Gå til indhold

Miljø

Regioner har fundet PFAS i 29 vandløb

En status på regionernes undersøgelser af vandløb viser, at der er fundet PFAS i 29 vandløb rundt omkring i landet. Det er dermed den stofgruppe, som oftest er fundet.

I knap et år har regionerne undersøgt, hvordan jordforurening påvirker vandkvaliteten i vandløb, søer og langs kyster. Undersøgelserne er et led i myndighedernes samlede indsats for at sikre et godt og sundt vandmiljø for fisk og smådyr og for mennesker, der fisker eller bader i vandet.

De første resultater fra 135 vandløb viser, at PFAS er den stofgruppe, som oftest findes i vandet. Der er således fundet PFAS i 29 vandløb rundt omkring i Danmark. Derudover er der også fundet andre stoffer, som fx stammer fra gamle lossepladser eller tidligere industrivirksomheder.

- De første undersøgelser tegner et billede af, at vi finder stoffer, herunder PFAS, i vandløb i forbindelse med de samme brancher, hvor vi finder det i grundvand. Det viser, at vi står med en bred udfordring i forhold til stoffer, som truer både grundvandet og vandmiljøet i Danmark, siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

I 2020 blev der indgået en aftale med Miljøministeriet, som gav regionerne penge til at foretage undersøgelser af påvirkningen fra 400 gamle jordforureninger, som var vurderet at kunne udgøre en risiko for vandløb, søer og kyster. Det sker for at sikre, at Danmark lever op til EU-direktivet om god vandkvalitet senest i 2027.

Regionerne gennemfører i alt ca. 400 undersøgelser i 2021 og 2022, hvoraf flertallet foretages i vandløb og resten i søer og ved kyster. Baseret på resultaterne fra 2021 vurderes det sandsynligt, at der også vil blive fundet PFAS-forbindelser i nogle af de kommende undersøgelser.

Ekstra analyser for PFAS

Oprindeligt indgik PFAS ikke i analyseprogrammerne, som varierer fra sted til sted, afhængigt af hvad kilden til jordforureningen er. Men med den nyeste viden om stoffernes giftighed og fund i andre undersøgelser har alle regioner besluttet at foretage PFAS-analyser de steder, hvor der kan være mistanke om at finde det.

- Alle regioner har gjort en stor indsats for at finde ud af, om der også findes PFAS i vandmiljøet. Det er vigtigt at komme helt til bunds i omfanget og dermed få det nødvendige fundament for at vurdere, hvor der skal renses op for at sikre rent vand til natur og mennesker, siger Heino Knudsen.

Regionerne har i første omgang fået til opgave at afdække mulige forureninger og har netop orienteret Miljøstyrelsen og de respektive kommuner om de mange fund.

Når alle resultater er kendt, skal behovet for en indsats mod forureningerne drøftes med Miljøministeriet. Indsatsen indgår i vandområdeplanerne sammen med andre indsatser for vandmiljøet.

 

Overblik over resultater – vandløb 2021

Resultat

 Antal   vandløbsstrækninger   med overskridelse

% af samtlige overskridelser

Klorerede opløsningsmidler

  3

 4,2

Lossepladsparametre 1)

  21*

 29,6

Polære opløsningsmidler

  -*

 -

Tungmetaller

  7

 9,9

BTEX2), kulbrinter

  3*

 4,2

PFAS

  29*

 40,8

Phenoler

  1

 1,4

Pesticider

  6*

 8,5

Chlorphenoler

  -

 -

PAH'er3)

  1

 1,4

TBT4)

  -

 -

Freon

  -*

 -

Cyanid

  -*

 -

PCB

  -*

 -

 I alt

  71*

 100

 

* For nogle stofgrupper eller enkeltstoffer findes der ikke miljøkvalitetskrav for overfladevand, og derfor er fundene vurderet i forhold til kravene til grundvand, drikkevand eller anden vurdering, foretaget af Miljøstyrelsen. Noter:

1) Lossepladsparametre: Opløst jern, ammonium og organisk stof

2) BTEX: Benzen, toluen, ethylbenzen og xylener

3) PAH: Polycykliske aromatiske hydrocarboner, ”tjærestoffer”

4) TBT: tributyltin

Illustration der viser hvad regionerne finder i vandløb.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt:

E: pressekontakt@regioner.dk

M: 51 51 18 18 (ikke sms)

Relaterede nyheder

Læs mere