Gå til indhold

Høring af udkast til programbeskrivelse for Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) for perioden 2023-27

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2023 sendt programbeskrivelse for NOVANA 2023 - 2027 i høring med svarfrist den 30. juni 2023. Danske Regioner sender hermed bemærkninger til NOVANA programmet.

Danske Regioner henleder opmærksomheden på, at regionerne udfører myndighedsopgaver på miljøområdet, hvor opfølgning fra både de statslige myndigheders side, men også fra kommunerne ved fund af miljøfremmede stoffer, udgør et vigtigt element. En god dialog og gensidig orientering om resultater fra overvågningsprogrammer, kommunale oplysninger og miljøprojekter ved kritiske stoffund er afgørende for en effektiv fælles indsats for at beskytte både overfladevand og grundvand.


Det er en blind plet i NOVANA overvågningsprogrammet, at jordforureninger ikke indtænkes i overvågningen af punktkilder, når vi på baggrund af regionernes undersøgelser i 2021-2022 ved, at jordforureninger i nærheden af overfladevand ofte påvirker vandkvaliteten negativt med forskellige Miljøfarlige Forurenende Stoffer (MFS). NOVANA programmet bør derfor i højere grad gennemføres i et koordineret samspil med regionernes opgaver. Ikke kun på overfladevandsområdet, men også på grundvandsområdet. De store datamængder som regionerne frembringer og udstiller i databaserne VanDa og Jupiter vil dermed i langt højere grad målrettet kunne benyttes til den fremtidige risikohåndtering af jordforureningers påvirkning af både overfladevand og grundvand.


Danske Regioner foreslår afslutningsvis, at der tekstnært indføres nedenstående tekstafsnit på side 103, som afslutning på kapitel 6.1 Baggrund i høringsbilaget:
”Punktkildeovervågningen omfatter som nævnt ikke udledning af MFS fra jordforureninger. Regionerne har dog i 2021-2022 undersøgt indholdet af MFS i vand og sediment fra ca. 270 vandløbsstrækninger, som kan være påvirkede af udsivninger fra jordforureninger. Analyseresultaterne fra disse undersøgelser er alle indlæst i VanDa og ligger dermed tilgængelige ved udtræk fra Miljødata hos Danmarks Miljøportal.”


Med venlig hilsen


Kurt Møller


Seniorkonsulent
Videncenter for Miljø og Ressourcer

 

Læs også Danske Regioners Høringssvar i pdf-format herunder:

Høring af udkast til programbeskrivelse for Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) for perioden 2023-27