Gå til indhold

Miljø og ressourcer

Ny aftale mellem regionerne skal sikre råstoffer til hele landet

Regionerne har netop besluttet at indlede et tættere samarbejde om at sikre forsyningen med sand, grus og sten til byggeri og anlæg af infrastruktur på tværs af regionsgrænserne. Samarbejdet skal baseres på en række analyser for at vise, hvad der er brug for. Fremover vil de fem regioner samarbejde om, at de nye råstofplaner tilsammen dækker det indenlandske behov for råstoffer.

Mange års massivt byggeri og anlæg af veje, togbaner og forsyningsledninger har trukket store veksler på de danske råstoffer. Overalt i landet bliver der gravet efter sand, grus og sten, og ikke alene er efterspørgslen stigende, men samtidig er råstofferne heller ikke ligeligt fordelt. Det betyder, at råstoffer allerede i dag transporteres imellem regionerne, og det stiller krav til den fælles planlægning.

For at sikre, at planlægningen tager højde for fordelingen og transporten af råstoffer, har regionerne netop besluttet, at planlægningen fremover skal ske på fælles grundlag for alle regioner.

Det skal derfor baseres på fælles prognoser for råstofforbruget og analyser af transporten af råstoffer til forskellige formål, herunder import og eksport. På den måde kan regionerne sikre, at råstofplanerne tilsammen dækker det indenlandske behov for råstoffer.

- Det er en ambitiøs aftale, hvor vi er blevet enige om at være modige på fremtiden sammen. Aftalen vil gavne alle, fordi vi sørger for den bedst mulige forvaltning af de tilgængelige råstoffer. Med den nye aftale tager regionerne det første skridt mod den fælles råstofstrategi, som regeringsgrundlaget lægger op til, siger formand for Danske Regioners udvalg for miljø og klima, Mads Duedahl (V).

Bedre anvendelse af de sekundære råstoffer

Udover, at der skal arbejdes tættere sammen om råstofforsyningen, er det også vigtigt for regionerne at se nærmere på, hvordan råstofforbruget kan reduceres over tid. Genbrug og genanvendelse af sekundære råstofmaterialer er en del af svaret, men vil aldrig kunne erstatte samfundets behov for nye råstoffer.

Udnyttelsen af bygge- og anlægsaffald kan dog forbedres, så gode råstofressourcer ikke nedknuses og bruges for sidste gang som vejfyld, men i stedet genanvendes til fremstilling af nye produkter fx genbrugsbeton.

- Vi må se i øjnene, at råstofferne er en ressource, der ikke gendannes. De kan kun graves op én gang, og det bliver mere og mere vanskeligt og dyrt at finde nye ressourcer i Danmark. Derfor er det vigtigt at bruge råstofferne med omtanke – og på sigt finde alternative ressourcer. Selvom meget byggeaffald allerede genanvendes eller nyttiggøres, kan vi bruge ressourcerne bedre. Vi skal også kigge på alternative materialer og undersøge, om fx jord kan erstatte råstoffer nogle steder, og om evt. havneslam kan bruges som opfyld i stedet for blot at blive klappet, siger Mads Duedahl.

Et skøn fra Danske Regioner lyder på, at 6-8 % af den danske råstofforsyning allerede i dag dækkes fra genanvendte råstoffer og overskudsjord. Potentialet er flere gange højere, men det beror både på teknologisk udvikling samt en øget efterspørgsel på sekundære råstofmaterialer fra bygge- og anlægssektoren.

Regionerne ønsker som myndighed på råstofområdet i Danmark at samarbejde med bygge- og anlægssektoren om, at såvel de primære som de sekundære råstoffer bliver anvendt så klogt og bæredygtigt som muligt.

FAKTA:
Potentialet for genanvendelse:
Kortlægning af ressourcestrømme af sand, grus og sten (PDF)

  • En kortlægning af råstofstrømme i Danmark viser, at genanvendeligt byggeaffald og genanvendt asfalt udgør seks procent af de ressourcer, der indgår i ressourcestrømmene – altså det, der indvindes, og dem der recirkulerer.
  • NIRAS har dog undersøgt dette for Region Nordjylland, hvor de skønnes, at de mængder, der ikke registreres i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem kan være 3-4 gange højere.
  • Læs mere om regionernes arbejde med råstoffer: Regionernes arbejde med RÅSTOFOMRÅDET: Erstatning og genbrug af råstoffer (miljoeogressourcer.dk
Hvis du vil vide mere

kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere