Gå til indhold

Over halvvejs i forhold til mål om 1000 flere sygeplejersker

Der er sket en stigning på 584 fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. Det er mere end halvvejs i forhold til aftalen om 1.000 flere sygeplejersker inden udgangen af 2021, som regeringen og Danske Regioner har indgået.

Med aftalen, som regeringen og Danske Regioner indgik i januar 2020, var der enighed om at øge antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse med 500 i 2020 og yderligere 500 i 2021, så der samlet sker en forøgelse på 1.000 sygeplejersker inden udgangen af 2021.

Opgørelsen af antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker viser, at der er en stigning på 584 fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

- Vi er nu over halvvejs i forhold til målet om 1000 flere sygeplejersker. Det er et vigtigt skridt på vejen. Jeg ved godt, at corona-relaterede opgaver har fyldt og fortsat fylder meget lige nu, og at sundhedspersonalet har løbet meget stærkt det sidste år, hvilket vi skylder dem en kæmpe tak for. Vi har også på den anden side af epidemien brug for flere sygeplejersker til det stigende antal patienter, så vi fremadrettet kan sikre den kvalitet, vi ønsker i det danske sundhedsvæsen.

Næstformand for Danske Regioner Ulla Astman siger:

- Det er rigtig godt, at tallene viser, at vi som sundhedsvæsen kan tiltrække og fastholde sygeplejerskerne på vores mange hospitaler. Det er vigtigt at understrege, at målet om at ansætte 1000 flere sygeplejersker er bare et af flere tiltag, der skal fremtidssikre vores sundhedsvæsen som arbejdsplads, og det er alt sammen noget, som vi løbende følger op på.

Opgørelsen af antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker viser en stigning på 810 fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker i 4. kvartal 2020 ift. 4. kvartal 2019, som er baseline. En del af stigningen i antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker skyldes en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede medicinstuderende. Baggrunden herfor er bl.a. regionernes håndtering af COVID-19-relaterede opgaver.

Ud af de 810 fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker udgør medicinstuderende 226. Ses der bort fra de medicinstuderende, har der været en stigning på 584 fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020, som det fremgår af faktaark om antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker.

600 mio. kr. årligt på finansloven

Med aftalen om flere 1.000 sygeplejersker fra 2021 blev der udmøntet 300 mio. kr. i 2020 og yderligere 300 mio. kr. fra 2021 og frem, der blev afsat med finanslovaftalen for 2020. Dermed er der samlet afsat 600 mio. kr. fra 2021 og frem.
Med midlerne er der sikret de økonomiske rammer for ansættelsen af flere sygeplejersker. Danske Regioner har besluttet at gennemføre en række tiltag, der understøtter realiseringen af målet.

Det omfatter bl.a. en ret til fuld tid for plejepersonalet på sygehusene fra 2020, at alle stillinger opslås på fuld tid, at der indføres bedre introduktionsforløb for nyuddannede, og at der skabes bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafaldet på uddannelserne.

Den målrettede prioritering af flere sygeplejersker er ét af flere tiltag, der de kommende år skal sikre mere sundhedspersonale fra alle faggrupper. 

Fakta om opgørelse af antal sygeplejersker

Tilvæksten i antal sygeplejersker opgøres i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker i 4. kvartal 2019, og kan realiseres gennem flere ansatte sygeplejersker og gennem flere sygeplejersker, der går op i tid. Måltallet, der skal holdes op i mod baseline, vil være opgørelsen for 4. kvartal 2020 henholdsvis 4. kvartal 2021. Opgørelsen foretages for de offentlige sygehuse under ét på baggrund af KRL-data, der løbende bliver opgjort og offentliggjort af SDS. Sygeplejersker ansat ved interne vikarordninger medregnes. Eksterne vikarer og privat ansatte sygeplejersker samt sygeplejersker, der ikke arbejder på sygehusene, medregnes ikke.

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Regeringens besparelser vil ramme patienterne

Regeringen vil spare mange millioner kroner på administration. Men det administrative personale løser opgaver, der bidrager til patienternes behandling og aflaster sundhedspersonalet.

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Tusindvis af medarbejdere må bruge deres arbejdstid på indlæggelser, der kunne have været forebygget

Mere end 66.000 gange blev en borger over 64 år indlagt akut i 2022, selvom det ofte kunne have været forebygget. Det svarer til en omkostning for hospitalerne på omtrent 2,2 milliarder kroner og næsten 4.500 sygeplejerskers arbejde i et helt år, viser beregninger fra Danske Regioner.

Læs mere