EU og europæiske aktiviteter

Beslutninger i EU har direkte betydning for regionerne i Danmark. Det gælder både opgaver inden for sundhed, regional udvikling og som arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt, at Danske Regioner varetager regionernes politiske interesser i EU

Danske Regioners analyser viser, at op til halvdelen af sagerne på dagsordenen til et regionsrådsmøde er påvirket af EU-beslutninger.

Derfor er det vigtigt, at Danske Regioner aktivt varetager regionernes interesser i EU. Danske Regioners europæiske interessevaretagelse skal bidrage til at sikre, at EU-lovgivning i videst muligt omfang stemmer overens med de danske regionale interesser. Det gælder både inden for sundhedspolitik, regional vækst og udvikling samt i rollen som arbejdsgiver.

Europæisk repræsentation

Danske Regioner varetager regionernes politiske interesser på europæiske niveau gennem seks europæiske fora. Foreningen er politisk repræsenteret i Det Europæiske Regionsudvalg, Europarådets Kommunalkongres og i Den Europæiske sammenslutning af kommuner og Regioner.

Derudover deltager Danske Regioner på embedsmandsplan aktivt i andre organisationer, som åbner for indflydelse på EU-dagsordenen.

Læs mere:

EU-deklaration slår fast: Regionerne er vigtige for demokratiet

"For (ny) Europa” var overskriften for det 8. europæiske topmøde for regioner og byer, som blev holdt den 14.-15. marts i Bukarest med over 500 folkevalgte politikere fra regioner, byer og kommuner i hele EU. På topmødet debatterede deltagerne udfordringerne for fremtidens Europa og inddragelsen af regionale og lokale myndigheder i de fælles beslutninger i EU. Topmødet sluttede med, at deltagerne enstemmigt vedtog en deklaration, som understreger regionale og lokale myndigheders betydning for demokratiet.

Læs mere:

Danske Regioners EU-prioriteter

Danske Regioner arbejder for at fremme det regionale demokrati og sikre fællesskab om vigtige regionale emner på tværs af landegrænser, men naturligvis også på specifik EU-lovgivning f.eks. vedrørende patientrettigheder, regional udvikling, arbejdsmarked og offentlige indkøb.

Danske Regioners EU-prioriteringer for 2019 fokuserer på følgende emner: arbejdet mod europæiske elektroniske patientjournaler, EU’s flerårige budget til Horizon Europe og strukturfondene, miljø, klimatilpasning og cirkulær økonomi samt EU-regler for ansættelsesforhold.

Læs mere:

Interreg-samarbejde og strukturfondsindsatser

Danske Regioner varetager også regionernes interesser i tre EU-programmer, hvor Interreg-samarbejder eksisterer på tværs af grænser, Interreg Nordsøen, Interreg Østersøen og Interreg Europe.

Danske Regioner arbejder desuden for, at EU-finansiering fra strukturfondene er med til at skabe vækst og udvikling i regionerne i Danmark. 

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8367
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
asger.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

INTET BILLEDE
relaterede nyheder

Læs mere