Gå til indhold

Høringssvar vedr. tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus

Danske Regioner har fået Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus i høring.

Danske Regioner har i præhøring i december 2021 afgivet bemærkninger til den del af bekendtgørelsen, der vedrører regionsrådenes indstillingsret. Idet der ikke ses at være foretaget ændringer i den del af udkastet til bekendtgørelse, genfremsendes regionernes fælles høringssvar:

 • ”Danske Regioner finder, at der bør være proportionalitet mellem de relativt begrænsede midler, som regionsrådene får indstillingsret til, og omfanget af de administrative byrder, som de pålægges. Vi ser frem til en fortsat konstruktiv dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvordan administrationen kan tilrettelægges på en så enkel måde som mulig. Det kunne eksempelvis ske i form af en understøttende vejledning fra styrelsen.

  I forhold til de enkelte foreslåede paragraffer har Danske Regioner følgende kommentarer:

  Første § X
  Vedr. den første paragraf X. stk. 3 om regionsrådenes vurdering af støttemodtageres faglige, økonomiske og organisatoriske kapacitet er det erfaringen, at jo mere specifikt lovtekster og regler er, jo nemmere bliver det at arbejde med i praksis. Danske Regioner skal derfor opfordre Erhvervsstyrelsen om nærmere at definere, hvad vurderingen afstøttemodtageres faglige, økonomiske og organisatoriske kapacitet indebærer? Er der fx krav om skriftlighed? Er det en intern vurdering i regionen, eller skal den indgå i kommunikationen mellem regionen og Erhvervsstyrelsen i forbindelse med regionsrådets indstillinger, f.eks. via en tjekliste eller lignende?

  Vedr. den første paragraf X. stk. 4 om at regionerne endvidere i forbindelse med deres indstilling til Erhvervsstyrelsen skal fremsende dokumentation for, at RAR er blevet hørt, ønsker Danske Regioner at henlede opmærksomheden på lovens (L11) bemærkninger vedr. regionsrådene høring af RAR. Her fremgår det, at de respektive regionsråd og RAR skal aftale, hvilken form for politisk og/eller strategisk og administrativ koordination og samarbejde der er brug for, og at det eksempelvis kan omfatte skriftlige høringer i forbindelse med udformningen af regionsrådets regionale udviklingsstrategi og handleplaner på uddannelsesområdet. Der kan også aftales regelmæssige koordinationsmøder på henholdsvis politisk og administrativt niveau. Der skal aftales en skriftlig proces for, hvordan RAR høres om den konkrete regionale udmøntning af socialfondsmidlerne. Det kan eksempelvis ske gennem inddragelse af RAR i forberedelsen af de ansøgningsrunder, som regionen typisk vil anvende ved udmøntningen af socialfondsmidler eller på anden vis, således at den nødvendige koordinering kan ske på et hensigtsmæssigt grundlag.

  Det fremsendte udkast til bestemmelse kan muligvis forstås således, at der skulle være krav om RAR’s godkendes af hver enkelt indstilling, hvilket ville svække den forudsatte fleksibilitet til, at RAR og regionen kan aftale den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af processen. Dette forudsætter Danske Regioner ikke er hensigten med udkastet til bestemmelse.

  Tredje § X
  Danske Regioner finder, at formuleringen ”Erhvervsstyrelsen anviser nærmere på baggrund af blandt andet Europa-Kommissionens bestemmelser, hvilke oplysninger om de enkelte projektansøgninger regionsrådene som minimum skal fremskaffe, for at der foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag” med fordel kan præciseres og afgrænses og dermed lette regionernes og ansøgernes arbejde.

  Femte § X
  ”Regionsrådene er forpligtet til på anmodning fra Erhvervsstyrelsen at udarbejde og indsende materiale, der er nødvendigt for, at styrelsen kan varetage administrationen af programmerne, herunder formandskabet og sekretariatsfunktionen for overvågningsudvalget”. Også her kan en nærmere præcisering og afgrænsning af, hvilket materiale der konkret er tale om, være en fordel for et godt og nødvendigt samarbejde.

  Danske Regioner ser frem til det videre samarbejde om en effektiv og enkel tilrettelæggelse af arbejdet med at udmønte regionsrådenes indstillingsret.”

Øvrige bemærkninger

§10, stk. 3
Som følge af, at regionerne er udpeget som bemyndigede organer, efterspørger regionerne et udkast til samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen, således at det sikres, at eventuelle yderligere krav til regionerne er opfyldt forud for første ansøgningsrunde.

Med henblik på at få indskrevet proportionalitet mellem de administrative krav og det regionale støttebeløbs størrelse, foreslås §10, stk. 3 ændret til:

 • Nærmere bestemmelser om proportionelle krav til regionsrådenes administrative strukturer kan fremgå af skriftlig samarbejdsaftale mellem regionsrådene og Erhvervsstyrelsen.

§11
Ligeledes er der behov for at få afklaret, hvornår den omtalte anvisning om projektoplysninger samt ansøgningsskemaet vil foreligge, således at de er på plads forud for første ansøgningsrunde, tentativt i starten af 2. kvartal 2022.

§12
Der er behov for en nærmere afklaring af og aftale om, hvilken rolle regionerne forventes at spille i arbejdet omkring informations- og PR-aktiviteter, idet der henledes opmærksomhed på, at regionerne ikke har særskilte midler til administration af Socialfonden Plus.

Venlig hilsen
Lotte Holten
Centerchef

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: