Gå til indhold

Høringssvar til udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om social pension m.v.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 23. marts 2021 fremsendt høring vedrørende udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af mer- eller overarbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.). I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar.

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Danske Regioner har den 23. marts 2021 modtaget høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af mer- eller overarbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.).

Danske Regioner ser positivt på forslaget, idet det kan bidrage til at gøre det mere attraktivt at varetage mer- og eller overarbejde relateret til covid-19 og derved bl.a. understøtter Danske Regioners ønske om at fastholde seniormedarbejdere.

Forslagets krav om erklæring fra arbejdsgiver, der følger af §28 stk. 5 punkt 2 forventes at føre til øgede administrative omkostninger, fordi det som udgangspunkt ikke fremgår af den enkeltes lønseddel, hvorvidt mer- eller overarbejde er relateret til covid-19 og arbejdsgiver derfor skal udarbejde en selvstændig erklæring.

Danske Regioner forbeholder sig ret til en drøftelse af de økonomiske konsekvenser, idet der tages forbehold for at fremkomme med bemærkninger til de skønnede omkostninger grundet øgede administrative omkostninger.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format her: