Gå til indhold

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. april 2023 anmodet Danske Regioner og regionerne om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS. Danske Regioner fremsender høringssvar på vegne af de fem regioner.

Indledningsvist vil vi understrege, at vi i Danske Regioner generelt ser positivt på tiltag, der kan gøre det lettere at tiltrække kvalificerede, udenlandske medarbejdere til sundhedsvæsenet.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at fjernelsen af kravet om at bestå danskprøve 3 for sygeplejersker fra tredjelande reelt vil flytte opgaven med at sikre ansøgerens danskkundskaber til den enkelte, ansættende afdeling. Det bemærkes i forlængelse heraf, at evalueringsansættelserne i forvejen kræver betydelige ressourcer til løbende vejledning, evaluering, faglig sparring m.m. for sygehusafdelingerne.

Som det fremgår af aftalen om akutplanen for sygehusvæsenet, vil der af hensyn til bl.a. patientsikkerheden fortsat være behov for, at sundhedspersonalet har danskkundskaber på et tilstrækkeligt niveau afhængigt af de konkrete funktioner, der varetages. Tilsvarende fremgår det af sundhedslovens § 3a, stk. 2, at arbejdsgiveren skal sikre, at deres ansatte sundhedspersoner er i besiddelse af de sproglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne udøve den stilling, som vedkommende ansættes i.

Sproglige kompetencer er centrale for sygeplejersker i forhold til bl.a. patientkommunikation, samarbejde med kolleger, at kunne sætte sig ind i retningslinjer, journalføring, at sikre informeret samtykke etc. Formentligt vil fjernelsen af sprogkravet fastsat i bekendtgørelsen derfor heller ikke i væsentlig grad gøre det muligt for sygehusene at ansætte flere sygeplejersker fra tredjelande.

Læs også Danske Regioners Høringssvar i pdf-format herunder: