Gå til indhold

Høringssvar til udkast til lovforslag om pligt til at sikre Covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Arbejdstilsynet har den 26. januar 2021 anmodet om bemærkninger til udkast til lovforslag om pligt til at sikre Covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar.

Danske Regioner har fra Arbejdstilsynet den 26. januar 2021 modtaget høringover udkast til lovforslag om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Udkastet til lovforslaget har til formål, at arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra nærmere bestemte lande, regioner eller områder skal sørge for, at den tilrejsende arbejdskraft PCR-testes for covid-19 efter indrejse i Danmark. Det foreslås, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om hvilke lande, regioner og områder, den pågældende tilrejsende arbejdskraft skal indrejse fra, for at blive omfattet af kravet om PCRtest efter indrejse i Danmark. Det fastsættes endvidere, at arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig plan for covid-19-test for tilrejsende arbejdskraft, og at planen bl.a. skal indeholde en oversigt over ansatte, der er indrejst i Danmark, herunder oplysninger om, hvilket land de ansatte er indrejst fra, oplysninger om dato for covid-19-test før og efter indrejse til Danmark, samt oplysninger om evt. undtagelse fra kravet om test. Arbejdsgiveren skal kunne fremvise planen for Arbejdstilsynet og skal kunne dokumentere, at der er foretaget test for covid-19, eller at ansatte er undtaget fra testkravet.

Det fremgår af lovforslaget, at der skønnes med betydelig usikkerhed at være omkostninger på 0,4 mio. kr. i 2021 for regionerne som arbejdsgivere som følge af kompensation til medarbejdere omfattet af lovforslaget, som testes uden for arbejdstiden, samt tabt arbejdsfortjeneste for medarbejdere som testes i arbejdstiden. Endvidere fremgår det, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne og regionerne af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter.

Danske Regioner bemærker, at lovforslagets skønnede økonomiske konsekvenser for regionerne er behæftet med en betydelig usikkerhed. Danske Regioner forventer derfor, at lovforslagets økonomiske konsekvenser ikke alene forhandles med de kommunale parter, men også med Danske Regioner.

Endvidere antages det, at regionerne skal forestå testningen af tilrejsende arbejdskraft, og at regionernes udgifter hertil kompenseres på anden vis.

Af lovforslaget fremgår det, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med sundhedsministeren kan fastsætte regler om undtagelser, eksempelvis for personer med bopæl i grænselandet. Undtagelser af lovforslaget vil fremgå af en bekendtgørelse der udmønter lovens bemyndigelsesbestemmelser, som udstedes hurtigst muligt efter lovens ikrafttræden.

Danske Regioner bemærker, at der for sundhedspersonale, som varetager kritiske funktioner, kan være behov for undtagelse af kravet om test. Danske Regioner vil gerne indgå i drøftelser om undtagelser for kritisk sundhedspersonale.

Danske Regioner tager desuden tiltagene i lovforslaget til efterretning.

 

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format: