Gå til indhold

Sundhed

Sundhed for alle kalder på en samlet indsats

Regionerne har et medansvar for at udligne uligheden i sundhed. Men det er en kompleks problemstilling, der skal tackles bredt. Det kan en ny lov om folkesundhed hjælpe med, skriver formand for Danske Regioner Stephanie Lose.

Debatindlæg af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Bragt i Altinget d. 3. november 2020.

Sundhedsstyrelsens seneste rapport om social ulighed i sundhed slår fast med syvtommersøm, at sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i vores samfund. Gabet mellem dem, der lever et langt og sundt liv, og dem der lever et kortere liv med forringet livskvalitet, vokser.

Alle har et personligt ansvar for egen sundhed, men som samfund har vi også et ansvar for at skabe gode betingelser, der bidrager til, at alle har lige muligheder for at leve sundt.

Forløb skal tilpasses den enkelte

I regionerne har vi en forpligtigelse til at sikre, at uligheden ikke forstærkes i mødet med sundhedsvæsenet. Vi har et ansvar for, at alle borgere har lige adgang og får den samme, høje kvalitet i behandlingen. Vi skal håndtere sociale forskelle og tilpasse kommunikation, kontakt og behandling til den enkelte. Nogle borgere har brug for mere hjælp og støtte end andre, og det betyder, at forløb kan se forskellige ud, selvom diagnosen er helt den samme. Med andre ord; en lige behandling i sundhed er ikke nødvendigvis lig med et identisk behandlingsforløb.

I regionerne er vi bevidste om, at den måde sundhedsvæsenet er indrettet på i dag, ikke passer til alle. Socialt udsatte borgere har sjældent eller slet ikke kontakt til sundhedsvæsenet, og regionerne har her en vigtig rolle i forhold til at favne og møde dem på deres præmisser. Derfor har vi også dedikerede afdelinger på hospitalerne, ligesom vi i regionerne ønsker at tilbyde borgere, der bor på bosted, et sundhedstjek.

Ulighed er en realitet tidligt i livet

Selvom sundhedsvæsenet kan gøre meget for sundheden, vil det aldrig kunne stå alene i kampen om at holde sygdom og ulighed fra døren.

Som mennesker bliver vi påvirket af de vilkår, vi vokser op under, de ressourcer vi har til rådighed og de sociale relationer vi indgår i. Vi ved, at sygdom og mistrivsel stiger med faldende uddannelsesniveau, at middellevetiden kan veksle med 10 år mellem to bydele, og at svære levevilkår påvirker vores sundhedsadfærd negativt. For eksempel kan 60 til 70 procent af den sociale ulighed i dødsfald relateres til rygning og alkohol. Dertil kommer, at danske unge fortsat har europarekord i druk, og at antallet af unge, der tænder deres første cigaret, er stigende.

Vi ved, at social ulighed i sundhed allerede bliver en realitet tidligt i livet, faktisk allerede inden fødslen. Lighed i sundhed rimer derfor også på en bred og ambitiøs forebyggelsesindsats. En indsats, som starter fra vi er helt små, og som gør op med den systematiske sammenhæng der findes mellem sociale forhold og sundhed.

En fælles indsat samlet under en folkesundhedslov

I regionerne går vi gerne forrest og lader os måle på, om den sociale ulighed i sundhed mindskes i mødet med sundhedsvæsenet. Men den sociale ulighed i sundhed er kompleks, og der findes næsten ingen parter i det danske samfund, som ikke har et medansvar for folkesundheden. Det er derfor afgørende, at vi tænker på tværs af sektorer, myndigheder og politikområder, hvis vi skal uligheden til livs. Derfor har Danske Regioner også foreslået en folkesundhedslov som en politisk ramme og løftestang til at skabe mere lighed i sundhed. En folkesundhedslov kan bidrage til at forebyggelse og sundhedsfremme prioriteres i en langsigtet, systematisk og bred indsats. Og vi er ikke alene om at se potentialerne. Flere organisationer bakker op.

Regeringen har længe varslet et opgør med uligheden. Vores svar er, at der er behov for fælles handling nu, som kan bidrage til, at vi tager de rette virkemidler i brug, hvis vi vil skabe sundhed for alle. Med en folkesundhedslov i Danmark vil social lighed i sundhed og trivsel blive løftet frem på den politiske dagsorden – den kan placere et ansvar hos flere, og den kan frem for alt spille os bedre sammen.

Forskellene i sundhed er urimelige og markante, og vi kan og skal tage de nødvendige skridt sammen for at udligne kløften.

Relaterede nyheder

Læs mere

Ulighed bør spille en central rolle i regeringens kommende sundhedsaftale

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed opfordrer regeringen til at sætte den sociale ulighed i sundhed højt på dagsordenen i arbejdet med den kommende sundhedsaftale. For det koster både menneskeliv og livskvalitet, at uligheden vokser.

Læs mere

Flere obduktioner kan give bedre forebyggelse af for tidlig død

Når et familiemedlem pludselig afgår ved døden, står familien tilbage i chok, sorg og med en masse ubesvarede spørgsmål. Det kan f.eks. være spørgsmål om, hvorvidt dødsfaldet skyldes arvelig sygdom, og det kan selvsagt skabe stor bekymring for familien. Danske Regioner har derfor nu indgået en aftale med landets tre retsmedicinske institutter, som skal sikre, at flere pårørende får hjælp til en afklaring af, hvorfor et familiemedlem er død uventet, pludseligt og i en tidlig alder.

Læs mere

Søg penge fra regionernes forebyggelsespulje

Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse er forlænget og nu igen åben for ansøgninger. -Vi vil målrette forebyggelsesindsatsen bedst muligt, siger Karin Friis Bach, sundhedsudvalgsformand for Danske Regioner.

Læs mere

Regioner vil udbrede gratis hjemmetest for klamydia

Mange er ufrivilligt barnløse, fordi de har haft klamydia uden at vide det, og ikke er blevet behandlet i tide. Regionerne støtter derfor nu et tilbud, så flere 15-29-årige i hele landet gratis og anonymt kan få en test, som de kan tage derhjemme.

Læs mere