Gå til indhold

Psykiatri

Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende 2021

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Frist for deltagelse er den 7. januar 2022.

Mennesker med svær psykisk sygdom såsom bipolar lidelse, svær depression og skizofreni udgør ca. 2% af den danske befolkning. De lever i gennemsnit 10-15 år kortere end resten af befolkningen, de gennemfører i mindre grad deres uddannelse og deres tilknytning til arbejdsmarkedet er løsere gennem hele livet. Psykisk sygdom er én af de største årsager til ulighed i sundhed, hvorfor det også har fået en fremtrædende rolle på den sundhedspolitiske dagsorden. Psykiatrien er i hastig udvikling, og medicinstuderende kan nu være med til at styrke området.

Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

Formålet med prisopgaven er at fremme medicinstuderendes interesse for specialerne børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, og herigennem give deres bidrag til at styrke området.

Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau. De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.

Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere, at man kan mestre disse.

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense, Ålborg og Københavns universiteter, kan deltage. For at ligestille studerende fra alle fire medicinske fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt.

Krav til deltagelse

Opgaverne indsendes elektronisk senest fredag d. 7. januar 2022 til: mla@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri 2021

Vinderen kontaktes direkte. Der må forventes op til to måneders bedømmelsestid.

Der offentliggøres et kort resumé af vinderopgaverne i relevante faglige tidsskrifter/nyhedsmedier og på Danske Regioners hjemmeside. De tre vindere vil derfor efter bedømmelsen blive bedt om at sende et kort resumé af deres opgave.

Formkrav

 • Personer, der tidligere har deltaget i konkurrencen, kan ikke deltage igen.
 • Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil blive frasorteret.
 • Et resumé af opgaven skal kunne offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside.
 • Opgaven skal indeholde et abstract (højst 250 ord). Abstract gælder ikke i de resterende tegn.
 • Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/anslag (med mellemrum) alt inklusiv med undtagelse af abstract, figurer/tabeller samt referenceliste.
 • Opgaven må skrives på både dansk og engelsk.
 • Der må maksimalt være 6 tabeller/ figurer.
 • Der må maksimalt medtages 40 referencer.
 • Der stilles ikke krav til opgavens opbygning. Det står således den studerende frit for at medtage bilag mv. – disse vil imidlertid tælle med i de 18.000 anslag.
 • Såfremt en vejleder eller anden person er tilknyttet opgaven, bedes navnet oplyst.
 • Er der tale om en opgave med flere forfattere, skal der redegøres for indsenders/indsenderes selvstændige bidrag og rolle i udarbejdelsen.
 • Det er tilladt at sende publicerede opgaver.

 

Prisopgave i psykiatri

Bedømmelsesudvalget

 • Professor, ledende overlæge, ph.d. Merete Nordentoft
 • Professor, overlæge, dr.med. Martin Balslev Jørgensen
 • Professor, læge, ph.d. Charlotte Ulrikka Rask
 • Teamleder, Danske Regioner, Mikkel Lambac
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
Billede af Mikkel Lambach
Læs mere

Relaterede nyheder