Psykiatri

Regionerne vil tilbyde udredning og behandling på psykiatriområdet af høj international kvalitet. Der er derfor igangsat en lang række indsatser, der højner kvaliteten af indsatsen og får mange flere patienter udredt og behandlet hurtigt

Der bliver flere og flere psykiatriske patienter. Samtidig er det konstateret, at patienter med psykiske sygdomme i snit lever 15 - 20 år kortere end andre mennesker. Danske Regioner og regionerne har derfor med konferencer, debatoplæg og en række udspil sat psykiatrien på dagsordenen. Resultaterne ses. Ventetiden er nedbragt til trods for det stigende antal patienter, der er indført landsdækkende pakkeforløb, patienttilfredsheden er høj og brugen af tvang i form af bæltefikseringer er nedbragt.

Fortsat fokus på kvalitetsforbedringer

Regionerne vil fortsætte den gode indsats, men også konstant sætte nye mål for psykiatrien. De nye mål er bl.a. pakkeforløb på flere områder samt en ny værdibaseret styring af behandlingen, hvor der sættes mål efter, hvad der giver mest mening for patienterne. Den faglige kvalitet skal være af høj kvalitet for alle. Regionerne har derfor nedsat et nyt forum for kvalitet i psykiatrien - Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien (DMFKP). I forummet  indgår der en række eksperter, faglige selskaber og patientforeninger, som i fællesskab med regionerne skal sætte fokus på at løfte den faglige kvalitet.  I forummet er der særligt fokus på behovet for at bedre eksisterende kvalitetsdatabaser samt etablere nye databaser. Det skal bla. sikre mere viden om de enkelte sygdomme, og om forskelle i behandlingen landet over m.m. Kort sagt: Viden der kan handles på.

Baggrund for forummet:
Forummet skal bla.:
•    Bidrage til at udarbejde og vedligeholde evidensbaserede og brede kliniske retningslinjer for klinisk relevante emner i hele patientforløbet
•    Bidrage til at udvikle tværfaglige og tværsektorielle forløbsbeskrivelser
•    Bidrage til revision og opdatering af de eksisterende kliniske databaser, udvikling af nye kliniske databaser samt et nyt sammenhængende psykiatrikvalitetsregister
•    Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i de faglige miljøer og i offentligheden
•    Initiere forskningsinitiativer på baggrund af faglige kvalitetsdata
•    Initiere øvrige kvalitetsinitiativer
•    Bidrage til at udvikle og koordinere PROM-indikatorer
•    Bidrage til at udvikle forenklede kvalitetsdata som ledelsesinformation
•    Bidrage til at muliggøre benchmarking af dansk psykiatri i internationalt perspektiv

Læs mere:

Pejlemærker

Der er i Danske Regioner formuleret ti pejlemærker til en bedre behandling i psykiatrien i fremtiden, som regionerne arbejder efter.

 1. Vi skal opdage psykiske lidelser tidligere  
 2. Vi skal have mere fokus på kvalitet i behandlingen 
 3. Bedre patientsikkerhed inden for psykiatrien
 4. Flere ambulante tilbud og opsøgende teams skal bringe støtten ud til borgerne   
 5. Øget debat skal sikre, at psykiske lidelser er noget, vi taler om  
 6. Borgeren skal inddrages mere  
 7. Veluddannet og tilstrækkeligt personale  
 8. Systemerne skal samarbejde om at skabe gode forløb for borgerne  
 9. Mindst mulig tvang
 10. Udredning af retspsykiatrien

Pakkeforløb for den ambulante psykiatri

Der er i regionerne behandlingspakkeforløb på en række områder inden for den ambulante psykiatri.

Pakkeforløbene betyder mere ensartede behandlingsforløb af høj kvalitet til patienter med samme psykiske sygdom og behandlingsbehov på tværs af regionerne. Pakkeforløbene er blevet revideret og arbejdet har resulteret i flere forbedringer, herunder:

 • Det faglige grundlag for de enkelte pakkeforløb er tydeliggjort, herunder ift. evidens og sammenhænge med bl.a. foreliggende nationale kliniske retningslinjer, RADS  m.m.
 • Sammenhænge mellem pakkeforløbene og de kliniske databaser, LUP samt de Nationale mål er tydeliggjort, herunder hvad der monitoreres hvor
 • En tydeliggørelse af den indbyggede fleksibilitet i pakkeforløbene, som beskrevet i pakkeforløbenes indledning

Pakkeforløbene tager afsæt i regionernes fælles målgruppebeskrivelse for behandling i den regionale psykiatri.

Forløbsbeskrivelser for indlagte

Regionerne og Danske Regioner har nu udarbejdet forløbsbeskrivelser for indlæggelser i psykiatrien. Forløbsbeskrivelserne skal ses som en videreførelse af arbejdet med ambulante pakkeforløb i psykiatrien. Formålet med forløbsbeskrivelserne er, at tilbyde ensartet behandling af høj faglig kvalitet. 

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

mikkel.png
Hvis du vil vide mere

Kontakt

INTET BILLEDE
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Patienter i psykiatrien er tilfredse med personalets støtte

Det skal være en tryg og god oplevelse at være ambulant patient eller indlagt i psykiatrien i Danmark. Derfor gennemfører regionerne hvert år Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Psykiatrien. Her får personalet ros fra patienterne for at være gode støtter. Samtidigt viser undersøgelsen, at der bør være et skærpet fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor den samlede tilfredshed har oplevet en nedgang på nogle parametre.

Læs mere

13 anbefalinger skal styrke forskning i psykisk sygdom

Danske Regioner offentliggør nu 13 anbefalinger til, hvordan forskningen i psykiske sygdomme kan styrkes. Blandt andet skal det være mere attraktivt at forske, også for andre faggrupper end læger. – Vi skal hele tiden at undersøge, hvordan vi kan gøre patienternes behandling endnu bedre, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Kommunale sundhedsplejersker skal samarbejde tættere med sygehuse og almen praksis

Et tættere samarbejde mellem de kommunale sundhedsplejersker, praktiserende læger, jordemødre og hospitalerne kan være med til at vende udviklingen til gavn for de børn og unge, der ikke trives fysisk og mentalt, skriver Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Læs mere

Fem initiativer i psykiatrien er nomineret til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ

De nominerede til Årets Borgerinddragende Initiativ 2020 er nu fundet. Alle fem nominerede initiativer inddrager borgere og pårørende i psykiatrien på forskellige måder.

Læs mere