Psykiatri

Regionerne vil tilbyde udredning og behandling på psykiatriområdet af høj international kvalitet. Der er derfor igangsat en lang række indsatser, der højner kvaliteten af indsatsen og får mange flere patienter udredt og behandlet hurtigt

Der bliver flere og flere psykiatriske patienter. Samtidig er det konstateret at patienter med psykiske sygdomme i snit lever 15 - 20 år kortere end andre mennesker. Danske Regioner og regionerne har derfor med konferencer, debatoplæg og en række udspil sat psykiatrien på dagsordenen. Resultaterne ses. Der er bl.a. væsentligt kortere ventetid, trods de mange flere patienter, indført landsdækkende pakkeforløb, høj patienttilfredshed, nedbragt anvendelse af tvang.

Fortsat fokus på kvalitetsforbedringer

Regionerne vil fortsætte den gode indsats, men også sætte nye mål for psykiatrien bl.a. pakkeforløb på flere områder samt en ny værdibaseret styring af behandlingen, hvor der sættes mål efter, hvad der giver mest mening for patienterne. Arbejdet vil bl.a. understøtte de overordnede styringsdagsordener om henholdsvis nationale mål for sundhedsvæsenet og værdibaseret styring

Pejlemærker

Der er i Danske Regioner formuleret ti pejlemærker til en bedre behandling i psykiatrien i fremtiden, som regionerne arbejder efter.

 1. Vi skal opdage psykiske lidelser tidligere  
 2. Vi skal have mere fokus på kvalitet i behandlingen 
 3. Bedre patientsikkerhed inden for psykiatrien
 4. Flere ambulante tilbud og opsøgende teams skal bringe støtten ud til borgerne   
 5. Øget debat skal sikre, at psykiske lidelser er noget, vi taler om  
 6. Borgeren skal inddrages mere  
 7. Veluddannet og tilstrækkeligt personale  
 8. Systemerne skal samarbejde om at skabe gode forløb for borgerne  
 9. Mindst mulig tvang
 10. Udredning af retspsykiatrien

Pakkeforløb

Regionerne implementerede i 2012 behandlingspakkeforløb på en række områder inden for den ambulante psykiatri. Pakkeforløbene var et led i en større plan for psykiatrien (kvalitet i psykiatrien), der havde til formål at give bedre kvalitet i psykiatrien og øge middellevetiden for psykisk syge. I udarbejdelsen af pakkeforløbene udarbejdede regionerne i fællesskab en fælles målgruppebeskrivelse af patienter henvist til psykiatrien (Målgruppebeskrivelse).

Pakkeforløbene har betydet mere ensartede behandlingsforløb af høj kvalitet til patienter med samme psykiske sygdom og behandlingsbehov på tværs af regionerne. Siden indførelsen er pakkeforløbene løbende blevet revideret og arbejdet har resulteret i flere forbedringer, herunder:

 • Det faglige grundlag for de enkelte pakkeforløb er tydeliggjort, herunder ift. evidens og sammenhænge med bl.a. foreliggende nationale kliniske retningslinjer, RADS  m.m.
 • Sammenhænge mellem pakkeforløbene og de kliniske databaser, LUP samt de Nationale mål er tydeliggjort, herunder hvad der monitoreres hvor
 • En tydeliggørelse af den indbyggede fleksibilitet i pakkeforløbene, som beskrevet i pakkeforløbenes indledning

Pakkeforløbene tager afsæt i regionernes fælles målgruppebeskrivelse for behandling i den regionale psykiatri.  

Regionerne  arbejder nu videre med udarbejdelse af pakkeforløb eller lignende for indlæggelsesforløb m.m.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

mikkel.png
kontakt

Hvis du vil vide mere

intet-billede.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere