Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Trepartsaftale om seksuel chikane skal fremme en sund kultur på arbejdspladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om seksuel chikane, der skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladsen.

Arbejdsgivere og arbejdstagere skal blive bedre til at håndtere og forebygge seksuel chikane, og det kræver en kulturforandring på den enkelte arbejdsplads. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om en række initiativer, der kan understøtte den nødvendige kulturforandring på arbejdspladsen. Reglerne tydeliggøres, så både arbejdsgivere og medarbejdere kender deres ansvar og pligter, og det får større konsekvenser, hvis arbejdspladsen ikke lever op til sine forpligtigelser.

Med trepartsaftalen sættes der ind på flere centrale områder:

  • Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligter.
  • Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.
  • Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane
  • Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inkl. APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.
  • Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det, og ikke selv kan løse det.
  • Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.
  • Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 5 mio. kr. til alliancen i 2023.

En række initiativer kræver lovændringer. Regeringen vil derfor forelægge trepartsaftalen for Folketingets partier.

Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, siger:

- Seksuel chikane er helt uacceptabelt og kan desværre foregå alle steder på arbejdsmarkedet. Mange modige kvinder og mænd har i den seneste tid stået frem og fortalt nogle chokerende historier, der har været en stor øjenåbner for os alle. Nu er regeringen og arbejdsmarkedets parter nået frem til aftale, der er nøje overvejet og kan være med til at gøre en forskel for den almindelige dansker. Det er jeg meget stolt af.

- Reglerne skal være helt tydelige, så ingen arbejdsgivere er i tvivl om deres ansvar og pligter, og der skal være en større konsekvens i grove sager. Jeg håber, at Folketingets partier vil støtte op om trepartsaftalen, så vi kan få skabt en sund kultur på danske arbejdspladser.

Ligestillingsminister, Trine Bamsen:

- Det er en stærk og vigtig aftale, vi præsenterer i dag. Det er en aftale, der sender et nødvendigt signal om, at vi ikke accepterer seksuel chikane på vores arbejdspladser – eller noget andet sted i samfundet for den sags skyld. Det kræver en gennemgribende kulturændring, som vi alle skal bidrage til og tage ansvar for. Derfor ser jeg også frem til at samarbejde med parterne om den alliance, vi har besluttet at oprette som en del af aftalen. Den skal sikre, at vi fastholder fokus på området på tværs af samfundet, for det er kun gennem det brede samarbejde, vi kan skabe de vigtige ændringer, der skal til.

Viceadmin. direktør for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Pernille Knudsen:

 - Seksuel chikane har med rette fyldt i medierne på det seneste, hvor der er blevet sat fokus på en række uacceptable forhold. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi fra arbejdsgiverside ønsker trygge arbejdspladser. Med denne aftale kommer vi 360 grader rundt om problemet og sætter streg under, at en del af løsningen er kulturændring. Vi er glade for, at vi med denne aftale får sat fokus på, at alle har et ansvar for at sikre en chikanefri arbejdspladskultur og for at bekæmpe chikane. Det gælder både arbejdsgivere og medarbejdere.

 

 

Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Majbrit Berlau:

- Aftalen er et stort skridt fremad. Det er nu slået fast med syvtommersøm direkte i loven, at arbejdsgiverne har ansvaret for et trygt arbejdsmiljø uden seksuel chikane. Samtidig forhøjes bøderne væsentligt i de grove sager, og vi får en særlig indsats overfor unge – bl.a. bliver det muligt at udelukke firmaer fra at have lærlinge ved gentagne tilfælde af seksuel chikane.

Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg (KL), Michael Ziegler:

- Seksuel chikane på arbejdspladsen er helt uacceptabelt. Det er godt at vi sammen har lavet en aftale om rammerne for den indsats imod seksuel chikane, som finder sted på alle kommunale arbejdspladser. Men seksuelle krænkelser rækker langt ud over det der sker på arbejdspladserne. Det er et samfundsproblem som også handler om kulturen og kønsrollerne. Vi har alle et ansvar. Ved fælles hjælp kan vi skabe en sund kultur på arbejdspladserne, hvor krænkende adfærd og seksuel chikane ikke accepteres, hvor man gør alt hvad man kan for at forebygge, og hvor der følges effektivt og konsekvent op, hvis det sker.

Næstformand for Danske Regioners Løn-og Praksisudvalg, Bo Libergren:

- Vi er glade for, at vi med aftalen sammen sætter yderligere skub i den kulturforandring, der er brug for både på vores arbejdspladser men også i samfundet som helhed. Regionerne tager sit ansvar alvorligt, og anser det for en vigtig og højt prioriteret opgave at forebygge og håndtere seksuel chikane. Med aftalen understøtter vi, at ledere og medarbejdere i fællesskab kan fortsætte og styrke det vigtige arbejde.

Formand for Akademikerne (AC), Lisbeth Lintz:

- Med denne aftale tager vi sammen vigtige skridt mod at komme seksuel chikane på arbejdsmarkedet til livs. Det er en styrke for aftalen, at vi både har fokus på de lovmæssige rammer, og kulturændringer på arbejdspladserne og øget monitorering. Jeg er særligt glad for, at der kommer opmærksomhed på nogle af de grupper, der er særligt udsatte for seksuel chikane, fx unge og personer med løsere ansættelsesforhold. Samlet set er aftalen et godt afsæt for den videre indsats.

