Gå til indhold

Psykiatri

Opfølgning på udmøntning af permanente midler til psykiatrien

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2020, blev regeringen og aftalepartierne enige om at styrke psykiatrien med 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Den anden årlige opfølgning på udmøntningsaftalen viser blandt andet en positiv udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede og normerede sengepladser i psykiatrien.

Som led i aftalen om at styrke psykiatrien med 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem med finanslovsmidler blev det besluttet, at Sundhedsministeriet over en fireårig periode fra 2021-2024 skal følge op på, hvordan midlerne afspejles i regionernes prioritering.

Opgørelsen består af otte delindikatorer, der tilsammen beskriver udviklingen i sengepladser, udgiftsniveau, antal genindlæggelser samt anvendelsen af tvang i psykiatrien.

Den anden opfølgning viser en positiv udvikling i kapacitetsudviklingen, antallet af normerede sengepladser og antallet af fuldtidsbeskæftigede i psykiatrien. Der ses desuden et fald i anvendelsen af tvangsforanstaltninger i psykiatrien. Løftet afspejles også i den prioriterede anvendelse af midler i regionerne, hvor man i 2021 brugte 839 mio. kr. mere til psykiatrien sammenlignet med 2019.

Der ses endnu ikke en positiv udvikling i antallet af akutte genindlæggelser, som er stigende. Stigningen skal dog tages med det forbehold, at det tager tid for kapacitets- og normeringsforbedringer at slå igennem i behandlingskvaliteten. Regeringen og aftalepartierne har i sundhedsreformen fastsat et mål om at nedbringe andelen af akutte genindlæggelser, herunder også for psykiatrien, med 5 procent i 2026, 10 procent i 2030 og 15 procent i 2035.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

- Det har været afgørende for regeringen at styrke psykiatrien. Derfor prioriterede vi som det første psykiatrien med ekstra 600 mio. kr. årligt på Finansloven. De er blandt andet gået til at finansiere 121 nye sengepladser, og at regionerne har kunnet iværksætte en række andre tiltrængte initiativer til eksempelvis at nedbringe antallet af akutte genindlæggelser. Vi er dog stadig langt fra mål, men den fælles opfølgning viser, at de 600 mio.kr. årligt er udmøntet i tiltag, der gør gavn for både patienter og pårørende.

Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, siger:

- De fleste danskere oplever på et tidspunkt at få psykisk sygdom tæt ind på livet, enten som patient eller som nær pårørende. Derfor glæder det mig, at vi med pengene på finansloven og de ekstra midler, som regionerne tilfører, kan gøre en reel forskel i psykiatrien – blandt andet ved at styrke kapaciteten og tværfagligheden og ved at øge antallet af medarbejdere, som arbejder på fuld tid. Jeg må dog samtidig sige, at vi ikke er i mål endnu. Vi ser frem til, at psykiatrien bliver yderligere prioriteret i den kommende 10-års plan. Der er brug for langsigtede tiltag, som kan sikre mere forebyggelse, bedre opfølgning og større sammenhæng for borgerne.

Læs mere

 

Effekt af ekstra midler til psykiatrien

 • 121 nye sengepladser bliver etableret i psykiatrien, hvoraf 76 er på retspsykiatriske afsnit. 
 • 40 af de nye pladser er allerede blevet etableret og 81 pladser er i planlægnings- eller etableringsfasen og forventes at blive implementeret i de kommende år.
 • Der er kommet 621 flere fuldtidsbeskæftigede med patientrettede funktioner i psykiatrien siden 2019. 
 • Der er afsat 150 mio. kr. årligt til anlægsmidler i 2020-2023. I Region Hovedstaden er midlerne fx brugt til, at børne- og ungdomspsykiatrien kan samles og udbygges i Glostrup, etablering af 12 nye sengepladser til selvskadende patienter og 20 nye retspsykiatriske pladser på Sct. Hans.

 • Der er igangsat en lang række vigtige initiativer i regionerne, fx ansættelse af flere socialsygeplejersker og recovery-mentorer, udvidelse af den ambulante retspsykiatri og udgående teams for retspsykiatriske patienter mv.

Eksempler på tiltag målrettet Børne- og Ungdomspsykiatrien

Region Hovedstaden:

 • Styrket ambulant kapacitet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk center.

 • Satspuljeprojektet ”Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer til børn og unge” er nu permanent.

 Region Midtjylland:

 • Statspuljeprojekterne ” ”Sammenhængende forløb for børn og unge med psykiske lidelser i Region Midtjylland”, ”Afprøvning af fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien” og ”implementering af forløbsprogrammer i børne- og ungdomspsykiatrien” er blevet permanente.

 • Der er afsat 18,5 mio. kr. årligt fra 2020 til at oprette seks teams målrettet patienter med selvskadende adfærd og personlighedsforstyrrelser.

 
Region Nordjylland:

 • Opnormering af personale på børne- og ungdomspsykiatrisk sengeafsnit.

 • 1 mio. kr. som et engangsbeløb til afvikling af ventelister i børne- og ungdomspsykiatrien.

 • Etablering af nyt specialiseret sengeafsnit til patienter med spiseforstyrrelser i forbindelse med udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien bl.a. for patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

 

Region Sjælland:

 • Opprioritering af OPUS og TOP (Tidlig Opsporing af Psykose).

 • Øget kapacitet i de ambulante børne- og ungdomspsykiatriske klinikker, herunder Klinik for spiseforstyrrelser, for at imødekomme det stigende pres på børne- og ungdomspsykiatrien.

 • Permanentgørelse af Bakke-huset i Roskilde, som før var satspuljefinansieret. Målgruppen er børn og unge og deres familier, der har henvendt sig i psykiatrisk akutmodtagelse, men som vurderes ikke at have behov for en akut indlæggelse.

 

Region Syddanmark:

 • Øget kapacitet i børne- og ungdomsambulatorierne, der er med til at sikre en styrket behandlingskapacitet både for at håndtere tilstrømning, øget samarbejde med samarbejdspartnere og intensivering af udvalgte behandlingsforløb.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jesper Jakobsen, presserådgiver
Kommunikation
M: 2022 8278
E: jespj@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere