Gå til indhold

Regioner: Vi kan sikre hurtig behandling af byggesager

DEBAT: Regeringen ønsker hurtigere sagsbehandling ved byggeri på forurenede grunde. De har derfor foreslået at samle opgaven hos regionerne, der i forvejen finder og oprenser grundene. Hos Danske Regioner er vi klar til at tage opgaven.

Debatindlæg bragt på Altinget den 20. december 2017. Af Bent Hansen, formand for Danske Regioner og Stephanie Lose, næstformand for Danske Regioner.

Byggeriet har meldt ud via forum for regelforenkling, at det ønsker hurtigere sagsbehandling ved byggeri på forurenede grunde – de såkaldte §8-tilladelser.

Regeringen har imødekommet byggeriets ønske ved at foreslå, at opgaven samles hos regionerne, der i forvejen har opgaven med at finde og oprense grunde.

Regeringens argument er som følger: Hvis det alene er regionerne, der står for disse tilladelser, så opnås der en væsentligt kortere sagsbehandlingstid.

Regeringen peger desuden på, at en regional opgaveløsning også vil give en mere ensartet praksis med ensartede vilkår på tværs af landet til følge.

Fra regionalt hold skal det stå klart, at vi gerne tager opgaven på os.

Flere procedurer samles

Det er i dag sådan, at det er kommunen, der giver tilladelsen.

I praksis understøtter regionerne kommunen med forslag til standardvilkår – eller ved komplicerede sager en decideret udformning af konkrete vilkår.

De vilkår, som kommunen stiller, skal under alle omstændigheder alligevel være i overensstemmelse med en udtalelse fra regionen.

Lovkravet hænger sammen med, at det er regionerne, som er ansvarlig for den offentlige indsats, der skal sikre, at vores drikkevand ikke ødelægges af stoffer fra forurenede grunde.

Byggeri på disse grunde må derfor ikke fordyre eller besværliggøre den fremtidige indsats, og hvis der er tale om boliger, skal de indrettes, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt at bo i dem.

Det er regionen, der i dag foretager denne risikovurdering.

I 2016 behandlede kommunerne og regionerne i fælleskab 542 § 8 tilladelser.

Desuden ekspederede regionerne via vores digitale sagsbehandlingssystem 175.000 forespørgsler fra firmaer og borgere, og regionerne behandlede samme år mere end 4.000 sager i offentlig indsats.

Til det formål beskæftiger regionerne en kritisk masse af specialister, og derfor ligger § 8-sagerne i naturlig forlængelse af, hvad vi allerede gør.

I Regionerne kan vi kraft af vores volumen garantere et højt fagligt niveau og ensartede vilkår på tværs af landet.

Hurtig behandling og høj kvalitet

Hvis regionerne får opgaven, så vil vi digitalisere ansøgningsprocessen på samme måde, som vi har gjort det, da vi fik myndigheden på råstofindvindingsområdet.

Vi vil arbejde på at integrere vores sagsbehandlingssystem med kommunens byggesags-system, så sagsbehandlere i regionen underrettes straks ansøgningen kommer ind.

Vi skal helt fra starten kontakte bygherren eller dennes rådgiver.

Regionerne imellem vil vi etablere generelle procedurer og standardvilkår, og vi vil udbrede kendskabet til disse blandt kommunale byggesagsbehandlere, bygherrer og rådgivere, så de ved, hvad de kan forvente, allerede inden de går i gang med at bygge – på en forurenet grund.

Vi vil arbejde tæt sammen med kommunerne på at integrere § 8 tilladelsen med byggesags-tilladelse, så ansøgeren oplever én samlet indgang.

Det må være i byggeriets, såvel som den almene befolknings interesse, at få en sømløs, hurtig og ensartet sagsbehandling med høj faglig kvalitet og ensartede vilkår, uanset i hvilket kontor ansøgningens faglige aspekter behandles.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen, formand for Danske Regioner
T: 4031 3707
E: bha@regioner.dk

Stephanie Lose, næstformand for Danske Regioner
T: 2533 0982
E: slo@rsyd.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere

Regioner tager ansvar for grøn fremtid

Vi skal have knækket kurven af forureninger, finde veje til en bæredygtig råstofforsyning, sikre en sammenhængende klimatilpasning og sætte tempo på den grønne omstilling af sundhedsvæsenet. Det er nogle af de vigtige grønne dagsordener, som jeg vil tage fat på som ny formand for Danske Regioners miljø- og klimaudvalg.

Læs mere