Psykiatri

Udmøntning af 600 mio. kr. årligt til markant løft af psykiatrien

Regeringen har på vegne af finanslovspartierne indgået aftale med Danske Regioner om udmøntningen af 600 mio. kr. årligt til en styrket psykiatri. Aftalen sikrer, at midlerne kommer ud, hvor behovet er størst og flere får den hjælp, de har brug for.

Parterne er fredag morgen blevet enige om udmøntningen af de 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, som regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsatte på finansloven for 2020 til en styrket indsats for personer, der lever med psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel.

- Med aftalen sikrer vi et tiltrængt varigt og markant løft af psykiatrien i Danmark. Vi løfter kapaciteten, får flere hænder på gulvet og højner kvalitet i behandlingen. Samtidig indfører vi fleksibilitet i antallet af særlige pladser i psykiatrien. og dermed sikrer vi, at alle midler udnyttes og bruges fornuftigt, siger Magnus Heunicke. 

Sikrer bedre normering 

Parterne er enige om, at 510 mio. kr. årligt skal bruges til en generel styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i psykiatrien. Dermed sikres ikke kun flere pladser, men også bedre pladser i psykiatrien.  Flere hænder vil kunne medvirke til at nedbringe brugen af tvang og styrke behandlingskvaliteten. 

- Titusindvis af danskere lider desværre af psykisk sygdom, og vi skylder både dem og deres pårørende at give en god og tryg behandling, når de har brug for hjælp fra sundhedsvæsenet. Jeg er glad for, at vi med aftalen nu kommer i gang med at investere pengene i mere kapacitet, flere senge og mere personale. I regionerne har vi fuld fokus på at gøre en god psykiatri endnu bedre, og med aftalen tager vi endnu et skridt – til gavn for patienterne, de pårørende og vores medarbejdere, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose. 

Desuden skal kapaciteten på Sikringsafdelingen øges med op til 10 yderligere pladser. Oprettelse og ibrugtagning af de 5 første pladser vil forventeligt ske i 2023. Ibrugtagning af de resterede fem pladser sker, såfremt der opstår et behov for at tage dem i brug.

Som en del af kapacitetsløftet indføres større fleksibilitet for regionerne med hensyn til de særlige pladser. Det indebærer, at regionerne kan ”ommærke” særlige pladser til almindelige sengepladser i psykiatrien i det omfang, der er ledig kapacitet. Muligheden for fleksibilitet vil reducere tomgangen, og de udgifter, der anvendes på tomgangsdrift på nuværende tidspunkt. Den frigjorte kommunale betaling forventes anvendt i socialpsykiatrien til finansiering af botilbudspladser.

Der igangsættes en evaluering af de særlige pladser i 2020, hvilket gør det muligt at undersøge de øvrige udfordringer med pladser yderligere.

- I det Radikale Venste er vi rigtig glad for, at der kommer et længe tiltrængt løft af psykiatrien. Det er hårdt tiltrængt for de borgere, der har allermest brug for vores hjælp. For os har det været vigtigt, at der både kommer flere sengepladser, mere personale og et løft af retspsykiatrien, siger Stinus Lindgreeen, psykiatriordfører for de Radikale.

- Nu løfter vi kvaliteten i psykiatrien med mere personale, tværfagligt arbejde, bedre behandling og fokus på at bruge mindre tvang. Det er vigtigt for SF, at pengene ikke bare bliver brugt på kapacitet, men også på kvalitet, siger Trine Torp, psykiatriordfører for SF.

- Jeg er rigtig glad for denne aftale. For ikke bare får vi flere pladser – vi får også bedre pladser. Der er afsat midler på en større tværfaglig indsats, der er målrettet den enkelte patients behov – for det her handler om, at vi også skal sikre en bedre psykiatri. Så er jeg rigtig glad for, at vi også får afsat midler til den ambulante behandling, så vi kan sikre en bedre forebyggelse for at undgå at alt for mange bliver indlagt på de psykiatriske afdelinger. Det er en stor ulempe også for den enkelte, hver gang det fører til en indlæggelse. Jeg synes, at det er en rigtig god dag i dag – og jeg er rigtig glad for den aftale, der er lavet, siger Peder Hvelplund, psykiatriordfører for Enhedslisten.

- Vi er glade for at styrke psykiatriområdet. Det har der længe været brug for. Vi tilfører midler til normeringer, styrkelse af kapaciteten og til retspsykiatrien, så folk kan få den hjælp, de har brug for, siger Torsten Gejl, psykiatriordfører for Alternativet.

- For mig og Socialdemokratiet er det her en rigtig vigtig aftgale. Det er det fordi, at nu sætter vi penge og handling bag ordene og får udmøntet de her 600 millioner kroner, der er varige penge til psykiatrien. Det handler selvfølgelig om kapaciteten – flere sengepladser. Det handler altså også om flere hænder. Og det handler om det tværfaglige samarbejde på tværs af hele vores velfærdssamfund. Det er en rigtig god aftale, vi har fået i dag, siger Julie Skovsby, psykiatriordfører for Socialdemokratiet.

Styrket retspsykiatri

Der afsættes herudover 90 mio. kr. årligt til at styrke retspsykiatrien, herunder til at udvide antallet af retspsykiatriske senge og styrkelse af behandlingskvaliteten.

Af den samlede ramme afsættes 150 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til anlægsinvesteringer i den almene psykiatri, retspsykiatrien og på Sikringsafdelingen. Midlerne afsættes til at foretage investeringer i faciliteter og byggeri eller til modernisering af eksisterende behandlingsfaciliteter.

Sundheds- og Ældreministeriet vil årligt over en fireårig periode følge, hvordan de tildelte midler til psykiatrien afspejles i regionerne, så det sikres, at de afsatte midler giver et reelt og markant løft af området.

De afsatte midler bidrager til at løse nogle af de akutte udfordringer på psykiatriområdet. Det er imidlertid ikke alle udfordringer, der kan løftes i ét træk. Prioriteringen skal ses i sammenhæng med arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien, som skal sætte en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af områder.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt Danske Regioner

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

 

Pressekontakt Sundheds- og Ældreministeriet 

Kontakt ministeriets pressetelefon på 21 32 47 27 (ikke sms) eller pressevagt@sum.dk.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Læs mere

Psykiatrien er fortsat klar til at modtage alle patienter

Markant færre er blevet henvist til psykiatrisk behandling, siden corona-epidemien gjorde sit indtog i Danmark. Men psykiatrien står klar til at behandle alle, og det er vigtigt at henvende sig til sin læge ved symptomer, fastslår Danske Regioner.

Læs mere

Patienter i psykiatrien er tilfredse med personalets støtte

Det skal være en tryg og god oplevelse at være ambulant patient eller indlagt i psykiatrien i Danmark. Derfor gennemfører regionerne hvert år Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Psykiatrien. Her får personalet ros fra patienterne for at være gode støtter. Samtidigt viser undersøgelsen, at der bør være et skærpet fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor den samlede tilfredshed har oplevet en nedgang på nogle parametre.

Læs mere

13 anbefalinger skal styrke forskning i psykisk sygdom

Danske Regioner offentliggør nu 13 anbefalinger til, hvordan forskningen i psykiske sygdomme kan styrkes. Blandt andet skal det være mere attraktivt at forske, også for andre faggrupper end læger. – Vi skal hele tiden at undersøge, hvordan vi kan gøre patienternes behandling endnu bedre, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere