Gå til indhold

Flere overlever kræftsygdom

Nye rapporter understreger væsentlige fremskridt i kræftbehandlingen - flere overlever en kræftsygdom, og flere patienter kommer hurtigere i behandling. Regionerne opstiller nu nyt mål for kræftpakkerne: 90 procent skal igennem den relevante standardpakke indenfor den fagligt bestemte tid

Nye tal på kræftområdet viser den udvikling, der de seneste år har været i dansk kræftbehandling. En rapport fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) viser en væsentlig bedre overlevelse på fire store kræftområder end hidtil antaget. Samtidig understreger rapporten, at dansk kræftbehandling er fuldt ud på højde med behandlingen i vores nabolande, men understreger også at vi til dels har et markant livsstilsproblem.

Kort fortalt viser rapporten at:

  • Der er en generel markant forbedret overlevelse i de sidste 15 år
  • Femårsoverlevelsen er steget markant i perioden 1995-2012
  • Der er stigende og høj komorbiditet/multisygdom, dvs. en dårligere generel sundhedstilstand
  • Patienterne får senere diagnose end i andre lande, og derfor er sygdommen i et højere stadie ved diagnosetidspunkt

DMCGs rapport understreger, at indsatsen omkring pakkeforløb og screening forventes at slå igennem i kræftoverlevelsen inden for de kommende år.

Formand for DMCG, professor, overlæge dr.med. Michael Borre udtaler:

- Det er en meget stor glæde på baggrund af denne DMCG-rapports kliniske detaljerede data at kunne dokumentere ikke kun gode, men også til stadighed forbedrede behandlingsresultater inden for de fire valgte store kræftsygdomme. Vores data viser en positiv udvikling i overlevelse over tid, og det afspejler de sidste 15 års gode gennemgribende initiativer og investeringer. Og her skal vi huske, at vi ikke engang har de kommende positive effekter af screening samt pakkeforløbenes effekt med. Det vil rykke yderligere ved overlevelsen. Dansk kræftbehandling kan med reference til rapporten atter med rank ryg arbejde videre på fortsat forbedrede resultater i kræftbehandling, mod det højeste internationale niveau.

Regioner: Målopfyldelse skal op på 90 procent
Rapporten fra DMCG kommer samtidig med nye kvartalstal fra monitoreringen af kræftpakkerne. Den nye nationale rapport fra 3. kvartal 2014 viser, at 83 procent af de registrerede forløb blev gennemført inden for standardforløbstiden. I 2. kvartal var det tilsvarende 80 procent og i 1. kvartal 2014 var det 84 procent - det højeste tal siden kræftmonitoreringen begyndte i i 2012.

Sundhedsstyrelsen bemærker i rapporten, at man finder resultaterne tilfredsstillende. Styrelsen er dog opmærksom på, at der er pakkeforløb, hvor andelen af gennemførte patientforløb inden for standardforløbstiden er relativt lav. Regionerne er her opmærksomme på at løse de udfordringer, der er.

Danske Regioners bestyrelse har på sit møde den 31. oktober 2014 godkendt en fælles målsætning om at bringe andelen af registrerede forløb inden for standardforløbstiden op på 90 procent i løbet af 2015. Målet er at få gjort op med de regionale forskelle og derigennem løfte den samlede målopfyldelse.

Formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman, udtaler:

- Kræftlægernes analyse viser, at vi er inde i en rigtig god udvikling i kræftbehandlingen. Flere kræftpatienter overlever, og flere kommer hurtigt i behandling. Udfordringen er nu at få endnu flere hurtigt frem til behandling og gennem pakkeforløbene og samtidig at få udlignet forskelle mellem regionerne. Nu har vi sat et klart mål op, så der er noget at styre efter, og så skal vi se resultatet i løbet af 2015.

Regioner - Flere overlever kræftsygdom

Læs mere:

Fakta - monitorering

  • Opgørelsen for 3. kvartal 2014 medtager data fra registrerede forløb, hvor ”henvisning til pakkeforløb start” er registreret i perioden 1. juli 2014 til 30. september 2014.
  • Der har været en lille stigning på 235 i antallet af forløb i pakkeforløb fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2014 uanset om diagnosen er be- eller afkræftet.
  • I 3. kvartal 2014 har der været i alt 7.103 forløb (6.728 i 2. kvartal 2014), hvor udredningsperioden resulterede i, at diagnosen blev bekræftet eller at der fortsat var begrundet mistanke om kræft. Der er således også her forekommet en lille stigning fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2014.


Oversigt over de fire kræftsygdomme og DMCG - rapportens konklusioner

  Femårs-overlevelse
Nabolande
Udfordringer
Brystkræft  88 % Danske brystkræftpatienter har den samme prognose som patienter i andre nordiske- og europæiske lande.  - Dårligere generel sundhedstilstand i Danmark
- Komorbiditet
- Sen diagnose på grund af sen inførelse af mammografi-screeningen 
Lungekræft  15 % Danske lungekræftpatienter har den samme prognose som patienter i andre nordiske- og europæiske lande. - 15 % er i så dårlig almentilstand at der ikke tåles aktiv behandling
- Høj forekomst af komorbiditet
- Sen diagnose i den primære opsporing af lungekræft
- Danske patienter har højere stadier ved diagnosen 
Tyktarm/ende-tarmskræft  64 % Danmark ligger i den øvre ende af skalaen i OECDs angivne rater, hvorfor danske rater ligger over OECD-gennemsnittet på 59,9 % og over Sveriges rate på 60,7 %.  - Komorbiditet
- Kvinder har bedre overlevelseschancer end mænd
- Effekten af tarmkræftscreeningen er endnu uafklaret 
Æggestokkræft  37 % Etårsoverlevelsen (78 %) ligger på niveau med de øvrige lande vi sammenligner os med. Komorbiditet
Patienternes evne/mulighed til at reagere på symptomer
Sporing i den primære sektor
Danske patienter har højere stadier ved diagnosen
- Effekten af screenings-programmet er endnu uafklaret