Gå til indhold

Faglig dag om Hjerteområdet

Fredag den 8. marts 2019 afholdte Danske Regioner en faglig dag om hjerteområdet med deltagelse af bl.a. politikere, klinikere, patientorganisationer, ledere, faglige organisationer og forskere.

Arrangementet satte fokus på nogle af de udviklingsperspektiver, der er på hjerteområdet. Med udgangspunkt i inspirationsoplæg og drøftelser indenfor hhv. forebyggelse og tidlig opsporing, behandling og kvalitet samt rehabilitering, belyste arrangementet, hvordan vi kan styrke hjerteområdet fremadrettet. Blandt pointerne fra dagen kan bl.a. nævnes:

 

  • Patienters sygdomsforståelse er forskellig. Vi skal være bedre i vores dialog og formidling til patienterne for at sikre, at de forstår deres sygdom, herunder behovet for en eventuel livsstilsændring.

  • Tryghed og sammenhæng i forløbet er vigtige aspekter for patienterne. Patienter oplever at blive tabt ved sektorovergange og selv skulle tage initiativ til at blive grebet igen. Men hvad sker der med de patienter, der ikke er ressourcestærke?

  • Rammer vi de rigtige, eller rammer vi dem, der gerne vil, når vi tilbyder forebyggende og rehabiliterende tilbud til borgere i risiko for eller med en hjertesygdom?

  • Vi skal turde stille de spørgsmål, der hjælper os med at prioritere, så vi kan kanalisere ressourcerne derover, hvor der er nogle, der reelt profiterer af dem.

  • ”Det gode samarbejde på tværs betaler sig”. Vi skal tænke i nye måder at organisere forløbene på og i højere grad tilbyde patienter behandling og rehabilitering i deres nærmiljø.

Du kan se programmet for dagen her.

 

Facebookgruppen for patienter med hjertesvigt hedder: ”Hjertesvigt – En selvhjælpsgruppe for personer med diagnosen hjertesvigt”

 

Velkomst

v/ Karin Friis Bach, Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg

 

Fremtidens kardiologi og patientforløb

v/ Tina Svenstrup Poulsen, Ledende overlæge og formand for det kardiologiske specialeråd, Region Syddanmark

 

FOREBYGGELSE OG TIDLIG OPSPORING

Hvordan styrker vi forebyggelsen af hjertesygdom og sikrer tidlig opsporing af følgesygdomme til hjertesygdom?

 

Tjek dit helbred

v/ Iben Lundager, Projektleder, Randers Kommune

 

Set fra den praktiserende læges perspektiv

v/ Bo Christensen, Alment praktiserende læge og professor ved Afdeling for Almen Medicin, Aarhus Universitet.

 

BEHANDLING OG KVALITET

Hvordan udnytter vi ressourcerne bedst muligt og sikrer, at højt specialiserede kompetencer kommer alle til gode?

 

Hvordan løfter vi kvaliteten i hele landet?

  1. Anne Kaltoft, adm. direktør, Hjerteforeningen

 

Når biomarkører bidrager til præhospital diagnostik

v/ Christian Juhl Terkelsen, Overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital

 

REHABILITERING

Hvordan hjælper vi bedst muligt hjertepatienter og deres pårørende tilbage til livet efter en hjertesygdom?

 

Social ulighed i rehabilitering

v/ Maria Pedersen, Adjunkt, Københavns Professionshøjskole

 

Erfaringer med tværsektorielt samarbejde om rehabilitering

v/ Gitte Nielsen, overlæge, Hjertemedicinsk afdeling, Regionshospital Nordjylland