Gå til indhold

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af mænd og kvinder mv.

Beskæftigelsesministeriet har den 27. oktober 2021 sendt forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af mænd og kvinder – måltal og politik for kønssammensætningen i ledelse og bestyrelser i offentlige institutioner og virksomheder m.v. i høring. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar.

Beskæftigelsesministeriet har den 27. oktober sendt udkast til lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd i høring med frist for at afgive svar den 25. november 2021.

Forslaget omhandler måltal og politik for kønssammensætningen i ledelse og bestyrelser i offentlige institutioner og virksomheder m.v.

Det fremgår af lovforslaget, at den regionale og kommunale forvaltning, herunder de største kommunale fællesskaber, skal omfattes lovens bestemmelser om kønssammensætningen i ledelsen med henblik på at styrke lovgivningen, så den i højere omfang understøtter arbejdet med at fremme en mere ligelig kønssammensætning i offentlige institutioner.

Det betyder, at de øverste ledelsesniveauer bør have en ligelig sammensætning af mænd og kvinder. Det øverste ledelsesorgan skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn og udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn. En ligelig sammensætning defineres som 40/60.

Det forslås også, at der etableres en offentligt tilgængelig hjemmeside, hvor kønssammensætningen, måltal og oplysning om politik fremgår.

De øverste ledelsesniveauer defineres som toplederen, i regionen er det regionsdirektøren, og det andet ledelsesniveau, der består af de ledere, der referer direkte til toplederniveauet, i regionerne koncerndirektørerne.

Der henvises til ligestillingsredegørelserne fra 2020, hvor det fremgår, at kvinder udgør 27 pct. af topcheferne i regionerne. På det regionale arbejdsmarked udgør kvinder ca. 77 pct. af arbejdsstyrken.

Fordelingen af køn i arbejdsstyrken afspejles således ikke topchefniveauet.

Danske Regioner støtter lovens fundamentale formål om at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og anerkender, at det er relevant at have fokus på en mere ligelig kønsfordeling i ledelsen i regionerne.

Danske Regioner er derfor enig i de foreslåede ændringer, der vil betyde en udvidelse af lovens område med den del af den offentlige sektor, som består af den regionale forvaltning.

I de fem regioner er der samlet set relativt få personer på topchefniveauet i forvaltningen.

Samtidig er der på sygehusområdet store institutioner, hvorfor Danske Regioner vil foreslå, at loven også skal omfatte sygehusenes øverste ledelseslag. 

Høringssvaret skal behandles af Danske Regioners bestyrelse den 16. december 2021, der tages derfor forbehold for evt. yderligere bemærkninger som følge heraf.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: