Gå til indhold

LUP-fødende

84 procent af de fødende er i høj grad tilfredse

Langt hovedparten af de fødende er -i høj eller meget høj grad- tilfredse med deres fødselsforløb. Det viser en ny Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt fødende.

84 procents tilfredshed matcher nogenlunde resultatet fra året før, hvor 85 procent samlet set var tilfredse. Fem procent har svaret, at de ”i ringe grad” eller ”slet ikke” var tilfredse med forløbet.

Sammenlignet med tidligere er der større tilfredshed med indholdet af jordemoderkonsultationer og fødselsforberedelse.
Over 3.000 kvinder har svaret på spørgsmål om deres møde med sundhedsvæsenet i forbindelse med fødsel og graviditet.

-Det er glædeligt, at vi på flere områder ser en fremgang, og at fx 91 procent af de adspurgte mener, at ”der i passende omfang var en jordemoder til stede på fødestuen”, siger Karin Friis Bach, sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner. Men vi arbejder selvfølgelig videre med de forbedringer, som vi kan se, at der er brug for.

Medarbejdere yder uvurderlig indsats

Siden den forrige undersøgelse svarer de fødende også i højere grad, at de har fået talt om dét, der er vigtigt for dem ved jordemoderkonsultationerne. Flere fødende oplever desuden, at de ved behov har været med til at træffe beslutninger undervejs i fødslen.

-De ansatte leverer en uvurderlig indsats i en situation, hvor der ofte kan opstå akutte komplikationer, og hvor de fødende og deres partnere efterspørger tryghed og omsorg, siger Karin Friis Bach.

På ét område er der dog -trods fremgang- særligt plads til forbedring. Det drejer sig om forberedelse til fødselsforløbet, som 51 procent af kvinderne i høj eller meget høj grad følte sig forberedte til at håndtere mod 47 procent i 2020. Trods fremgangen har området stadig den laveste tilfredshed i 2021.

Kvinderne forholder sig også til, hvor længe de er på hospitalet. Og ligesom sidste år, mener 83 procent af de fødende, at længden af perioden fra de havde født til, de tog hjem, var passende.

-Der kan være forskellige årsager til, at de fødende bliver længere tid på afdelingen. Det kan fx skyldes komplikationer under graviditet eller fødsel. Men det er selvfølgelig vigtigt, at de får den nødvendige ro, siger Karin Friis Bach.

Lokale indsatser for forbedring

Resultaterne opgøres både på landsplan og helt ned på afdelingsniveau. En stor del af målet med undersøgelsen er nemlig, at hver enkelt afdeling finder ud af lokalt, hvordan indsatsen kan forbedres.

-Det er min erfaring, at afdelingerne og regionerne tager undersøgelsen alvorligt og aktivt arbejder med de områder, hvor der er brug for forbedring, siger Karin Friis Bach.

Resultatet af den nye undersøgelse skal ses i lyset af førnævnte situation med stor travlhed på fødeafdelingerne, og at hele 2021 var præget af COVID-19.

-Det har bestemt heller ikke gjorde vilkårene nemmere for de ansatte, tilføjer Karin Friis Bach.
Regionerne har med deres budgetter prioriteret fødeområdet med ekstra 80 mio. kr. til drift i år. Herudover er der med finansloven for 2022 også afsat 100 mio. kr. til området.

-Jeg håber og tror, at de mange millioner vil komme til udtryk i de kommende års undersøgelser, siger Karin Friis Bach.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende udarbejdes af Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden på vegne af alle fem regioner.

De 3 udsagn med størst tilfredshed vurderet på en skala fra 1-5 (hvor 5=størst tilfredshed)

• Der er en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, jeg har behov for: 4,58 (2020: 4,61)
• Jeg får den støtte fra personalet, jeg har behov for under fødslen: 4,48 (4,48)
• Jeg forstår personalets forklaring af scanningsresultaterne: 4,37 (4,36)

De 3 udsagn med lavest tilfredshed vurderet på en skala fra 1-5:

• Jeg bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet: 3,42 (3,32)
• Jeg får den hjælp, jeg har behov for til at amme på fødestedet 3,66 (3,66)
• Jordemoderen har sat sig ind i mit graviditetsforløb ved konsultationerne 3,86 (3,84) 

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere