Retspsykiatri

Danske Regioner ønsker en faglig kompetent og sammenhængende indsats i forhold til retspsykiatriske patienter. Det kræver et tæt samarbejde mellem de involverede myndigheder

Antallet af retspsykiatriske patienter er steget betydeligt gennem de seneste 20 år. I 2001 var 1.445 kriminelle dømt til psykiatrisk behandling i stedet for straf. Nu er er der mere end 4.000 retspsykiatriske patienter. Der er flere grunde til udviklingen. Meget tyder på at retspsykiatriske patienter straffes hårdere for milde forseelser end andre. Derfor er der behov for en nærmere undersøgelse af årsagerne til udviklingen, så det er muligt at finde de rigtige løsninger.

Samspillet mellem psykisk sygdom og kriminalitet er komplekst. Mange retspsykiatriske patienter med dom til behandling har samtidigt et misbrug. Derfor er der brug for et sammenhængende behandlingstilbud til borgere med svær psykisk sygdom og et samtidigt misbrug.

Læs mere:

Langt de fleste retspsykiatriske patienter behandles ambulant. For regionerne er det derfor vigtigt, at mulige løsninger på det stigende antal retspsykiatriske patienter findes i et samspil mellem alle involverede parter lige fra politi, anklagemyndighed, domstole, kriminalforsorg, regioner og kommuner.

Målgrupperne i Retspsykiatrien

Patienterne i Retspsykiatrien er dømt eller sigtet for kriminalitet.

Dom til behandling

Mennesker med psykisk sygdom kan få dom til behandling i Retspsykiatrien i stedet for at få en almindelig straf. Formålet med behandlingen er, at patienten får et stabilt liv og ikke begår ny kriminalitet. Langt de fleste domme er til ambulant behandling, hvor patienten kan indlægges ved forværring af sin sygdom og/eller risiko for ny kriminalitet.

En lille del af mennesker med behandlingsdom dømmes til anbringelse. Det indebærer, at de i hele forløbet skal være indlagt på en psykiatrisk afdeling. Alle regionerne har retspsykiatriske afdelinger, der har særlige sikkerhedsforanstaltninger.  

Mentalundersøgelse

De retspsykiatriske afdelinger gennemfører også mentalundersøgelser, som er en grundig undersøgelse af deres psykiske tilstand og personlighed. Mentalundersøgelsen kan gennemføres ambulant eller under indlæggelse. Den færdige undersøgelse indgår som led i domstolens vurdering af, hvorvidt den sigtede er egnet til almindelig straf eller skal have en behandlingsdom.

Særlige pladser i psykiatrien

Regionerne har i alt oprettet 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger, hvoraf 135 er taget i brug. Pladserne er fordelt i regionerne efter bloktilskudsnøglen. Regionerne har driftansvaret for pladserne, imens kommunerne har visitationsansvaret.

Pladserne er målrettet de mest udsatte og sårbare borgere og har til formål at skabe et sammenhængende og helhedsorienteret behandlingsforløb på tværs af sektorområder.

Danske Regioner indsamler status for belægningen kvartalsvis.

Den seneste opgørelse kan ses her:

 

Antal pladser

Antal pladser i brug

Region Hovedstaden

 32

 28

Region Sjælland

 23

 19

Region Syddanmark

 32

 24

Region Midtjylland

 32

 17

Region Nordjylland

 16

 4

I alt

135

 92

 

Regionernes aktuelle belægning kan ses her:

BEDRE SAMMENHÆNG OG FOREBYGGELSE

Der er siden slutningen af 1990’erne sket en betydelig stigning i antallet af nye foranstaltningsdomme. Ifølge Institut for menneskerettigheder skyldes stigningen blandt andet ændringer i straffeloven med indførelse af tidsbegrænsning, hvilket har ført til, at foranstaltningsdommene samlet set varer længere og også væsentlig længere end en ordinær straf for samme forbrydelse.

For at afdække, hvordan der på tværs af sektorer kan ske en mere kvalificeret kriminalitetsforebyggende indsats har regionerne fået udarbejdet en analyse, der peger på betydelige udfordringer i de undersøgte forløb med hensyn til psykiatrisk behandling, social støtte og misbrugsbehandling.

På baggrund af analysen nedsatte regionerne en ekspertgruppe, som konkluderede, at der skal ske en forbedret indsats hos en lang række aktører på tværs af flere sektorer.

Med afsæt i ekspertgruppens konklusioner, arbejder Danske Regioner ud fra 10 anbefalinger, som skal forebygge kriminalitet hos mennesker med psykisk sygdom. Blandt andet er der behov for et mere systematisk samarbejde om de nye koordinationsplaner for den enkelte patient. Det skal også i højere grad tydeliggøres og sikres, at én aktør har det fulde ansvar for en patient, indtil ansvaret er overdraget og bekræftet af en anden aktør.

Læs mere:

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

mikkel.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere