Gå til indhold

Patientinddragelse

Vi har fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte borger i mødet med sundhedsvæsenet.

Borgerens stemme skal være helt central, når vi driver og udvikler vores fælles sundhedsvæsen. Det er først og fremmest behandlingens effekt på patientens livskvalitet, der skal være omdrejningspunktet for sundhedsvæsenet. I Danske Regioner har vi derfor sat fuld fart på processen med at udbrede og udvikle patient- og pårørendeindsatsen. Vi mener, at patientens egne ressourcer skal anvendes langt mere aktivt i behandlingen - altså patientens ønsker, viden, erfaringer og observationer.

Det er patientens informerede valg, der gælder

I Danske Regioner vil vi skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne altid er velinformerede om alle aspekter af behandlingen. Det betyder, at patienten har viden om behandlingsforløbet, mulige konsekvenser, valg og fravalg. På den måde er patienten bedre rustet til at sparre med det sundhedsfaglige personale ud fra patientens viden om egen krop, livskvalitet og præferencer. Patienten skal informeres om behandlingens mulige bivirkninger. På den måde får patienten også mulighed for at gøre personalet opmærksomme på eventuelle oversete forhold, fx allergier, som kunne medføre en risiko ved behandlingen.

Borgernes sundhedsvæsen og patientinddragelse

En række af indsatserne i det fælles regionale rammeprogram Borgernes Sundhedsvæsen er direkte rettet mod patient- og pårørendeinddragelse. Indsatserne skal på forskellig vis styrke og udvikle patientinddragelsen både ved at udvikle helt nye metoder eller styrke allerede eksisterende tiltag og aktiviteter.

Eksempler på patientindragelsestiltag:


Tidstro dokumentation
 

Sjællands Universitetshospital Køge, Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgisk sengeafsnit E1
Patienten deltager aktivt i sygeplejedokumentation, som finder sted på stuen, hvor patienten ligger, og dokumentet skrives ind i journalen undervejs i samtalen. Projektet styrker patientens ressourcer ved, at patienten opnår indsigt og refleksion over egen indlæggelse. Det er også muligt at involvere pårørende ved behov fx i information om udskrivelse og særlig opmærksomhed.

Beslutningsstøtte til patienter før første ambulante besøg

Hospitalsenhed Midt, Urologisk Afdeling
Udvikling af redskab som beskriver, hvilke forskellige behandlingsmuligheder der er til patienter med åreknuder, så patienterne kan komme forberedte til det første ambulante besøg. Beslutningsstøtteredskabet sendes til patienterne forud for det første ambulante besøg og giver derved mulighed for bedre patientinddragelse og fælles beslutningstagen.

Fælles beslutningstagning ved dialysevalg

Aarhus Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling
Initiativet FBT-DV er et samtaleforløb, som baserer sig på principperne for fællesbeslutningstagning. Samtalerne understøttes af flere forskellige beslutningsstøtteredskaber. Redskaberne baserer sig på evidens og er udviklet i samarbejde med patienter og professionelle. Samtalerne foretages af en specialuddannet sygeplejerske og har ca. en varighed på 1 time hver.

Min behandling - en fælles beslutning

Gentofte Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling
Der er omkring 15 % af opererede knæpatienter, som ikke er tilfredse med resultatet af operationen. Der var et ønske om at minimere dette antal ved i højere grad at informere patienterne om, hvad de realistisk set kan forvente samt hjælpe dem til at træffe den rigtige beslutning. Der var et ønske om kun at operere de nødvendige ved at gøre patienterne opmærksomme på, at operation ikke er den eneste løsning: Den rigtige behandling til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt.

Patientpanel i psykiatrien – et projekt, hvor patienterne kommer til orde

Psykiatrien i Region Syddanmark
Patientpanelet består af en række små film, hvor mennesker, der alle har en baggrund som patienter i Psykiatrien i Region Syddanmark, giver deres holdninger til kende om aktuelle og interessante emner som for eksempel fordomme, tvang, medicin og bivirkninger, god psykiatri, eller hvordan man taler med børn om psykisk sygdom. Patientpanelets fornemmeste opgave er give patienterne en stemme og sætte ansigt på de mennesker, som Psykiatrien i Region Syddanmark hver dag arbejder for at behandle og hjælpe på vejen til et bedre liv. Ved hjælp af denne stemme bliver det blandt andet muligt på en åben og let tilgængelig måde at sikre øget patient-til-patient kommunikation.

Patient Rapporterede Oplysninger - ligeværdighed mellem borgernes oplevede effekt af behandlingen og kliniske mål 

I Danmark vurderes kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser på grundlag af oplysninger indsamlet fra sundhedsfagligt personale i de kliniske databaser og fra patienttilfredshedsundersøgelser. Som noget nyt indsamles der nu også oplysninger direkte fra patienterne selv. Oplysningerne er patientens egne oplevelser om behandlingseffekter og sundhedsgevinster – både fysisk og psykisk helbred, funktionsniveau og livskvalitet. Oplysningerne benævnes Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Som del af den nationale satsning inden for kvalitetsområdet har både Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening understreget vigtigheden af patientinddragelse. PRO er en vigtig prioritet til belysning af kvaliteten af ydelser i sundhedsvæsenet og optræder både i Borgernes Sundhedsvæsen og som led i Det Nationale Kvalitetsprogram.

I Borgernes Sundhedsvæsen er brugen af PRO en af indsatserne. 

Patientoplevede effektmål, ofte kaldet patientrapporterede outcome mål (PRO), er oplysninger om patienters oplevede symptomer, funktionsevne, helbredsmæssige status og livskvalitet. Med PRO-data kan man vurdere patienters nytte af et behandlingsforløb – PRO er derfor et direkte mål for sundhedsvæsenets opfyldelse af sin kerneopgave. Målet er, at PRO fremover er et centralt element i kvalitetsudvikling.

 (Borgernes Sundhedsvæsen)

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Martin Bredgaard Sørensen
HVORDAN INDDRAGER VI PATIENTEN?

Ny guide til patientinddragelse

Patientinddragelsesguiden.dk er en elektronisk værktøjskasse, der giver dig hurtigt overblik over 12 metoder til patient- og pårørendeinddragelse. Her kan du gennem trin-for-trin-metodeguides få inspiration til, hvordan patienter og andre kan inddrages i planlægning, udvikling og evaluering af afdelingen eller hospitalet. Du kan også se videoer om flere af metoderne, hvor ledere, medarbejdere, patienter og pårørende fortæller om deres erfaringer med metoderne.