Gå til indhold

Værdibaseret Sundhed

Regionerne ønsker et sundhedsvæsen, der har fokus på, at give patienten den størst mulige værdi af sin behandling. Derfor vil regionerne i højere grad se på effekten af sundhedsvæsenets indsats

Hvad får patienterne ud af mødet med sundhedsvæsenet?

Hvad får patienterne ud af mødet med sundhedsvæsenet? Det ved vi ikke nok om i dag. Vi har store mængder af data, som fortæller om ventetider, antallet af behandlinger, overholdelse af gældende retningslinjer og meget mere. Men vi ved ikke nok om, hvad patienterne i sidste ende får ud af mødet med sundhedsvæsenet. Oplever patienten eksempelvis færre smerter efter genoptræningen af knæet? Og føler den enkelte sig mindre begrænset af sin diabetessygdom, som følge af indsatsen på sygehuset og i kommunen? Vi skal med andre ord vide mere om den effekt, som sundhedsvæsenets indsats har på patientens sundhedstilstand. Og bruge den viden til at løfte kvaliteten. På den måde kan vi også få et mere effektivt sundhedsvæsen, fordi vi bedre kan rette ressourcerne mod de indsatser, som vi ved skaber mest værdi for patienterne.

Vi skal spørge patienterne

For at få et mere værdibaseret sundhedsvæsen, arbejder regionerne på at udvikle nye datakilder, hvor vi måler værdien af sundhedsvæsenets indsats direkte på patienterne. Regionerne ønsker i langt højere grad end i dag at anvende patientrapporterede oplysninger (PRO). Patientrapportende oplysninger indsamles typisk i spørgeskemaer, hvor patienterne svarer på, hvordan de oplever deres sundhedstilstand. Afhængigt af sygdommen kan man fx spørge, om patienten har smerter, føler sig mentalt stærk eller oplever bivirkninger forbundet til behandling. På den måde kan man få et indblik i effekten af sundhedsvæsenet indsats. Spørgsmålene skal udarbejdes, så de måler på lige netop det, som er vigtigt for den relevante patientgruppe. Det skyldes, at de udfordringer, der opstår, når man lider af diabetes helt naturligt vil være anderledes end udfordringerne forbundet med en knæoperation, som igen er forskellige for livet med angst.

Forskellige sundhedsydelser men fælles mål

Det er ikke nok at fokusere på sygehusene, fordi det resultat, patienten får, ofte vil opstå som et sammenspil mellem aktører. Egen læge er ofte indblandet i det tidlige forløb, og mange patienter modtager pleje og genoptræning i kommunen efter udskrivelsen fra sygehuset. Selvom kommuner, hospitaler og praksissektoren leverer forskellige sundhedsydelser, skal de alle i sidste ende bidrage til et godt slutresultat for patienten. Regionerne ønsker, at man på tværs af sektorer i højere grad får fælles mål, som kan bidrage til en mere koordineret indsats, hvor fokus er på værdi for patienten.
At rette fokus mod værdi for patienten og samarbejde med andre sektorer skal også understøttes af de styringsmæssige rammer for sundhedsvæsenet. De skal give mere rum til samarbejde og lokal ledelse. Der er behov for en styring med mindre fokus på antallet af behandlinger og kontroller sygehuset laver, og mere plads til fokus på den værdi der skabes for patient og samfund.

Bedre anvendelse af ressourcer og mere plads til det faglige arbejde

Økonomi og omkostninger er også en vigtig del af værdibaseret sundhed.  For at reducere spild og bruge ressourcerne bedre for samfundet som helhed, er det nødvendigt at få større indsigt i, hvordan økonomi og omkostninger fordeler sig over hele behandlingsforløbet, som kan strække sig på tværs af sygehuset, kommunen og den praktiserende læge. Det kan fx betyde, at en opgave, som hidtidigt er blevet løst på sygehuset, i stedet bliver løst i kommunen eller i almen praksis med støtte fra sygehuset.
Arbejdet med økonomi under værdibaseret sundhed handler også om at indrette den økonomiske afregning, så den bedre understøtter personalets arbejde med patienterne. Rammer og incitamenter må ikke forhindre, at personalet kan sætte fokus på de ting, som er vigtige for patienterne.
Læs rapporten her

Projekt Værdibaseret Sundhed

Det tværregionale projekt om værdibaseret sundhed er blevet afsluttet. Resultater og erfaringer fra projektet er samlet i afrapportering.

Det fremtidige arbejde med værdibaseret sundhed

Resultater og anbefalinger

relaterede nyheder

Læs mere