Gå til indhold

Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Uddannelsesfilialer)

Danske Regioner har fået forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner i høring.

Danske Regioner bakker op om lovforslaget og er enig i, at alle skal have gode uddannelsesmuligheder, uanset hvor i landet de bor. Tilgængeligheden til uddannelse er en vigtig forudsætning for bosætning, vækst og livskvalitet for borgerne i hele Danmark. Derfor er det en god idé - som foreslået - at give alle de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at oprette uddannelsesfilialer uden for de største uddannelsesbyer.

Danske Regioner har ingen bemærkninger til formuleringen af selve den korte lovtekst, men har en række kommentarer og forslag, som der bør tages højde for i det videre arbejde, enten i forbindelse med den bekendtgørelse, der skal udarbejdes, eller i selve taxametersystemet.

Generelle bemærkninger

  • Der bør skabes økonomi (fx i taxametersystemet) til at oprette og drive uddannelsesfilialerne, samt relativt attraktive muligheder for at en uddannelsesfilial kan udvikle sig til et egentligt uddannelsesudbud. Det skal ikke være således, at en filial nedlægges, når tidsbegrænsningen udløber, fordi de økonomiske vilkår for at drive udbuddet videre bliver alt for dårlige.
  • Tidsbegrænsningen for uddannelsesfilialer bør være minimum 1-2 år længere end uddannelsens varighed, så der er mulighed for et par gennemløb af studerende. Det er en vigtig forudsætning, for at indsatsen og ressourcerne i de første år kan fokuseres på at udvikle god undervisning, sikre et tæt forhold til de studerende, dialog med aftagerne samt synlighed ift. at tiltrække studerende mv.
  • Den foreslåede høring forud for oprettelsen af de enkelte filialer bør omfatte en bredere kreds, herunder kommuner, regioner og private arbejdsgivere, da dette kan bidrage til vurderingen af, om det nye uddannelsesudbud er hensigtsmæssigt.
  • Der er fortsat relevant at afbalancere hensynet til uddannelsesmuligheder med hensynet til faglig og økonomisk bæredygtighed, herunder kvaliteten af uddannelsestilbuddet.

Bemærkninger vedr. regionernes rolle

  • Regionerne bør i bemærkningerne nævnes på linje med kommuner og virksomheder, når der refereres til mulige samarbejdsaftaler om f.eks. praktikpladser eller lokalefællesskaber. Når der er tale om sundhedsfaglig uddannelse, er regionerne naturlige partnere, og det vil ofte være regionerne, der stiller kliniske uddannelsespladser/praktikpladser til rådighed eller etablerer lokalefællesskaber. Ligeledes spiller regionerne en vigtig rolle i forhold til at etablere eller bevare gode regionale transportmuligheder til en uddannelsesfilial.
  • Regionsrådet bør som hidtil høres forud for beslutninger om en professionshøjskoles nedlæggelse af et uddannelsessted, også når dette har form af en filial. Det er vigtigt fortsat af have decentral indflydelse på professionshøjskolernes dækning af behovet for udbud af videregående uddannelser i regionen.

Afslutningsvis vil Danske Regioner understrege, at regionerne - med afsæt i deres viden og data om kompetencebehovet på de regionale arbejdsmarkeder - gerne bidrager yderligere til at sikre sammenhæng mellem uddannelsesudbud og den specifikke efterspørgsel på arbejdsmarkedet, både ift. velfærdsuddannelserne, men også uddannelser bredt set.

Høringssvaret sendes med forbehold for politisk godkendelse i Danske Regioners bestyrelse den 4. marts 2021.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format: