Årets Borgerinddragende Initiativ

Fem initiativer i psykiatrien er nomineret til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ

De nominerede til Årets Borgerinddragende Initiativ 2020 er nu fundet. Alle fem nominerede initiativer inddrager borgere og pårørende i psykiatrien på forskellige måder.

I år sætter prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ fokus på initiativer i psykiatrien i Danmark. Her er der i de senere år sket store forandringer, når det kommer til udbygningen af de ambulante tilbud og udbredelsen af udrednings- og behandlingspakker.

De nominerede er alle initiativer, der i særlig høj grad inddrager patienter eller pårørende aktivt i behandlingen eller giver dem gode, relevante værktøjer til at leve med deres psykiske sygdom.

Der er kommet mange gode indstillinger, som bedømmelseskomitéen bestående af repræsentanter fra de fem regioner, Danske Patienter, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, SIND og Kommunernes Landsforening, skulle vælge mellem til den endelige liste over nominerede.

Det er nu op til et panel af patienter at udpege den endelige vinder, der bliver præsenteret på Danske Regioners generalforsamling den 2. april 2020.

Herunder kan du læse mere om de fem nominerede initiativer.

Nominerede

Årets Borgerinddragende Initiativ 2020

Børnekurser i Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstaden

Psykisk sygdom rammer ikke bare den syge, men hele familien. Erfaringer viser, at det giver stor værdi for både forældre og børn, at børnene får viden om forældrenes sygdom og møder andre børn i samme situation. Region Hovedstadens Psykiatri har derfor siden 2016 tilbudt børnekurser/børnegrupper til børn som er pårørende. Et børnekursus løber over 6 uger med en ugentlig mødegang. Børnene får på kurset viden om hvad psykisk sygdom er gennem øvelser, undervisning og leg. De møder andre børn som har oplevelser de kan genkende og de lærer hvordan man som pårørende kan passe på sig selv. Tilbuddet om børnekurser er et supplement til eksisterende tilbud om familiesamtaler, som er en enkeltstående pårørendesamtale hvor patientens børn deltager og hvor børnenes behov for information er i fokus.

MED ikke FOR: Samskabelse af borgerens sundhedsvæsen med Peerboard

Region Nordjylland

I Psykiatrien i Region Nordjylland er der etableret et fora af ’ligemænd’ – et Peerboard. Peerboardet har 28 medlemmer, der har det tilfælles, at de er brugere af psykiatrien - enten som patienter eller pårørende.
Peerboardet har, sammen med psykiatriens ansatte, udviklet en nordjysk psykiatri, der er mere personcentreret, og som imødekommer patienter og pårørendes ønsker, behov og præferencer.

 

SAFE-app - en hjælp til mennesker, der selvskader

Region Sjælland

SAFE-appen er en mobil applikation, der kan anvendes af mennesker, der er selvskadende og mennesker, der gerne vil hjælpe. Appen informerer om, hvad selvskade er, og hvordan man kan afværge eller aflede denne adfærd. Appen indeholder 32 beroligende metoder fordelt på seks kategorier og understøtter en stor målgruppe blandt børn, unge og psykisk syge.

Nominerede

Årets Borgerinddragende Initiativ

Skole på tværs

Region Hovedstaden

Skole på Tværs tilbyder gratis recovery-kurser på tværs af Skolen for Recovery i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og de fire kommuner; Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal. Kurserne er for både mennesker med psykisk sårbarhed, pårørende, medarbejdere og frivillige. Skole på Tværs bidrager til at udbrede både kendskab til og viden om recovery – at det er muligt at komme sig fra psykiske vanskeligheder – og hvilke elementer, der er vigtige at arbejde med i den proces. Deltagelse i kurserne er uvisiteret og frivillig, hvilket giver mulighed for, at den enkelte selv kan vælge de kurser, som giver mening for vedkommende på et givet tidspunkt, hvilket fremmer motivationen for læring
og forandring.

PRO-psykiatri: Brug af patientrapporterede oplysninger i daglig klinik og til forbedring af den patientoplevede kvalitet

Region Nordjylland

PRO-Psykiatri er et initiativ med brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) i samtalen mellem patienten og dennes behandler i behandlingspsykiatrien. Patienten udfylder forud for samtalen et elektronisk spørgeskema med 20 spørgsmål om egenoplevet psykisk og fysisk helbred, social funktion og trivsel. Patientens PRO-svar overføres direkte til patientjournalen, hvor de bruges i behandlingssamtalen
ligeværdigt med andre kliniske oplysninger. PRO-svar overføres også til patientens personlige portal på sundhed.dk og kan bruges til egenvurdering. Dertil indgår PRO-svar i den samlede vurdering af de psykiatriske patienters oplevelse af behandlingskvaliteten i regi af de kliniske kvalitetsdatabaser for depression og skizofreni. PRO-Psykiatri er skabt sammen af patienter, pårørende, klinikere, ledere, og forskere. Fire enheder i Psykiatrien i Region Nordjylland har med succes implementeret initiativret. Initiativet er evalueret, og spredes via de kliniske databaser til andre regioner.

 

Læs mere

Relaterede nyheder

Patienter i psykiatrien er tilfredse med personalets støtte

Det skal være en tryg og god oplevelse at være ambulant patient eller indlagt i psykiatrien i Danmark. Derfor gennemfører regionerne hvert år Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Psykiatrien. Her får personalet ros fra patienterne for at være gode støtter. Samtidigt viser undersøgelsen, at der bør være et skærpet fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor den samlede tilfredshed har oplevet en nedgang på nogle parametre.

Læs mere

13 anbefalinger skal styrke forskning i psykisk sygdom

Danske Regioner offentliggør nu 13 anbefalinger til, hvordan forskningen i psykiske sygdomme kan styrkes. Blandt andet skal det være mere attraktivt at forske, også for andre faggrupper end læger. – Vi skal hele tiden at undersøge, hvordan vi kan gøre patienternes behandling endnu bedre, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Bedre hjælp til smerte- og gigtpatienter

Mange borgere lever med smerter fra akutte eller kroniske lidelser i bevægeapparatet, og med flere ældre de kommende år bliver behandlingsbehovet større. En ny aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) sikrer bedre hjælp til patienterne hos de praktiserende reumatologer.

Læs mere

Det er på tide at gøre op med Budgetloven

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose er gået sammen med formanden for KL og en række fagforeningsformænd om en opfordring til regeringen om at gøre op med Budgetloven på fire parametre. Deres budskab er, at loven siden 2014 har haft store negative konsekvenser for både borgernes velfærd, for de ansatte og arbejdsgiverne.

Læs mere