Gå til indhold

Mål om mindre tvang i psykiatrien

Regionerne arbejder målrettet på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Indsatsen har resulteret i, at færre psykiatriske patienter fastspændes med bælte. Regionerne er allerede godt i gang med at halvere i brugen af bæltefikseringer i psykiatrien inden 2020. Målsætningen er stadfæstet i finanslovsaftalen 2014

Danske Regioner har sammen med regionerne sat som mål at nedbringe tvang i psykiatrien. Med aftalen om finansloven 2014 er det sat som mål, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal reduceres frem mod 2020. Finanslovsaftalens målsætning er konkretiseret i en principaftale mellem Danske Regioner og Sundhedsministeren.

Principaftalen sætter som overordnet mål, at andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres. Principaftalen danner rammen for fem regionale partnerskabsaftaler.

Regionerne arbejder meget målrettet på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Det sker eksempelvis ved:

  • Indførelse af safe wards-koncept
  • Indsats i Sikker Psykiatri med at reducere bæltefikseringer
  • Audit fællesregionalt på børne- og ungeområdet
  • Fællesregional videndeling som f. eks. fællesregionale midtvejskonferencer

Læs mere:

Sundhedsstyrelsen offentliggør monitoreringstal hvert halve år. Den seneste opgørelse monitorerer perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019. Det ses  på landsplan, at bæltefikseringer under 48 timer er faldet med 38 procent, og antallet over 48 timer er faldet med knapt 50 procent siden partnerskabsaftalen. Det vil sige at for to indikatorer (Andelen af personer, der bæltefikseres af antal indlagte og Totale antal bæltefikseringer over 48 timer), nærmer regionerne sig på landsplan mål for nedbringelse af bæltefikseringer, hvor der skal være en halvering fra 2014-2020.

I forbindelse med overgangen til LPR 3 frem mod starten af 2020 er det ikke er muligt at få data fra LPR fra Sundhedsdatastyrelsen, hvorfor rapporten alene er baseret på data fra Register over tvang. Monitoreringen indeholder derfor ikke data for andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte, hvilket er en af de to indikatorer (kongeindikatoren) i partnerskabsaftalen, der som bekendt har tilknyttet en målsætning om halvering. 

Siden sidste års monitorering er tvang på andre områder faldende.

Læs mere:

Partnerskabsaftaler

De enkelte regioner har i 2014 indgået partnerskabsaftaler med Sundhedsministeriet, om at halvere brugen af tvangsfikseringer på de psykiatriske afdelinger og reducere brugen af øvrig tvang inden 2020.

De regionale partnerskabsaftaler sætter fokus på, hvordan brugen af tvang på psykiatriske afdelinger kan bringes ned. Partnerskabsaftalerne særligt fokus på at halvere brugen af bæltefiksering der dels er meget indgribende, dels er ganske særlig i dansk psykiatri.

Partnerskabsaftalerne beskriver hver enkelt regions plan for – frem mod 2020 – at reducere anvendelsen af tvang baseret på de overordnede principper og konkretiseret ved milepæle og tiltag. Se regionernes partnerskabsaftaler her:

- Region Hovedstaden

- Region Sjælland

- Region Syddanmark

- Region Midtjylland

- Region Nordjylland

Partnerskabsaftalerne følges Task Force for psykiatriområdet.

Task Force

I regi af Sundhedsstyrelsen er der nedsat en Task Force for psykiatri, der har til opgave at monitorere og følge udviklingen i anvendelsen af tvang. Monitoreringen tager afsæt i 15 indikatorer, der måles op mod en baseline. Baseline er et gennemsnit for brugen af tvang i årene 2011-2013.

Psykiatriloven

Som udgangspunkt sker al behandling i sundhedsvæsenet på baggrund af et informeret samtykke fra patienten. Ifølge Psykiatriloven er der dog mulighed for, at der kan ske behandling af psykiatriske patienter mod deres vilje. Det drejer sig om patienter der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, og hvor en omgående gennemførelse af en tvangsforanstaltning er nødvendig, for bl.a. at forhindre at patienten udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare.

Hver femte patient der bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling omfattes af én eller flere tvangsforanstaltninger. Dette niveau har været stabilt over en årrække og er højere end de lande vi normalt sammenligner os med.

Regionernes løbende kvalitetsarbejde i psykiatrien har vist, at tvang kan reduceres gennem konkrete initiativer. Projekterne i Sikker Psykiatri omhandler en pakke, som beskriver de elementer, der er vigtige i forhold til at forebygge bæltefikseringer og sikre læring i de tilfælde, hvor fikseringer alligevel.

Læs mere:

Audit på tvang i børne- og ungdomspsykiatrien

Regionerne har primo 2018 afholdt den første tværregionale audit på brugen af tvang i børne- og ungdomspsykiatrien. Baggrunden for auditten var et ønske om, at gøre noget ved stigningen i brugen af tvang blandt børn og unge.

Opsummering af resultater på audit i forhold til tvangsindlæggelser:

  • Størstedelen af patienterne er mellem 15-17 år og det er overvejende piger/kvinder.
  • Ca. 70 % af patienterne der blev tvangsindlagt, kom fra en institution (privat/ kommunal/regional).
  • Langt hovedparten af patienterne har en socialfaglig handleplan og er kendt i psykiatrien.
  • Halvdelen af patienterne har tidligere været tvangsindlagt og der bør derfor være særligt fokus på denne gruppe.
  • Af tydelige tegn på forværring inden indlæggelsen, ses øget selvskade hos ca. halvdelen af patienterne.

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
Billede af Mikkel
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Silhouette portræt
Relaterede nyheder

Læs mere

Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende 2020

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Frist for deltagelse er den 8. januar 2021.

Læs mere

Saml behandlingen af misbrug og psykisk sygdom

Der er brug for et samlet regionalt behandlingstilbud til de mange tusind danskere, der både har et misbrug og en psykisk lidelse, der kræver behandling i psykiatrien. Sådan skriver Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab i et fælles opråb til Christiansborg.

Læs mere

Lose i formandstale: Flertal i Folketinget giver regionerne et sikkert fundament for at løfte de mange opgaver

Danske Regioners generalforsamling dannede i år de digitale rammer for Stephanie Loses formandstale. Det var en tale, der takkede de mange, der har hjulpet til i regionerne med omstillingen til Corona-krisen, og samtidigt en fremadskuende tale, der adresserede de mange opgaver, som regionerne står overfor. Opgaver, der nu kan løses på et solidt grundlag, da der er et meget bredt flertal i Folketinget for bevarelsen af regionerne.

Læs mere

Psykiatriens Peerboard vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020

Region Nordjylland har samlet et Peerboard, der giver psykiatriens patienter og pårørende en direkte stemme i udviklingen af fremtidens psykiatri. Initiativet "MED ikke FOR" skaber både værdi hos den enkelte borger og regionens sundhedsvæsen, og derfor modtog det i dag prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020.

Læs mere