Formand for Dansk Metal, Claus Jensen:

- Fra vores egne undersøgelser ved vi, at det især er de unge og dem med løse ansættelsesforhold, der bliver udsat for seksuel chikane. Nu får elever og lærlinge en bedre beskyttelse. Vi har tidligere set eksempler på, at unge, der har været udsat for seksuel chikane, vælger at afbryde deres uddannelse, fordi sagsbehandlingstiden er alt for lang. Det er helt urimeligt. Nu bliver der skåret igennem, så der kommer en meget hurtigere behandlingstid, og de unge får bedre rettigheder.

Underdirektør hos Dansk Industri (DI), Anders Just Pedersen:

- Det er rigtig godt at vi nu har fået en aftale der styrker den fælles indsats mod seksuel chikane og ikke mindst forebyggelse heraf. Der er stadig behov for fokus på det og med aftalen vil DI fortsætte det gode samarbejde mellem arbejdsmarkedet parter om at hjælpe og inspirere virksomheder i det konkrete arbejde med at sikre en chikanefri kultur på arbejdspladserne. Det er en stor og vigtig opgave, som vi kun lykkedes med, når alle på en virksomhed deltager heri.

Konstitueret formand i 3F, Tina Christensen:

- Trepartsaftalen er en markant styrkelse af kampen mod seksuel chikane på de danske arbejdspladser. Jeg hæfter mig særligt ved de initiativer, som skærper arbejdsgivernes ansvar og sanktionerne i de tilfælde, hvor der sker seksuel chikane. 3F glæder sig over, at det med aftalen er blevet slået entydigt fast, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et arbejdsmiljø uden seksuel chikane. Det er 16 stærke initiativer, som parterne er blevet enige om. Initiativer som alle bidrager til en nødvendig kulturforandring, og som vil medvirke til at styrke ligestilling på det danske arbejdsmarked.

Viceadm. direktør i Dansk Erhverv, Laurits Rønn:

- Vi er godt tilfredse med den aftale, som er indgået. Der skal handles på seksuel chikane, og med aftalen gør vi netop det. En kulturændring er og bliver vejen frem, og nu går vi sammen fremad for at sikre en kultur bredt, som vi alle kan være og trives i. Både medarbejdere og arbejdsgivere har et ansvar her.

Forbundsformand for HK, Anja C. Jensen:

- Seksuel chikane, stress og dårligt arbejdsmiljø får ofte meget store konsekvenser for den enkelte, og når man er ung og ny i arbejdslivet, så er man bare ekstra sårbar, og desværre også mere udsat. Derfor er det SÅ vigtigt, at vi med ungepakken får en langt bedre retsstilling og beskyttelse af elever og lærlinge. Og så bliver det også gjort fuldstændig klart i lovgivningen, at den godkendelse en virksomhed får til at have elever og lærlinge kan trækkes tilbage igen. Det manglede da også bare! Man skal som arbejdsgiver tage sit ansvar for både uddannelse og arbejdsmiljø alvorligt.

Adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Nicole Offendal:

 - Arbejdsmiljøet er arbejdsgivernes ansvar. Altid og ubetinget. Men i den virkelige verden skabes kulturen på en arbejdsplads i fællesskab. Netop derfor løses kulturelle udfordringer, som fx seksuel chikane, bedst i fællesskab. Aftalen, som vi har indgået, favner både arbejdsgivernes ansvar og medarbejdernes pligter. Det er en afbalanceret og konstruktiv aftale, som peger fremad.

Forbundssekretær i FOA, Maria Melchiorsen:

- Det er skelsættende og banebrydende, at vi har fået en aftale, som har hundrede procent fokus på seksuel chikane. Den skubber i den rigtige retning i forhold til de kulturforandringer, vi ønsker at se på vores arbejdsmarked, så vi kan få et chikanefrit arbejdsmiljø, og vi sikrer medarbejderne bedre rettigheder. Men det er ikke gjort med et stykke papir, så nu er det afgørende, at vi får aftalen ud at leve på arbejdspladserne.

Formand i Dansk Sygeplejeråd (DSR), Grethe Christensen:

- Seksuel chikane er uacceptabelt. Med trepartsaftalen tager vi et fælles ansvar for at sikre et chikanefrit arbejdsmarked med forebyggelse og handling i tilfælde af chikane, også når det gælder chikane fra tredjepart, og det er jeg glad for.

Adm. Direktør for Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris siger:

- Jeg synes, at vi har fundet en rigtig fin balance i den nye trepartsaftale, som vil styrke indsatsen mod sexchikane på danske arbejdspladser. Lederne har i forhandlingerne, som har løbet i over et år, stået hårdt på, at de nye regler kun skal ramme de arbejdsgivere og ledere, der ikke prioriterer og i tilstrækkeligt omfang tager forebyggelse og håndtering af sexchikane alvorligt. Og dermed ikke ramme alle dem, som arbejder seriøst med at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt:

E: pressekontakt@regioner.dk

M: 51 51 18 18 (ikke sms)

Relaterede nyheder

Læs mere