Gå til indhold

Regeringen, KL og Danske Regioner indgår aftale om ledelse og kompetencer

De 820.000 ledere og medarbejdere i den offentlige sektor er afgørende for den høje kvalitet i opgaveløsningen i kommuner, regioner og staten. Vores fælles velfærd bygger på den indsats, de leverer hver dag.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil derfor i fællesskab arbejde for fortsat at udvikle og styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor.

Konkret har regeringen, KL og Danske Regioner i dag indgået en aftale om en række initiativer til at styrke offentlig ledelse, understøtte udviklingen af kompetente ledere og medarbejdere i den offentlige sektor og understøtte velfungerende offentlige arbejdspladser. Der nedsættes en følgegruppe med deltagelse af bl.a. faglige organisationer og lederorganisationer, som skal bidrage til at kvalificere arbejdet med initiativerne.

Aftalen tager bl.a. afsæt i de anbefalinger, som regeringens ledelseskommission kom med i juni sidste år, og dækker områder, hvor der er potentiale i, at den offentlige sektor gør noget på tværs – i tillæg til de ledelses- og kompetenceindsatser, som staten, regionerne og kommunerne allerede arbejder med hver især.

Parterne vil fx nedsætte et kompetenceråd, som skal skabe et styrket og fælles fundament for offentlig kompetenceudvikling, gennemføre en motivationsundersøgelse blandt medarbejderne i den offentlige sektor, iværksætte nationale brugertilfredshedsundersøgelser på store velfærdsområder, styrke indsatsen mod sygefravær i det offentlige yderligere, udvikle et værktøj til lederevaluering og gennemføre et eftersyn af lederuddannelser for at sikre, at uddannelserne er praksisnære, tager afsæt i værdiskabelsen for borgeren.

Innovationsminister Sophie Løhde:
- Offentlige ledere og medarbejdere gør hver dag en kæmpe indsats for at løse deres arbejdsopgaver bedst muligt til gavn for borgerne. Og god ledelse er helt afgørende for, at vi på tværs af stat, kommuner og regioner kan tiltrække og fastholde dygtige ledere og medarbejdere. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi som led i Sammenhængsreformen nu har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om at udvikle og styrke ledelse og kompetencer på tværs af hele den offentlige sektor. Med aftalen er vi bl.a. enige om at oprette et nyt tværoffentligt kompetenceråd og styrke indsatsen mod sygefravær.

KL’s formand Jacob Bundsgaard:
- Ledelse og kompetencer er højt på dagsordenen i alle kommuner. Udgangspunktet er rigtig godt, for vi har dygtige og dedikerede ledere og medarbejdere. Men vi skal naturligvis hele tiden udvikle ledelse og kompetencer i takt med, at samfundet og borgernes behov udvikler sig. Derfor giver det rigtig god mening, at stat, regioner og kommuner går sammen om en række indsatser, der skal bidrage til skabe endnu større sammenhæng og endnu bedre resultater for borgerne. Fx har vi med aftalen besluttet at igangsætte fælles direktionsforløb i den offentlige sektor. De offentlige topledere skal gå forrest i udviklingen og arbejdet for, at borgerne oplever, at den offentlige sektor er tænkt sammen og hænger sammen. Det får de endnu bedre mulighed for med det nye forløb, hvor de både kan få større indsigt i hinandens ledelsesudfordringer og -muligheder og i fællesskab drøfte og styrke den ledelse, der bedrives på topniveau.

Danske Regioners næstformand Ulla Astman:
- Ledere og medarbejdere i den offentlige sektor gør det rigtig godt i dag. Det er det, vi bygger videre på med den aftale, vi nu har indgået. Dygtige og motiverede ledere og medarbejdere skaber bedre vilkår for patienter og borgere. Derfor skal vi sikre, at både ledere og medarbejdere har de kompetencer, der er behov for i forhold til udviklingen af de offentlige velfærdsydelser. Vi glæder os til nu at arbejde videre med de aftalte initiativer, med inddragelse af regionale ledere, medarbejdere og de faglige organisationer.

Læs mere:
Aftaleteksten (PDF)