Gå til indhold

Danske Regioner vedtager ny arbejdsgiverpolitik

Den nye arbejdsgiverpolitik skal sætte en fælles retning for Danske Regioner som arbejdsgiverorganisation. Fokus er på at forbedre regionernes rammer for at sikre en effektiv opgaveløsning af høj kvalitet og på at skabe samfundsmæssig værdi

Med en ny arbejdsgiverpolitik får Danske Regioner et solidt grundlag for at varetage regionernes interesser som arbejdsgivere for over 136.000 ansatte. Arbejdsgiverpolitikken fastlægger både visioner og konkrete målsætninger, og Danske Regioner vil blandt andet arbejde målrettet med at:

Skabe optimale rammer for regionernes opgavevaretagelse og bidrage til en effektiv opgaveløsning af høj kvalitet

Understøtte regionerne som udviklende arbejdspladser med høj arbejdsglæde

Bidrage til, at regionerne kan løfte et samfundsansvar og afspejle mangfoldighed på de regionale arbejdspladser

Som arbejdsgiverorganisation skal Danske Regioner sikre, at aftaleresultater og øvrige rammer på det regionale arbejdsmarked understøtter kvalitet i opgaveløsningen inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme. Det betyder blandt andet, at der skal være optimale rammer for udvikling og innovation i takt med de forandringer, der sker i sundhedsvæsenet, for eksempel i forbindelse med nye sygehusbyggerier og akutmodtagelser.

Anders Kühnau, formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg, udtaler:

- Regionerne ønsker at bidrage til en effektiv offentlig sektor, hvor kvaliteten for borgerne er i centrum. Samtidig har vi som offentlige arbejdsgivere en særlig forpligtelse til at tage samfundsansvar og sikre løsninger, der også er holdbare på sigt. For eksempel skal vi sikre, at bureaukrati ikke står i vejen for smarte løsninger, og vi skal hele tiden blive bedre til at anvende ressourcerne optimalt.

Danske Regioner vil løbende følge op på arbejdsgiverpolitikkens målsætninger, ligesom arbejdsgiverpolitikken vil blive justeret i takt med udviklingen på det regionale arbejdsmarked.

Læs mere
Danske Regioners arbejdsgiverpolitik (pdf)

Fakta
Danske Regioner er arbejdsgiverorganisation for de fem regioner, som tilsammen har ca. 136.000 ansatte. Regionerne løser opgaver inden for sundhedsvæsenet, socialområdet og regional udvikling.

Regionerne arbejder for en mere effektiv offentlig sektor. For eksempel steg aktiviteten på sygehusene fra 2009 til 2012 på sygehusene med 13 procent samtidig med at udgiftsniveauet forblev stabilt.

Regionerne nedbragte fra 2007 til 2012 sygefraværet med næsten to dage pr. medarbejder fra 12,9 til 11. Det svarer til 835 fuldtidsbeskæftigede - eller antallet af ansatte på et mindre sygehus.

I 2013 var der 3.245 praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne i regionerne. Det svarer til en stigning på 32 procent siden 2010. Det øvrige arbejdsmarked har reduceret antallet af praktikpladser i samme periode.

En forholdsvis stor andel af medarbejderne i regionerne arbejder på deltid. For at sikre udbuddet af arbejdskraft har regionerne vedtaget en fælles fuldtidspolitik om at øge antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs Danske Regioners politik om fuldtid (pdf).

Ca. 8 ud af 10 ansatte i regionerne er kvinder, og de ansatte har en højere gennemsnitsalder end på det øvrige arbejdsmarked.