Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Danske Regioner har fået udkast til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, og Den Europæiske Socialfond i høring. Loven omfatter nu ud over Regionalfonden, Interreg og Socialfonden Plus også den nye Fonden for Retfærdig Omstilling.

Lovforslaget lægger uændret op til, at regionerne kan deltage i og medfinansiere projekter inden for den sektorlovgivning, som regionerne er omfattet af, samt at regionerne kan søge om midler om kvalificeret arbejdskraft under Socialfonden Plus. Der henvises eksplicit til, at regionerne fx kan søge inden for sundhedsinnovation og grøn omstilling.

Socialfonden

Regionerne ser frem til at blive udpeget som bemyndigede organer og få retten til at indstille 20 pct. af midlerne fra Socialfonden Plus. Indsatsen vil bidrage til at styrke og løfte arbejdet med uddannelse i regionerne over de næste år inden for de strategiske prioriteter, som regionerne arbejder med på uddannelsesområdet. Regionerne og Danske Regioner er i færd med at fastsætte temaer for anvendelsen af midlerne, lige som en model for koordinering og høring af de Regionale Arbejdsmarkedsråd er aftalt. Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune er i dialog om, hvordan der kan sikres et godt og smidigt samarbejde omkring den administrative opgave i forbindelse med indstillingen af Socialfondsmidlerne.

Specifikke bemærkninger vedrørende Socialfonden

I pkt. 4 s. 25 vedrørende økonomiske konsekvenser i forbindelse med administration af indstillingsretten til Socialfondsmidlerne er det regionernes opfattelse, at administrationen af indstillingsretten til 20 pct. af midlerne fra Socialfonden vil betyde en øget administrativ byrde for regionen. Derfor er det misvisende, når der i bemærkningerne står, at ”Der er alene tale om flytning af administrationsopgaven fra erhvervsministeren til social- og ældreministeren og regionsrådene, og det vurderes derfor ikke at medføre meromkostninger”. Denne sætning bør udgå af bemærkningerne. Med aftalen om regionernes økonomi for 2022 ser vi det tidligere adresserede spørgsmål om medfinansiering og administration af Socialfonden Plus afklaret.

Interreg

Regionerne bifalder, at der for det europæiske territorielle samarbejde og Interreg ikke ændres i den nuværende organisering af programmerne og arbejds- eller ansvarsfordelingen mellem stat og regioner. Regionerne har igennem mange år stået for faglighed og påtaget sig en samlende rolle, der sikrer den nødvendige fleksibilitet og lokale forankring i såvel den administrative implementering, som i målopfyldelsen af Interreg programmerne.

Specifikke bemærkninger vedrørende Interreg

Det fremgår af bemærkningerne i afsnit 1.1.5., at fællessekretariaterne for de grænseoverskridende programmer ligger i Aabenraa, Göteborg/København og Gdansk. Det kan præciseres, at det dansk-tyske fællessekretariat ligger i Kruså, som ligger i Aabenraa Kommune.

Fonden for Retfærdig Omstilling

Fonden for Retfærdig Omstilling er interessant for regionerne, fordi den taler direkte ind i en væsentlig, regional dagsorden om at fremme omstillingen til en mere klimaneutral og cirkulær økonomi. Formålet med fonden er at støtte de regioner, områder og sektorer, der er mest berørt af omstillingen til et klimaneutralt EU i 2050. Under Fonden for Retfærdig Omstilling skal Danmark udpege de områder, der påvirkes mest negativt af de økonomiske og sociale virkninger af omstillingen mod en klimaneutral økonomi. Der skal udpeges områder defineret som landsdele (NUTS 3-regioner). Danske Regioner opfordrer til, at der anvendes objektive kriterier. Fordelingen og udmøntningen af midlerne bør baseres på en samlet behovsanalyse, så midlerne anvendes der, hvor de gør størst nytte.

For hver af de udpegede NUTS 3-regioner skal der udarbejdes en territorial omstillingsplan. Fra regional side vil vi gerne tilbyde at samle et netværk/partnerskab for at bistå Erhvervsstyrelsen med selve programmeringen og udformningen af de territoriale planer og til den efterfølgende gennemførelse. Regionerne har en passende størrelse, når der skal arbejdes på tværs af flere kommuner og organisationer, og har et gedigent netværk på området gennem DK2020-partnerskabet med kommunerne. Samtidig har regionerne mange års erfaring i en (upartisk) koordinerende rolle, både i forhold til Interreg-samarbejdet og frem til 2019 i de regionale vækstfora. Regionerne har også varetaget en tilsvarende betydelig koordinerende rolle i forhold til indsatsen under EU’s Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Regionerne kan - som for Regionalfonden og Socialfonden - deltage i og medfinansiere projekter under Fonden for Retfærdig Omstilling, hvis der er hjemmel i sektorlovgivningen. Regionernes brede lovgivningsmæssige kompetencer, herunder inden for infrastruktur, uddannelse, grøn omstilling og klimatilpasning gør det muligt at understøtte fonden og give tilskud til projekter, der bidrager til at realisere den ønskelige fremtidige udvikling, som beskrevet i de regionale udviklingsstrategier. Hvis de territoriale planer udformes inden for regionernes kompetence og ansvarsområder, kan regionerne helt eller delvist bidrage til at tilvejebringe den nødvendige, nationale medfinansiering over de kommende syv år.

Det fremgår, at "relevante myndigheder" skal udarbejde omstillingsplanen og indgå i indstillingsudvalget. Danske Regioner finder, at det i loven bør præciseres, at de væsentligste myndigheder i arbejdet og ikke mindst i indstillingsudvalget er regioner, kommuner, lønmodtagere og erhvervsrepræsentanter mv. 

Snitfladen mellem de nye Regionalfond/Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling

I forordningen om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling er der listet en række aktiviteter, som midlerne alene må anvendes til. En del af disse er (klassiske) Regionalfonds- og Socialfondsinitiativer. For at modvirke at potentielle ansøgere spekulerer i hvilken fond, der har de mest attraktive tilbud, og at alle relevante områder bliver fremmet, er det nødvendigt, at der aftales en tydelig arbejdsdeling mellem fondene.

Fonden for Retfærdig Omstilling kunne med fordel målrettes til aktiviteter, som kommer en bredere kreds til gode, for eksempel:

(f) Investeringer i intelligent og bæredygtig lokal mobilitet, herunder dekarbonisering af den lokale transportsektor og dens infrastrukturer.

(g) Renovering og opgradering af fjernvarmenettet med henblik på at forbedre fjernvarmesystemers energieffektivitet og investeringer i varmeproduktion, forudsat af varmeproduktionsanlægget udelukkende fornyes fra vedvarende energikilder.

(j) Investeringer i forbedring af den cirkulære økonomi, herunder affaldsforebyggelse, reduktion og ressourceeffektivitet, genbrug, reparation og genanvendelse.

Specifikke bemærkninger vedrørende Fonden for Retfærdig Omstilling

På s. 37 til nr. 11, første afsnit, er der et ”kan” for meget i sidste sætning.

På s. 50: Fejl i afsnittet før § 9d: ”besluttes” bør erstattes af ”beslutter”.

Høringssvaret sendes med forbehold for politisk godkendelse i Danske Regioners bestyrelse den 23. september 2021.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format: