Gå til indhold

Høringssvar vedr. afgrænsning forud for udarbejdelse af miljørapport og miljøvurdering af Vandområdeplanerne 2021-2027

Miljø- og Fødevareministeriet har den 31. august 2020 sendt ”Afgrænsningen forud for udarbejdelse af miljørapport og miljøvurdering af Vandområde-planerne 2021-2027” i offentlig høring frem til og med den 2. oktober 2020. Danske Regioner har samlet og grupperet høringssvaret i forhold til regionernes opgaver under emnerne overfladevand og grundvand.

 

Overfladevand

Regionerne har fra 1. januar 2014 haft opgaven med at undersøge og afværge jordforurening, der udgør en risiko for overfladevand. I perioden 2014-2018 er der gennemført en screening, som har resulteret i en liste på 1228 lokaliteter, som på baggrund af vurdering i Miljøstyrelsens screeningsværktøj er vurderet at kunne være i risiko.

Regionerne skal i 2021 og 2022 udføre feltundersøgelser af ca. 400 forurenede lokaliteter i forhold til målsatte vandløb, søer, fjorde og kyster. Det forventes, at undersøgelsesresultaterne og en erfaringsopsamling afrapporteres senest 31. december 2022. Derefter gennemføres en samlet evaluering af regionernes overfladevandsopgave i 2023. Erfaringerne herfra bør inddrages i slutningen af planperioden eller i fremtidige miljørapporter.

Ud over disse forureninger har regionerne kendskab til syv generationsforureninger, som udgør en risiko for overfladevand. Her er der ikke behov for at undersøge, om forureningerne udgør en risiko – dette er allerede kendt. Lokalt hvor forureningerne findes, er de alle årsag til en betydelige forurening af vandmiljøet – søer, vandløb og kyster – hvor de ligger. Disse syv forureninger indgår i den plan for oprydning af generationsforureninger, som Danske Regioner har sendt til miljøministeren den 6. marts 2020.

Grundvand

I baggrundsnotatet vedlagt høringen dateret den 25. august 2020 om ”Afgrænsning forud for udarbejdelse af miljørapport og miljøvurdering af Vandområdeplanerne 2021-2027”, er der bl.a. et afsnit om udfordringer for vandmiljøet. I afsnittet har Miljøstyrelsen henvist til oversigter over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, der skal løses i planperioden i de enkelte Vandområdedistrikter. For Vandområdedistrikt Jylland og Fyn (VP3) er der for grundvand anført tre hovedpunkter for væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver:

  • Påvirkning med pesticider og nedbrydningsprodukter.
  • Påvirkning med miljøfarlige forurenende stoffer.
  • Påvirkning fra udnyttelse af vandressource.

Regionerne forudsætter, at disse emner vil blive belyst og vurderet i miljøvurderingsrapporterne for hele landet, som skal udsendes sammen med udkastet til vandområdeplanerne for tredje planperioden 2021-2027. Endelig bør det belyses, hvordan vandområdeplaner tager højde for kommende ændringer af indvindingsoplande og OSD. Derudover finder regionerne, at der skal øget fokus på nedenstående elementer, når det gælder grundvandsområdet:

  • At hovedformålet med at inddrage grundvandet i vandplanlægningen belyses i forhold til grundvandets betydning som drikkevand, både nu og i fremtiden.
  • At det belyses i hvor høj grad planen bygger på drikkevandsområder, hvor der ikke er gennemført en egentlig undersøgelse i forbindelse med grundvandskortlægning og udpegning.
  • At kendte forureningsfaner med forurening i grundvandet inddrages, og de mulige konsekvenser heraf belyses og vurderes.
  • At det belyses i hvor høj grad planen sikrer, at de forskellige indsatser på grundvandsområdet sker koordineret og miljøeffektivt.

 

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format: