Gå til indhold

Tidlig indsats og samarbejde er afgørende for smertepatienter

Regionernes MTV-rapport om smertebehandling viser, at en tidlig indsats og bedre sammenhæng i patientforløb vil kunne reducere risiko for udvikling af kronisk smertetilstand

Regionerne har gennemført en MTV, en medicinsk teknologivurdering, som har til formål at belyse muligheder for tidlig identifikation og indsats til patienter, som er i risiko for at udvikle nedsat funktions- og arbejdsevne som konsekvens af deres smerter.

En tidlig indsats for denne gruppe af patienter forventes dels at kunne reducere risiko for udvikling af kronisk smertetilstand og dels reducere overbehandling af den gruppe af patienter, som kommer sig spontant, dvs. understøtte målsætningen om ”det rette tilbud til den rette patient på det rette tidspunkt”.

Rapporten fokuserer blandt andet på samarbejdet mellem sygehusene og almen praksis. Rapporten konkluderer, at patienterne efterspørger bedre sammenhæng i forløbene, og en planlægning der sikrer, at de modtager tilstrækkelig hjælp undervejs. Samtidig påpeges det, at det sundhedsfaglige personale ligesom patienterne oplever, at koordinering af indsatsen er afgørende for at undgå barrierer som lange ventetider.

MTV'en ser på smertebehandlingen gennem fire perspektiver, nemlig; teknologi, patientperspektivet, organisation og økonomi. MTV'en konkluderer, at der på tværs af de fire områder er forskellige udfordringer, som gør det svært at pege på konkrete forslag, som med sikkerhed vil kunne styrke tidlig identifikation og indsats til patienter,  er i risiko for at udvikle nedsat funktions- og arbejdsevne som konsekvens af smerter.
Initiativer i regionerne
En rundspørge til regionerne, foretaget af Danske Regioner, viser, at der aktuelt bl.a. arbejdes med følgende initiativer på området:

Initiativer med øget kapacitet med henblik på nedbringelse af ventetider
Tværfaglig indsats i behandlingen
Hurtige vurderings- og behandlingsspor med udgangspunkt i stratificering af patienter på baggrund af risikovurdering
Tættere samarbejde om behandling af patienter mellem almen praksis og sygehus (f.eks. mulighed for rådgivning gennem hotline til smertecenter)
Efteruddannelse af praktiserende læger med henblik på at styrke de praktiserende lægers kompetencer på diagnostik og behandling
Forskningsinitiativer målrettet forebyggelse og tidlig indsats over for smertepatienter

Læs mere
SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter (pdf) - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014

Yderligere information
Lisbeth Ørtenblad, forsker, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Tlf. 7841 4362/6130 4655, mail: lisbeth.oertenblad@stab.rm.dk

MTV-rapporten er udarbejdet af en tværfaglig projektgruppe. Rapporten er bestilt af Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland.