Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om udmøntning af VEU-trepartsaftale af 12.9.2023

Danske Regioner ser positivt på de nye tiltag i trepartsaftalen og de forbedringer og muligheder, som ligger i lovforslaget. 

Danske Regioner har fået udkast til lovforslag til udmøntning af trepartsaftale af 12. september 2023 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i høring.

Danske Regioner har følgende bemærkninger til ændringerne på FVU-området
Danske Regioner har tidligere argumenteret for, at fagene digital opgaveløsning og engelsk skulle gøres permanente, ligesom målgruppen skulle harmoniseres med målgruppen for dansk og matematik, dvs. være for alle voksne. Det sker nu med dette lovforslag, og det finder vi kan bidrage til at løfte borgernes kompetencer på disse områder til gavn for deres deltagelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet og deres muligheder for at leve et godt liv samt, ligesom det er vigtigt ift. at sikre ufaglærte og uddannelsessvage større mulighed for at få basale kompetencer til brug for videre uddannelse. Som det fremgår af side 22 i lovforslaget vil de to fag blive omfattet af den regionale koordineringsopgave, og det hilser vi også velkomment. 

Det er positivt, at SVU, statens voksenuddannelsesstøtte, bliver permanent til FVU engelsk og FVU digital, ligesom det er positivt, at deltagerbetaling til individuel kompetencevurdering bortfalder. 

Det er generelt godt, at mange af de midlertidige ordninger permanentgøres, og at der indføres flere muligheder for fleksibilitet i fagene. Fremover behøver man således ikke længere at modtage undervisning i et helt fag samlet, hvis det er mere relevant at udbyde udvalgte fagelementer, der hvor det giver mening, og der er en målgruppe, som kunne have gavn af det. Det gør det lettere at tænke i særlige fagpakker mv. ift. målgruppen af potentielle kursister og kompetencebehovet hos virksomheder.

Danske Regioner ser fortsat et behov for at gentænke lovgivningen på området for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning på en række punkter, så den er tidssvarende og tilpasset målgruppens behov. Det gælder eksempelvis taxameterstrukturen for hhv. tilstedeværelses- og fjernundervisning og muligheden for at genvisitere til det samme undervisningstrin flere gange - de faste timetal er ikke tilstrækkelige for alle deltagere.  Danske Regioner opfordrer til, at den kommende arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med ufleksible regler og processer i VEU-systemet, vil gå lovgivningen på området grundigt efter med inddragelse af de relevante uddannelsesinstitutioner. Fleksibilitet er af stor betydning for uddannelsesinstitutionernes mulighed for at gennemføre undervisningen. 

Danske Regioner har følgende bemærkninger til ændringerne ift. VEU-koordinatorerne:
Ift. permanentgørelsen af VEU-koordinatorerne og deres arbejde med at understøtte aktørsamarbejdet om at opkvalificere flere ledige og beskæftigede til at imødekomme konkrete kompetencebehov på de regionale arbejdsmarkeder, indebærer lovforslaget en centralisering, så det fremadrettet ikke vil være de otte regionale arbejdsmarkedsråd, der udpeger områder, hvor koordination og aktørsamarbejde skal styrkes. I stedet foreslås det, at opgaven overgår til Beskæftigelsesministeriet, der dog skal inddrage de regionale arbejdsmarkedsråd ifm. udpegningen af områder. 

Det er vi principielt betænkelige ved, da der er betydelige fordele ved en decentral beslutnings- og trækkraft på basis af de lokale/regionale parters engagement og koordinering af konkrete behov på tværs af voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, erhvervsfremmeområdet og beskæftigelsesområdet.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder:

Danske Regioners høringssvar vedr. udkast til lovforslag om udmøntning af VEU-trepartsaftale af 12.9.2023 (pdf)