Gå til indhold

Høringssvar vedr. permanent afskaffelse af forældreindkomst som kriterium for elevfordeling m.v.

Danske Regioner kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger til forslaget om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. På grund af høringsperioden hen over sommeren fremsendes dette høringssvar med forbehold for behandling på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 31. august 2023.

Danske Regioner tager til efterretning, at forældreindkomst som fordelingskriterium afskaffes permanent og ser frem til, at der som nævnt i regeringsgrundlaget udvikles en ny model for elevfordeling, der målrettet skal modvirke en skæv elevsammensætning.

Danske Regioner arbejder for, at der skal være attraktive uddannelsesmuligheder for unge, uanset hvor i landet de bor. Danske Regioner bakker derfor op om udviklingen af en ny model og vil bidrage med forslag til udviklingen af  denne. Danske Regioner mener, at der er behov for at sætte målrettet ind, der hvor udfordringerne er. Løsningerne bør derfor være tilpasset til områdets særlige udfordringer og muligheder. Det kan ske ved en værktøjskasse med mulige modeller, som regionerne kan tage i anvendelse i dialog med de 
berørte institutioner m.fl. 

Regionerne deler desuden gerne erfaringer med tidligere lokale elevfordelingsregler og fra dette års fordeling af elever, som regionerne har ansvaret for. Uden elevfordelingskriterier, der er rettet mod at sikre en balanceret elevsammensætning, ser vi, at der vil være risiko for, at skoler, der i dag er udfordrede af en skæv elevsammensætning, kan blive yderligere udfordrede og mindre attraktive uddannelsesmuligheder for unge.

Det fremgår af lovudkastet, at regionsrådets forpligtelse til at overveje risikoen for, om en profilgodkendelse medfører en skævvridning af elevsammensætningen, udgår som følge af den permanente afskaffelse af forældreindkomst som fordelingskriterie. Danske Regioner tager denne konsekvens til efterretning.

Med den permanente afskaffelse af forældreindkomst som fordelingskriterie vil ansøgerne fra skoleåret 2024/25 kun blive fordelt efter transporttid. Regionernes erfaringer fra fordelingen af elever til skoleåret 2023/24 viser, at der er elementer ved den nuværende beregningsmetode for transporttid, der ikke er hensigtsmæssig. Det drejer sig bl.a. om, at transporttiden ikke er kendt for  ansøgerne, når de søger, og at beregningen ikke har transporttider med, hvor cykel kombineres med offentlig transport, fx hvis man vil cykle til eller fra en station i stedet for at gå eller tage bus til stationen, som er muligheden i den nuværende beregning. Desuden kan transporttiden variere fra fordelingsmekanismens beregningstidspunkt i marts til skolestart i august, da busruter og rejsetider ofte ændres i denne periode. Danske Regioner foreslår derfor, at fordelingskriteriet ændres fra transporttid til afstand målt i kilometer, hvilket svarer til de tidligere regler.

Danske Regioner vil i øvrigt kvittere ministeriet for et godt samarbejde om implementeringen af de nye regler og fordelingen af elever til skoleåret 2023/24.

Danske Regioner vil afslutningsvist bemærke, at fordelingen af elever til skoleåret 2023/24 ikke har levet op til den politiske intention med de nye regler og den centrale elevfordeling om at sikre elever til de mindre gymnasier uden for de større byer. Danske Regioner ser derfor frem til evalueringen af fordelingen med henblik på justeringer for at sikre de mindre gymnasiers elevgrundlag ved fordelingen til skoleåret 2024/25. 

Læs også Danske Regioners Høringssvar i pdf-format herunder:

Høringssvar vedr. permanent afskaffelse af forældreindkomst som kriterium for elevfordeling m.v. (pdf)