Brugen af tvang i psykiatrien falder

I 2017 blev færre psykiatriske patienter lagt i bælte end tidligere. Det er positivt, at det er lykkedes at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien i år, selvom der endnu er et stykke vej for at nå målet om en halvering i brugen af tvang i 2020.

I 2017 blev 1.431 patienter på psykiatriske hospitaler bæltefikseret. I 2016 var antallet 1.657 patienter. Det er en nedgang i antallet af patienter, der spændes fast med bælte på 226 patienter, slår den årlige ”Monitorering af tvang i psykiatrien” for 2017, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag, fast. 
Frem mod 2020 skal brugen af tvang i psykiatrien halveres. Det aftalte Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet i 2014.

”Vi kan se den rigtige udvikling i de nye tal, og det er positivt. For vi skal blive bedre til at undgå tvangsforanstaltninger. Det er et langt sejt træk at når i mål, men viljen er der til at nedbringe brugen af tvang, men der mangler ressourcer og overskud i en meget travl hverdag, siger formand for psykiatriudvalget Sophie Hæstorp Andersen.

Tvangen kan og skal reduceres

Flere steder i landet – blandt andet i på Amager og i Esbjerg, har afdelinger imponerende fået nedbragt brugen af tvang markant.  Det viser, at det det bestemt kan lade sig gøre, og det skal andre afdelinger lære af for at nå målet om en halvering i 2020.

”Vi fortsætter derfor med det politiske og ledelsesmæssige fokus, så vi kan lære af de afdelinger, der har gjort sig gode erfaringer på området. Regionernes fokus fremgår også af den nye indgåede økonomi-aftale mellem staten og regioner,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Forebyggelse skal hjælpe med at reducere tvang

Men hvis vi skal sætte rigtigt skub i den positive udvikling, så skal vi ikke kun sætte ind i psykiatrien. Nedbringelse af tvang handler ikke alene om indsatsen i psykiatrien, men også om det der foregår før og efter en indlæggelse. En ny undersøgelse fra regionerne viser for eksempel, at cirka 70 % af de børn og unge, der blev tvangsindlagt, kom fra en institution.

”Det er endnu en god grund til, at et øget samarbejdet mellem regioner og kommuner er hamrende vigtigt og kan nedbringe tvangen i psykiatrien. Derfor ser regionerne med stor forventning frem til, at der snart bliver mulighed for at søge penge til etablering af tværsektorielle teams, som skal bidrage til at nedbringe tvang,” siger udvalgsformanden.

FAKTA 

Hovedpointer i ”Monitorering af tvang i psykiatrien”

  • For de to indikatorer i partnerskabsaftalen, som har tilknyttet en målsætning om halvering (’andelen af personer der bæltefikseret af antal indlagte’ og ’totale antal bæltefikseringer over 48 timer’), er der nationalt opnået et fald i anvendelsen det seneste år på landsplan og siden baseline. Denne udvikling er særligt båret af udviklingen i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. 
  • Resultaterne viser, at det i samtlige regioner ikke er lykkedes at nedbringe antallet af personer, der udsættes for tvang, men at tvangsforanstaltningerne overordnet set er ændret til mindre indgribende tvangsformer. Det vil sige, at brugen af tvang indtil videre er omlagt fremfor nedbragt – og dermed er brugen af beroligende medicinering steget en anelse.
  • Der har været et ganske lille fald nationalt i antallet og andelen af børn og unge under 18 år, der berøres af én eller flere tvangsforanstaltninger, men niveauet ligger fortsat betydeligt over baseline på nationalt niveau.
  • Samtlige regioner ligger over baseline i forhold til antallet og andelen af børn og unge, der tvangsindlægges.

Satspuljeaftale 2018 – 2021: midler til at styrke regioner og kommuners samarbejde om tværsektorielle teams om nedbringelse af tvang

Med satspuljeaftalen for 2018 – 2021 blev der afsat midler til at styrke regioners og kommuners samarbejde om tværsektorielle teams med henblik på at nedbringe tvang. Der er afsat midler til at udarbejde en model for udbredelse af tværsektorielle teams og afsat 25 mio. kr. til en pulje, hvor kommuner og regioner i samarbejde kan søge miler til etablering af tværsektorielle teams.

Audit-tvangsindlæggelse børn og unge

Regionerne har primo 2018 afholdt en første tværregional audit på brugen af tvang i børne- og ungdomspsykiatrien. Baggrunden for auditten var et ønske om, at gøre noget ved stigningen i brugen af tvang blandt børn og unge.
Opsummering af resultater på audit i forhold til tvangsindlæggelser:
  • Størstedelen af patienterne er mellem 15-17 år og det er overvejende piger/kvinder.
  • Ca. 70 % af patienterne der blev tvangsindlagt, kom fra en institution (privat/ kommunal/regional). 
  • Langt hovedparten af patienterne har en socialfaglig handleplan og er kendt i psykiatrien.
  • Halvdelen af patienterne har tidligere været tvangsindlagt og der bør derfor være særligt fokus på denne gruppe.
  • Af tydelige tegn på forværring inden indlæggelsen, ses øget selvskade hos ca. halvdelen af patienterne.

Læs den samlede rapport her:

 
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Sophie Hæstorp Andersen (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere