Gå til indhold

Monitorering af hjertepakkerne - 3. kvartal 2014

Monitoreringen af hjertepakkerne for 3. kvartal 2014 viser, at flere udredes hurtigere for alvorlige hjertesygdomme. Samtidig er datakvaliteten i bedring, men stadig noget regionerne arbejder hårdt på. Alle regioner har initiativer i gang, der skal sikre, at patienterne kommer igennem deres forløb inden for de anbefalede tider i hjertepakkerne

Den seneste kvartalsopgørelse viser, at andelen af patienter, der kommer igennem deres forløb indenfor den anbefalede forløbstid i hjertepakkerne, er størst hos de sygeste patienter. 83 procent af patienterne med ustabile hjertekramper (ustabil angina pectoris) udredes og behandles inden for de anbefalede to dage.

Der er dog udfordringer i forhold til forberedelse til operation. Det gælder både ustabil og stabil angina pectoris.

Hvis hjertepatienter skal opereres, sker det ofte samtidig med udredningen. Disse patienter behandles hurtigt og for de flestes tilfælde indenfor standardforløbstiderne angivet i hjertepakkerne, mens en mindre andel af de patienter, der skal have en større operation, kommer igennem inden for standardforløbstiden.

Den seneste monitorering viser samtidig en stigning i antallet af indberettede forløb, men regionerne har stadig fokus på dette område. For at kunne bruge en monitorering til noget, skal datakvaliteten være i orden.

Initiativer for at sikre målopfyldelse i hjertepakker
Regionerne arbejder løbende med nye initiativer, både i forhold til at forbedre målopfyldelsen i forhold til udredning og behandling, men også for i forhold til selve monitoreringen:

Forbedrede registreringer: Der er fokus på at øge volumen af registreringerne og derigennem målopfyldelsen

Fleksibilitet og kapacitetsudnyttelse: Der er fokus på fleksibel ambulatorieudnyttelse, så man på baggrund af ”efterspørgsel” justerer på ambulatorietider til de forskellige pakkeforløb og dermed overholdelse af forløbstider

Merarbejde: Flere sygehuse har etableret lokalaftaler om gennemførelse af ekkokardiografier udenfor normal arbejdstid. Disse lokalaftaler evalueres og justeres efter behov