseline. Baseline er et gennemsnit for brugen af tvang i årene 2011-2013.

Psykiatriloven

Som udgangspunkt sker al behandling i sundhedsvæsenet på baggrund af et informeret samtykke fra patienten. Ifølge Psykiatriloven er der dog mulighed for, at der kan ske behandling af psykiatriske patienter mod deres vilje. Det drejer sig om patienter der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, og hvor en omgående gennemførelse af en tvangsforanstaltning er nødvendig, for bl.a. at forhindre at patienten udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare.

Hver femte patient der bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling omfattes af én eller flere tvangsforanstaltninger. Dette niveau har været stabilt over en årrække og er højere end de lande vi normalt sammenligner os med.

Regionernes løbende kvalitetsarbejde i psykiatrien har vist, at tvang kan reduceres gennem konkrete initiativer. Projekterne i Sikker Psykiatri omhandler en pakke, som beskriver de elementer, der er vigtige i forhold til at forebygge bæltefikseringer og sikre læring i de tilfælde, hvor fikseringer alligevel.

Læs mere:

Audit på tvang i børne- og ungdomspsykiatrien

Regionerne har primo 2018 afholdt den første tværregionale audit på brugen af tvang i børne- og ungdomspsykiatrien. Baggrunden for auditten var et ønske om, at gøre noget ved stigningen i brugen af tvang blandt børn og unge.

Opsummering af resultater på audit i forhold til tvangsindlæggelser:

  • Størstedelen af patienterne er mellem 15-17 år og det er overvejende piger/kvinder.
  • Ca. 70 % af patienterne der blev tvangsindlagt, kom fra en institution (privat/ kommunal/regional).
  • Langt hovedparten af patienterne har en socialfaglig handleplan og er kendt i psykiatrien.
  • Halvdelen af patienterne har tidligere været tvangsindlagt og der bør derfor være særligt fokus på denne gruppe.
  • Af tydelige tegn på forværring inden indlæggelsen, ses øget selvskade hos ca. halvdelen af patienterne.

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

mikkel.png
Hvis du vil vide mere

Kontakt

INTET BILLEDE
Relaterede nyheder

Læs mere

Patienter i psykiatrien er tilfredse med personalets støtte

Det skal være en tryg og god oplevelse at være ambulant patient eller indlagt i psykiatrien i Danmark. Derfor gennemfører regionerne hvert år Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Psykiatrien. Her får personalet ros fra patienterne for at være gode støtter. Samtidigt viser undersøgelsen, at der bør være et skærpet fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor den samlede tilfredshed har oplevet en nedgang på nogle parametre.

Læs mere

13 anbefalinger skal styrke forskning i psykisk sygdom

Danske Regioner offentliggør nu 13 anbefalinger til, hvordan forskningen i psykiske sygdomme kan styrkes. Blandt andet skal det være mere attraktivt at forske, også for andre faggrupper end læger. – Vi skal hele tiden at undersøge, hvordan vi kan gøre patienternes behandling endnu bedre, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Fem initiativer i psykiatrien er nomineret til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ

De nominerede til Årets Borgerinddragende Initiativ 2020 er nu fundet. Alle fem nominerede initiativer inddrager borgere og pårørende i psykiatrien på forskellige måder.

Læs mere

Børn og unge skal huskes i psykiatriplanen

Både forebyggelse og behandling af børn og unge med dårligt mentalt helbred bør være en helt central del af en kommende 10-årsplan for psykiatrien. Det skriver medlem af Danske Regioners bestyrelse og formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau, i et debatindlæg.

Læs mere