Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v.

Danske Regioner har fået udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i høring.

Af §2 fremgår det, at støttemodtager skal have den fornødne faglige, økonomiske og organisatoriske kapacitet til at gennemføre projektet. I forhold til de 20 procent af Socialfondsmidlerne, som regionerne har indstillingsret til, beder Danske Regioner om at få uddybet, om den nævnte vurdering skal foretages ved indsendelse af ansøgninger til regionerne, og i givet fald hvilke målbare kriterier, regionerne skal administrere efter?


I forhold til § 15, stk. 1: ”Støttemodtager skal forud for hvert indkøb foretage og dokumentere markedsafsøgning”, vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte en minimumsgrænse eller nærmere præcisering af, hvornår det er nødvendigt at foretage en sådan markedsafsøgning, så ikke alle små dispositioner kommer til at medføre et stort administrativt arbejde for støttemodtagerne.


Venlig hilsen
Lotte Holten
Centerchef

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: