Gå til indhold

Retspsykiatri

Danske Regioner ønsker en faglig kompetent og sammenhængende indsats i forhold til retspsykiatriske patienter. Det kræver et tæt samarbejde mellem de involverede myndigheder

Antallet af retspsykiatriske patienter er steget betydeligt gennem de seneste 20 år. I 2001 var 1.445 kriminelle dømt til psykiatrisk behandling i stedet for straf. Nu er er der mere end 4.000 retspsykiatriske patienter. Der er flere grunde til udviklingen. Meget tyder på at retspsykiatriske patienter straffes hårdere for milde forseelser end andre. Derfor er der behov for en nærmere undersøgelse af årsagerne til udviklingen, så det er muligt at finde de rigtige løsninger.

Samspillet mellem psykisk sygdom og kriminalitet er komplekst. Mange retspsykiatriske patienter med dom til behandling har samtidigt et misbrug. Derfor er der brug for et sammenhængende behandlingstilbud til borgere med svær psykisk sygdom og et samtidigt misbrug.

Læs mere:

Langt de fleste retspsykiatriske patienter behandles ambulant. For regionerne er det derfor vigtigt, at mulige løsninger på det stigende antal retspsykiatriske patienter findes i et samspil mellem alle involverede parter lige fra politi, anklagemyndighed, domstole, kriminalforsorg, regioner og kommuner.

Målgrupperne i Retspsykiatrien

Patienterne i Retspsykiatrien er dømt eller sigtet for kriminalitet.

Dom til behandling

Mennesker med psykisk sygdom kan få dom til behandling i Retspsykiatrien i stedet for at få en almindelig straf. Formålet med behandlingen er, at patienten får et stabilt liv og ikke begår ny kriminalitet. Langt de fleste domme er til ambulant behandling, hvor patienten kan indlægges ved forværring af sin sygdom og/eller risiko for ny kriminalitet.

En lille del af mennesker med behandlingsdom dømmes til anbringelse. Det indebærer, at de i hele forløbet skal være indlagt på en psykiatrisk afdeling. Alle regionerne har retspsykiatriske afdelinger, der har særlige sikkerhedsforanstaltninger.  

Mentalundersøgelse

De retspsykiatriske afdelinger gennemfører også mentalundersøgelser, som er en grundig undersøgelse af deres psykiske tilstand og personlighed. Mentalundersøgelsen kan gennemføres ambulant eller under indlæggelse. Den færdige undersøgelse indgår som led i domstolens vurdering af, hvorvidt den sigtede er egnet til almindelig straf eller skal have en behandlingsdom.

Særlige pladser i psykiatrien

Regionerne har i alt oprettet 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger, hvoraf 135 er taget i brug. Pladserne er fordelt i regionerne efter bloktilskudsnøglen. Regionerne har driftansvaret for pladserne, imens kommunerne har visitationsansvaret.

Pladserne er målrettet de mest udsatte og sårbare borgere og har til formål at skabe et sammenhængende og helhedsorienteret behandlingsforløb på tværs af sektorområder.

Danske Regioner indsamler status for belægningen kvartalsvis. 

Den seneste opgørelse kan ses her:

 

Antal pladser

Antal pladser i brug

Region Hovedstaden

 32

 28

Region Sjælland

 23

 16

Region Syddanmark

 32

 29

Region Midtjylland

 32

 17

Region Nordjylland

 16

 5

I alt

135

 95

 

Regionernes aktuelle belægning kan ses her:

BEDRE SAMMENHÆNG OG FOREBYGGELSE

Der er siden slutningen af 1990’erne sket en betydelig stigning i antallet af nye foranstaltningsdomme. Ifølge Institut for menneskerettigheder skyldes stigningen blandt andet ændringer i straffeloven med indførelse af tidsbegrænsning, hvilket har ført til, at foranstaltningsdommene samlet set varer længere og også væsentlig længere end en ordinær straf for samme forbrydelse.

For at afdække, hvordan der på tværs af sektorer kan ske en mere kvalificeret kriminalitetsforebyggende indsats har regionerne fået udarbejdet en analyse, der peger på betydelige udfordringer i de undersøgte forløb med hensyn til psykiatrisk behandling, social støtte og misbrugsbehandling.

På baggrund af analysen nedsatte regionerne en ekspertgruppe, som konkluderede, at der skal ske en forbedret indsats hos en lang række aktører på tværs af flere sektorer.

Med afsæt i ekspertgruppens konklusioner, arbejder Danske Regioner ud fra 10 anbefalinger, som skal forebygge kriminalitet hos mennesker med psykisk sygdom. Blandt andet er der behov for et mere systematisk samarbejde om de nye koordinationsplaner for den enkelte patient. Det skal også i højere grad tydeliggøres og sikres, at én aktør har det fulde ansvar for en patient, indtil ansvaret er overdraget og bekræftet af en anden aktør.

Læs mere:

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
Billede af Mikkel
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende 2020

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Frist for deltagelse er den 8. januar 2021.

Læs mere

Saml behandlingen af misbrug og psykisk sygdom

Der er brug for et samlet regionalt behandlingstilbud til de mange tusind danskere, der både har et misbrug og en psykisk lidelse, der kræver behandling i psykiatrien. Sådan skriver Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab i et fælles opråb til Christiansborg.

Læs mere

Lose i formandstale: Flertal i Folketinget giver regionerne et sikkert fundament for at løfte de mange opgaver

Danske Regioners generalforsamling dannede i år de digitale rammer for Stephanie Loses formandstale. Det var en tale, der takkede de mange, der har hjulpet til i regionerne med omstillingen til Corona-krisen, og samtidigt en fremadskuende tale, der adresserede de mange opgaver, som regionerne står overfor. Opgaver, der nu kan løses på et solidt grundlag, da der er et meget bredt flertal i Folketinget for bevarelsen af regionerne.

Læs mere

Psykiatriens Peerboard vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020

Region Nordjylland har samlet et Peerboard, der giver psykiatriens patienter og pårørende en direkte stemme i udviklingen af fremtidens psykiatri. Initiativet "MED ikke FOR" skaber både værdi hos den enkelte borger og regionens sundhedsvæsen, og derfor modtog det i dag prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020.

Læs mere