Gå til indhold

Danske Regioners høringssvar på vejledning om bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Danske Regioners høringssvar på vejledning om bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter samt Vejledning om Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer – vedr. Miljøministeriets journalnummer 2023 - 10012.

Danske Regioner afgav d. 22. juni 2022 høringssvar på forslag til vandområdeplanerne for perioden 2022-2027. De to udkast til vejledninger, ”Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” og ”Vejledning om Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer” er begge konsekvensrettet af Miljøministeriet pga. Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse i den såkaldte VEGA-sag. 

Med afgørelsen tilsidesatte Miljø- og fødevareklagenævnet afsnit 8.3.2 i Miljøstyrelsens vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Det fremgik, at det var muligt at skønne, hvorvidt en udledning af et miljøfarligt forurenende stof (MFS) til et målsat overfladevandområde i ikke-god tilstand for stoffet, kunne anses for at være betydelig og dermed udgøre en forringelse. Vejledningen om indsatsprogrammer var i høring samtidigt med vandplanerne mellem 22/12-21 til 22/6-22, men de er ikke efterfølgende blevet offentliggjort netop pga. VEGA-sagen.

Afgørelsen betød også, at Miljøministeriet var nødt til at suspendere vejledning nr. 9053 af 21. december 2021 om ”Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer”. Ændringerne i de to vejledninger som følge af afgørelsen handler altså om, hvordan man skal give tilladelser til udledning af MFS til overfladevandområder, herunder:

• Hvordan Miljøministeriet nu forstår den retlige ramme for, hvad der vil udgøre en yderligere forringelse, når der skal gives en udledningstilladelse (nemlig som: En udledning, der medfører en målbar stigning i koncentrationen af et MFS i et samlet målsat overfladevandsområde, hvor koncentrationen af dette MFS i forvejen overskrider miljøkvalitetskrav for stoffer) (vejl. om indsatsprogrammer) 
• Den metode miljømyndigheden skal bruge for at vurdere dette (vejl. om Spørgsmål og svar)

Ændringerne præciserer bl.a., at det skal eftervises ved beregninger, at udledningen ikke medfører en stigning i koncentrationen af det pågældende stof i et repræsentative målepunkt, og det er defineret, hvad der forstås ved et repræsentativt målepunkt. Derudover præciseres bl.a., at den tidslige udvikling skal indgå i vurderingen, da selv midlertidige forringelser ikke kan tillades og at afgørelsen skal bygge på forsigtighedsprincippet.

Hvordan berører ændringerne regionerne?
Denne ændring berører regionerne, når de skal ansøge om udledningstilladelse til overfladevand. De kan fx ske i.f.m. bortledning af oppumpet afværgevand, eller udledning af vand fra et spunset område, der skal drænes før et afværgeprojekt, kan gå i gang. Regionerne skal nu bruge den nye metode til at anskueliggøre konsekvenserne af udledningen af vores afværgevand til overfladevandområdet overfor miljømyndigheden. Forskellen mellem den tidligere metode og den præciserede metode vurderes imidlertid at have mindre betydning. 

Vi har ved den tidligere høring mellem 22/12-21 til 22/6-22 ikke haft specifikke bemærkninger til de nu reviderede afsnit i vejledningen om indsatsprogrammer.

Imidlertid går konsekvenserne af VEGA afgørelsen ud på at stramme op i forhold til fortsat forurening af overfladevandsområder. Vi har både i det politiske høringssvar og i de tekniske og tekstnære rettelser ifm. høringen af vandområdeplanerne gjort opmærksom på problemerne med den manglende finansiering af både overfladevandsopgaven og generationsforureningsopgaven. Begge opgaver er kilder til forurening af overfladevandområder, som medvirker til, at mange danske overfladevandområder er i ikke-god tilstand. Jo længere der går, før disse forureninger adresseres, jo mere spreder de sig.