Gå til indhold

Høringssvar vedr. revideret optagelsesbekendtgørelse

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedrørende revideret bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Danske Regioner har modtaget høring over udkast til en revideret bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser. Revideringen af bekendtgørelsen udmønter den politiske aftale af 4. november 2019 om justering af optagelsesregler til de gymnasiale uddannelser.

Danske Regioner bakker overordnet op om tiltag, der har til formål at forenkle uhensigtsmæssigheder i optagelsesprocessen på de gymnasiale uddannelser, så der er mest mulig gennemsigtighed for de unge.

Danske Regioner har herudover en række konkrete bemærkninger til den reviderede optagelsesbekendtgørelse, som fremgår nedenfor.

Afholdelse af første optagelsesprøve

Det er positivt, at revideringen af optagelsesbekendtgørelsen medfører, at den første optagelsesprøve som udgangspunkt kan afholdes af og på den institution, hvor ansøgeren får reserveret en plads.

Dog bemærker Danske Regioner, at den fastsatte dato for den første optagelsesprøve (29. april) kan resultere i, at den tilsigtede forenkling ikke opnås for alle ansøgere.

I optagelsesbekendtgørelsens §14 stk. 1 præciseres det, at hvis der ikke er truffet beslutning om reservation af pladser senest 8 dage før afholdelse af optagelsesprøven, vil det være ansøgerens førsteprioritet, der afgør, om ansøgeren kan optages på uddannelsen. Dermed vil ansøgeren alligevel kunne blive indkaldt til prøve af og på en institution, de ikke vil få reserveret en plads på.

Med henblik på at ligestille alle ansøgere vil det derfor være en fordel, at den første optagelsesprøve lægges efter den 1. maj, hvor der er frist for svar på reservationer, så det for alle ansøgere gælder, at det er den institution, der har reserveret plads, som indkalder og afholder optagelsesprøven.

En ændret dato vil konkret betyde, at der er overensstemmelse mellem datoen for den første optagelsesprøve, optagelsesbekendtgørelsens bestemmelse i §2 stk. 3 (frist for svar om reservation) og optagelsesbekendtgørelsens præcisering i §14 stk. 1.

Tidsfrist for opgørelse af overansøgning

I bekendtgørelsens §7 stk. 1, foreslås det, at der indsættes en frist for almengymnasiale institutioners opgørelse af, om institutionen er overansøgt. Det er positivt, at der bliver sat en konkret frist, og det er ligeledes godt, at der bliver taget hensyn til de ansøgere, hvis ansøgning er forsinket som følge af manglende forældreunderskrift.

Dog bemærker Danske Regioner, at fristen den 20. marts med fordel kan rykkes
frem under hensyn til, at fordelingsprocessen kan igangsættes. En frist den 16. marts vil være mere hensigtsmæssig i en i forvejen stram tidsplan. Samtidig er datoen i direkte forlængelse af fristen for oversendelse af ansøgninger fra Ungdommens Uddannelsesvejledning den 15. marts. Det opleves ikke som en udfordring i dag at lave aftaler om at opgøre ansøgningerne umiddelbart efter den 15. marts, sådan at det endelige ansøgningsbillede kendes, herunder at det kan afgøres hvilke institutioner, der er overansøgte, og at fordelingsprocessen dermed kan sættes i gang.

Endelig kapacitet

I forlængelse af bemærkninger vedr. §7 stk. 1 er det nødvendigt at understrege, at det er en forudsætning for at igangsætte fordelingsprocessen, at der foreligger en afgørelse om den endelige kapacitet og fastsættelse af kapacitetslofter, inden fristen for almengymnasiale institutioners opgørelse af om institutionen er overansøgt. Konsekvensen vil i modsat fald være, at fordelingen reelt går i stå, da det ikke er muligt at afgøre, om institutioner i et fordelingsområde er overansøgte.

Det er et aktuelt problem, idet der dd. endnu ikke er truffet afgørelse om regionernes indstilling af kapacitetslofter i år.

Pladsreservationer

Det er positivt, at processen forenkles, så ansøgere ikke længere skal bekræfte en plads, de får tilbud på en institution, ansøgeren ikke har prioritet.

Ændring fra "reserveret plads" til "foreløbig plads"

Danske Regioner kan bakke op om forslaget om at ændre begrebet "reserveret plads" til "foreløbig plads" for at sikre en bedre forståelse af begrebet blandt
ansøgere og forældre.

Præcisering af hvorfor ansøgeren indkaldes til optagelsesprøve

Danske Regioner kan bakke op om præciseringen af, at ansøgerne skal oplyses om, hvorfor de indkaldes til optagelsesprøve i forbindelse med indkaldelsen.

 

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format: