Gå til indhold

Høringssvar vedr. ændring af FVU-bekendtgørelsen og OBU-bekendtgørelsen

Børne- og Undervisningsministeriet har sendt et forslag til ændringer af bekendtgørelserne om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Ændringerne udmønter dele af trepartsaftalen fra 12. september 2023 om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse.

Danske Regioner har ingen bemærkninger til ændringsforslagene til de to bekendtgørelser (FVU-bekendtgørelsen og OBU-bekendtgørelsen).

Vi vil samtidig endnu engang tilkendegive vores tilfredshed med, at fagene FVU-digital og FVU-engelsk bliver for alle voksne, ligesom det er positivt, at man fremover kan udbyde afgrænsede enheder (fagelementer) af dansk, matematik, digital opgaveløsning og engelsk.

Danske Regioner vil samtidig benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der kan være behov for en mere grundlæggende gentænkning af området i de med VEU-treparten nedsatte arbejdsgrupper, ligesom der kan være brug for justeringer på specifikke områder. Et eksempel på dette er, at borgere med andet førstesprog end dansk kan have vanskeligt ved at nå FVU-niveauerne i FVU-dansk. Det ville her være en fordel, hvis der kunne indføres flere niveauer, så ”stigningen” i sværhedsgraden ikke er så markant.