Gå til indhold

Årets Borgerinddragende Initiativ

Fem mulige vindere af Årets Borgerinddragende Initiativ 2022

De nominerede til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2022 er nu på plads. Alle fem nominerede initiativer udmærker sig ved på særlig vis at inddrage borgere og pårørende i livets sidste tid.

I år har prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ fokus på afslutningen på livet. Når sundhedsvæsenet erklærer patienter terminale, kan de vælge at gennemgå palliativ behandling. Her er formålet at lindre patientens smerter.

De nominerede er alle projekter, som i særlig høj grad inddrager patienter eller pårørende aktivt i beslutninger om behandlingsstrategien for den sidste tid. Dermed er de med til at sikre en værdig og tryg afslutning på livet, som afspejler det enkelte menneskes prioritering af livslængde i forhold til livskvalitet.

Der er kommet mange gode indstillinger, som en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra de fem regioner, Danske Patienter (VIBIS), DSR, Lægeforeningen, FOA, SIND og KL, har skulle vælge de fem nominerede iblandt.

Den endelige vinder besluttes af et panel af patienter og offentliggøres på Danske Regioners generalforsamling d. 24. marts 2022.

Herunder kan du læse mere om de fem nominerede initiativer:

Illustration af blomst med teksten "Årets Borgerinddragende Initiativ 2022"
Nominerede initiativer 2022

Samtaler om Liv og Behandling

Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet

Afdeling for Blodsygdomme har sammen med et panel af patienter, pårørende og personale udviklet Samtaler om Liv og Behandling, der hjælper patienter og deres pårørende med at tage stilling til vigtige spørgsmål allerede tidligt i sygdomsforløbet, så behandling og pleje tilpasses patientens ønsker og mål. Initiativet, der målrettet tager afsæt i efterspørgsel fra patienterne og de pårørende, sikrer den høje grad af inddragelse i alle faser. Konceptet indeholder bl.a. invitation, forberedelsesmateriale, støtteværktøjer, samtaleguide, supervision og stor fokus på implementering i form af undervisning for personale med simulationstræning. Tiltaget er allerede overført til andre patientgrupper, og der er planlagt spredning til andre afdelinger.

Nominerede initiativer 2022

Advanced Care Planning (ACP) samtale ved kronisk nyresygdom

Nyremedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital

ACP-samtalen giver mulighed for systematisk at inddrage patient og pårørende i beslutninger om fremtidig behandling, herunder behandlingsniveau og behandlingsstrategi. Initiativet har en systematisk tilgang og høj grad af inddragelse. Indsatsen er målrettet en væsentlig gruppe af patienter, hvis kroniske sygdom er fremadskridende og ofte årelang. Patienter og pårørende har været inddraget i udviklingen af initiativet, bl.a. ved feedback og forbedringsønsker i forbindelse med pilotprojekt-afprøvning. Det bemærkes, at ACP-samtalerne blandt andet har afstedkommet, at nytteløst genoplivningsforsøg eller udsigtsløs respirator-behandling imod patientens eget ønske har kunnet undgås. Der er tale om et generisk tiltag, som kan udvides til andre patientgrupper, og projektet evalueres i et forskningsprojekt med fokus på effekten af ACP-samtaler.

Nominerede initiativer 2022

Tværsektoriel inddragelse af borgere og pårørende ved livets afslutning

Hospitalsenhed Midt

Implementeringsprojektet Livets Afslutning skal medvirke til, at borgerne får ro og lov til at dø, bl.a. gennem forventningsafstemning, således at den enkelte borgers ønsker for den sidste tid efterleves, også på tværs af sektorer. Initiativet understøtter allerede tidligt i sygdomsforløbet borgeren/de pårørende i at forholde sig til mulighederne for palliativ behandling hjemme eller i hospitalsomgivelser, så behandling og pleje kan tilpasses patientens ønsker og behov for den sidste tid. Initiativet bygger på tværsektorielt samarbejde, der går på tværs af kommune, almen praksis og sygehus og giver mulighed for overlevering af oplysninger. Initiativet er udviklet i samarbejde med borgerne, og aktiviteter målrettet civilsamfundet, herunder hospitalspræster og frivillige, er i støbeskeen. Der arbejdes med systematisk implementering af samtaler samt udarbejdelse af guidelines, og initiativet evalueres i år.

Nominerede initiativer 2022

Telepalliation - digital platform for patienter i palliation og deres pårørende

Palliativt Team på Sydvestjysk Sygehus

Løsningen tilbyder patienter og pårørende information om og inspiration til hvilke tiltag, der kan sættes i værk for at håndtere de udfordringer, der fylder mest i den sidste del af livet – og de kan opsøge information, når der er tid og kræfter til det uden at skulle tænke på transport. Der er tale om et nytænkende initiativ inden for palliation, hvor udviklingen af telepalliationsplatformen TelePal.dk er sket i en samskabelsesproces med patienter og pårørende. Patienterne giver udtryk for, at platformen er med til at skabe den tryghed, de har brug for i hjemmet f.eks. i forhold til håndtering af smerter og praktiske spørgsmål i den sidste del af livet, og den hjælper patient og pårørende med at have overblik over eget forløb (konsultationer, egne observationer, fælles noter fra forløb mm.). Løsningen kan være med til at øge tilgængeligheden til palliation for en stor gruppe patienter og derved øge deres livskvalitet i den sidste tid. 

Nominerede initiativer 2022

Hjertesygdommes Følg op team - et tilbud til patienter med uhelbredeligt hjertesvigt

Afdeling for hjertesygdomme på Århus Universitetshospital

Følg op teamets hovedindsats er lindring af gener fra hjertesygdommen eller behandlingen heraf, herunder forebyggelse af (gen)indlæggelser. Støtten omfatter også psykosociale og eksistentielle problemstillinger og inkluderer pårørende. Indsatsen varetages i en vekselvirkning mellem aftalte hjemmebesøg og telefonisk opfølgning. Inddragelse af både patienter og pårørende sikrer behandlingsbeslutninger på patientens præmisser på et område, hvor der er viden om mangel på palliative tiltag hos gruppen. Initiativet har et tværsektorielt fokus, der bl.a. medvirker til at reducere antallet af unødige genindlæggelser, ligesom initiativet bidrager til at styrke gensidig læring og den palliative indsats på en ikke-cancer sygdom i tæt samarbejde med primærsektor.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder