Gå til indhold

Høringssvar til lovforslag om ændring af barselsloven

Beskæftigelsesministeriet har den 9. december 2021 sendt lovforslag om ændring af barselsloven i høring. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar.

Beskæftigelsesministeriet har den 9. december 2021 sendt lovforslag om ændring af barselsloven i høring med frist for svar den 5. januar 2022.

Forslaget omhandler indførelse af øremærket forældreorlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.

Forslaget implementerer den del af orlovsdirektivet fra 2019, der omhandler øremærkning af 9 ugers orlov med ydelse til hver forælder. Forslaget udmønter også den del af den politiske aftale af 26. oktober 2021 om større fleksibilitet for LGBT+ familier og soloforældres adgang til at dele orlov med et nærtstående familiemedlem.

For at understøtte en mere ligelig fordeling af orloven mellem forældrene foreslås det, at orlov fremover fordeles således, at forældre som udgangspunkt hver får ret til 24 uger med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel eller modtagelse.

Udgangspunktet vil således være en ligedeling af orlovsugerne med ret til barselsdagpenge mellem forældrene. Der indføres en ret til 9 ugers øremærket orlov med barselsdagpenge til hver forælder, som er lønmodtager, hvilket gennemfører EU’s orlovsdirektivs bestemmelser herom. Med den eksisterende øremærkning af 2 ugers dagpenge til hver forælder vil det samlet set medføre 11 ugers øremærkning af barselsdagpenge til hver forælder, og yderligere 13 uger, som kan overføres mellem forældrene.

Med lovforslaget indføres der endvidere en ret for forældre til at overdrage deres overførbare orlovsuger og barselsdagpengerettigheder til sociale forældre først og fremmest i lgbt+ familier. Det betyder, at de personer, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, får mulighed for at tage del i orloven med barnet.

Med lovforslaget indføres der også en ret for soloforældre til at overdrage orlov med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem, sådan at forælderen kan blive aflastet i den første tid, hvor forælderen ellers ville være alene med barnet.

Danske Regioner anerkender, at der med lovforslaget sigtes efter en ligestilling af ret til orlovsuger med dagpenge mellem forældrene.

Danske Regioner anerkender også, at der med lovforslaget skabes bedre rettigheder for soloforældre og for LGBT+ familier og dermed, at barselslovgivningen i videre omfang afspejler de faktiske forhold.

Udbetaling Danmark skal administrere bestemmelserne om den udvidede gruppe med fraværsret. Det er væsentligt, at det sikres, at Udbetaling Danmark kan træffe afgørelse så betids, at arbejdsgiver ikke selv skal vurdere fakta forud for orlovsstart, men kan vurdere den varslede orlov forud for orlovens start på baggrund af Udbetaling Danmarks afgørelse.

Det er ligeledes væsentligt, arbejdsgiver orienteres om afgørelsen forud for orlovens start som dokumentation for den relevante ansættelsesretlige administration.

Danske Regioner har tidligere peget på, at den situation, hvor forældre til for tidligt fødte børn vælger, at barnet er indlagt i hjemmet i stedet for hospitalsindlæggelse, tidligt hjemmeophold, THO ordning, er stillet ringere end forældre, der vælger at forblive indlagt på hospital. Det skyldes, at fraværsretten alene forlænges ved egentlig hospitalsindlæggelse. Danske Regioner finder derfor, at tidligt hjemmeophold, THO, bør sidestilles med hospitalsindlæggelse. Det vil medføre, at ret til fravær, jf. barselslovens § 14, forlænges eller udsættes med den periode, hvor det præmature barn er omfattet af THO-ordningen. Tilsvarende skal ikke gælde anden behandling i hjemmet end THO behandling.

Høringssvaret skal behandles af Danske Regioners bestyrelse den 10. februar 2022, der tages derfor forbehold for evt. yderligere bemærkninger som følge heraf.

 Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: