Gå til indhold

Brugen af tvang i psykiatrien falder

I 2017 blev færre psykiatriske patienter lagt i bælte end tidligere. Det er positivt, at det er lykkedes at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien i år, selvom der endnu er et stykke vej for at nå målet om en halvering i brugen af tvang i 2020.

I 2017 blev 1.431 patienter på psykiatriske hospitaler bæltefikseret. I 2016 var antallet 1.657 patienter. Det er en nedgang i antallet af patienter, der spændes fast med bælte på 226 patienter, slår den årlige ”Monitorering af tvang i psykiatrien” for 2017, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag, fast. 
Frem mod 2020 skal brugen af tvang i psykiatrien halveres. Det aftalte Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet i 2014.

”Vi kan se den rigtige udvikling i de nye tal, og det er positivt. For vi skal blive bedre til at undgå tvangsforanstaltninger. Det er et langt sejt træk at når i mål, men viljen er der til at nedbringe brugen af tvang, men der mangler ressourcer og overskud i en meget travl hverdag, siger formand for psykiatriudvalget Sophie Hæstorp Andersen.

Tvangen kan og skal reduceres

Flere steder i landet – blandt andet i på Amager og i Esbjerg, har afdelinger imponerende fået nedbragt brugen af tvang markant.  Det viser, at det det bestemt kan lade sig gøre, og det skal andre afdelinger lære af for at nå målet om en halvering i 2020.

”Vi fortsætter derfor med det politiske og ledelsesmæssige fokus, så vi kan lære af de afdelinger, der har gjort sig gode erfaringer på området. Regionernes fokus fremgår også af den nye indgåede økonomi-aftale mellem staten og regioner,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Forebyggelse skal hjælpe med at reducere tvang

Men hvis vi skal sætte rigtigt skub i den positive udvikling, så skal vi ikke kun sætte ind i psykiatrien. Nedbringelse af tvang handler ikke alene om indsatsen i psykiatrien, men også om det der foregår før og efter en indlæggelse. En ny undersøgelse fra regionerne viser for eksempel, at cirka 70 % af de børn og unge, der blev tvangsindlagt, kom fra en institution.

”Det er endnu en god grund til, at et øget samarbejdet mellem regioner og kommuner er hamrende vigtigt og kan nedbringe tvangen i psykiatrien. Derfor ser regionerne med stor forventning frem til, at der snart bliver mulighed for at søge penge til etablering af tværsektorielle teams, som skal bidrage til at nedbringe tvang,” siger udvalgsformanden.

FAKTA 

Hovedpointer i ”Monitorering af tvang i psykiatrien”

  • For de to indikatorer i partnerskabsaftalen, som har tilknyttet en målsætning om halvering (’andelen af personer der bæltefikseret af antal indlagte’ og ’totale antal bæltefikseringer over 48 timer’), er der nationalt opnået et fald i anvendelsen det seneste år på landsplan og siden baseline. Denne udvikling er særligt båret af udviklingen i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. 
  • Resultaterne viser, at det i samtlige regioner ikke er lykkedes at nedbringe antallet af personer, der udsættes for tvang, men at tvangsforanstaltningerne overordnet set er ændret til mindre indgribende tvangsformer. Det vil sige, at brugen af tvang indtil videre er omlagt fremfor nedbragt – og dermed er brugen af beroligende medicinering steget en anelse.
  • Der har været et ganske lille fald nationalt i antallet og andelen af børn og unge under 18 år, der berøres af én eller flere tvangsforanstaltninger, men niveauet ligger fortsat betydeligt over baseline på nationalt niveau.
  • Samtlige regioner ligger over baseline i forhold til antallet og andelen af børn og unge, der tvangsindlægges.

Satspuljeaftale 2018 – 2021: midler til at styrke regioner og kommuners samarbejde om tværsektorielle teams om nedbringelse af tvang

Med satspuljeaftalen for 2018 – 2021 blev der afsat midler til at styrke regioners og kommuners samarbejde om tværsektorielle teams med henblik på at nedbringe tvang. Der er afsat midler til at udarbejde en model for udbredelse af tværsektorielle teams og afsat 25 mio. kr. til en pulje, hvor kommuner og regioner i samarbejde kan søge miler til etablering af tværsektorielle teams.

Audit-tvangsindlæggelse børn og unge

Regionerne har primo 2018 afholdt en første tværregional audit på brugen af tvang i børne- og ungdomspsykiatrien. Baggrunden for auditten var et ønske om, at gøre noget ved stigningen i brugen af tvang blandt børn og unge.
Opsummering af resultater på audit i forhold til tvangsindlæggelser:
  • Størstedelen af patienterne er mellem 15-17 år og det er overvejende piger/kvinder.
  • Ca. 70 % af patienterne der blev tvangsindlagt, kom fra en institution (privat/ kommunal/regional). 
  • Langt hovedparten af patienterne har en socialfaglig handleplan og er kendt i psykiatrien.
  • Halvdelen af patienterne har tidligere været tvangsindlagt og der bør derfor være særligt fokus på denne gruppe.
  • Af tydelige tegn på forværring inden indlæggelsen, ses øget selvskade hos ca. halvdelen af patienterne.

Læs den samlede rapport her:

 
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Billede af Sophie Hæstorp Andersen.
Relaterede nyheder

Læs mere

Saml behandlingen af misbrug og psykisk sygdom

Der er brug for et samlet regionalt behandlingstilbud til de mange tusind danskere, der både har et misbrug og en psykisk lidelse, der kræver behandling i psykiatrien. Sådan skriver Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab i et fælles opråb til Christiansborg.

Læs mere

Lose i formandstale: Flertal i Folketinget giver regionerne et sikkert fundament for at løfte de mange opgaver

Danske Regioners generalforsamling dannede i år de digitale rammer for Stephanie Loses formandstale. Det var en tale, der takkede de mange, der har hjulpet til i regionerne med omstillingen til Corona-krisen, og samtidigt en fremadskuende tale, der adresserede de mange opgaver, som regionerne står overfor. Opgaver, der nu kan løses på et solidt grundlag, da der er et meget bredt flertal i Folketinget for bevarelsen af regionerne.

Læs mere

Psykiatriens Peerboard vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020

Region Nordjylland har samlet et Peerboard, der giver psykiatriens patienter og pårørende en direkte stemme i udviklingen af fremtidens psykiatri. Initiativet "MED ikke FOR" skaber både værdi hos den enkelte borger og regionens sundhedsvæsen, og derfor modtog det i dag prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020.

Læs mere

Mennesker med psykisk sygdom klarer sig dårligere i livet: Psykiatriplan skal gøre op med stor ulighed

Ny stor analyse viser, at mennesker med psykisk sygdom i gennemsnit dør tidligere, tjener mindre, oftere er uden arbejde og har lavere uddannelse sammenlignet med resten af befolkningen. Det kalder på handling i den kommende psykiatriplan, mener Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere